Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yihudaa zareti Paareesa, Hexiroona, Karmma, Huuranne SHobaala.
2SHobaala na7ai Ra7aayi Yahaata yeliis; Yahaati Ahumaayanne Lahaada yeliis. Hageeti Xor77atu yarata.
3Huuri ba aayee Efiraatissi baira na7aa; Huuri Beetaliheema yeliis. Exaama attuma naati Iziraa7eela, Yuushimanne Yidibaasha; eta michchiyaa Haxilelppoono. Panu7eeli Gadoora yeliis. Exeeri Huusha yeliis. Hageeti Huura yarata.
5Taqo7a aawaa Ashihuurayyo Heelonne Naa7iro geetettiya naa77u maccaasati de7oosona.
6Naa7ira Ahuzaama, Hefeera, Teminanne Ahashttaara Ashihuurayyo yelaasu; hageeti Naa7iri naata.
7Heela Xeereta, Xoohaaranne Etinaana Ashihuurayyo yelaasu.
8Qooxi Anuuba, Xobeebanne Haruuma na7aa Ahariheela yarata yeliis.
9Yaabeexi ba ishanttu ubbaappe aadhdhi bonchchettees. A aayyiyaa, “Taani a iita maaretan yelido gishshau, a sunttai Yaabeexa” gaada sunttaasu.
10Yaabeexi Israa7eela Xoossaa xeesidi, “Abeet Xoossau, hai tana neeni anjja; ta gadiyaakka aassa. Tanaara issippe gida; tana sakkennaadan tana qohiyaabaappe neeni naaga” yaagidi woossiis. Woossin Xoossai a woosaa siyiis.
11SHuha ishai Kaluubi Mahiira yeliis; Mahiiri Eshttoona yeliis.
12Eshttooni Beetiraafa, Paaseehanne Tahinna yeliis. Tahinni Nahaasha katamaa asaa yeliis. Hageeti Reeka biittan de7idosona.
13Qanaaza naati Otini7eelanne Saraaya; Otini7eela naati Hataatanne Ma7onootaaya.
14Ma7onootaayi Oofira yeliis. Saraayi Yoo7aaba yeliis. Yoo7aabi Kushe Hiillatu Zanggaaraa giyoosan de7ida asaa yeliis.
15Yifune na7aa Kaaleeba naati Ira, Eelanne Na7aama. Eela na7ai Qanaaza.
16Yihaali7eela naati Ziifa, Ziifaaha, Tiirayanne Asaari7eela.
17Eezira naati Yetera, Mereda, Efeeranne Yaaloona. Meredi Gibxxe kawuwaa na7iyo Biitiyo ekkiis; ekkin a Miiriyaamo, SHammaayanne Yishiba ayyo yelaasu. Yishibi Eshttamoo7a yeliis.
18Yihudaa biittaappe ekkido maccaasiyaa Gadoora aawaa Yereda, Sooko aawaa Hebeeranne Zaanooha aawaa Yaqiiti7eela Meredayyo yelaasu.
19Nahaama michchee, Hodiyaa maccaasee naati Gaariman de7ida Qa7iila aawaanne Maa7ikan de7ida Eshttamoo7a aawaa.

20SHimoona naati Aminoona, Riinna, Benihanaananne Tiiloona. Yishi7a naati Zoheetanne Benzzoheeta.
21Yihudaa na7aa SHeela zareti Leeka aawaa Eera, Mareesha aawaa Laa7idanne Beeti-Ashibee7a kataman de7iya liinuwaa giyo maayuwaa daddiyaageetu yarata.
22Harati qassi Yoqiima, Yo7aasha, Yaashubiliheema, Moo7aaba biittaa haarida Saraafanne Kozeeba kataman de7ida asata. Ha yeletaa mazggafai beni wodeesappekka de7iyaagaa.
23Hageeti Naxa7iimaaninne Gadeeran de7ida urqqaa medhdhiya asata. Eti kawuwaa oosuwaa oottanau aara issippe de7idosona.
24Simoona naati Nemu7eela, Yaamiina, Yaariiba, Zaraahanne SHaa7ula.
25SHaa7ula na7ai SHaaluuma; SHaaluuma na7ai Mibssaama; Mibssaama na7ai Mishimaa7a;
26Mishimaa7a na7ai Hammu7eela; Hammu7eela na7ai Zakkuura; Zakkuura na7ai SHim77a.
27SHim77ayyo tammanne usuppun attuma naatinne usuppun macca naati de7oosona; shin a ishatuyyo cora naati de7okkona. Yihudaa zaretudan Simoona zareti corattibookkona.
28Simoona zareti Berssaabeha katamaaninne Molaada, Haxaari-SHu7aala,
29Baala, Exeema, Tolaada,
30Baatu7eela, Horima, Xiqilaaga,
31Beeti-Markkaboota, Hoxaari-Susiima, Beetibiiranne SHaa7iraima katamatun de7idosona. Daawiti kawotana gakkanaassi hageeti eta katamata gididi de7idosona.
32Qassi eta moottati Exaama, Aina, Rimmoona, Tokeenanne Ashaana. Eti muleera ichchashu katamata.
33Baa7ilaata gakkanaashin, ha katamatu yuushuwan de7iya moottati ubbai etan gujettoosona. Hageeta eti de7ido sohota eti bantta yeletaa maaran mazggafan xaafidi oiqqidosona.
34Simoona yaratu halaqati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Eti Mashobaaba, Yaamileeka, Amesiyaasa na7aa Yoosha,
35Yuu7eelanne Yoshiibiyaa na7aa Yeeha. Yeehu aawaa aawai Asa7eela na7aa Saraaya.
36Hara halaqati qassi Eliyoo7enaaya, Yaaqooba, Yashohaaya, Asaaya, Adii7eela, Yashimi7eela, Banaayanne
37Ziiza. Ziizi SHif77a na7aa; SHif77i Alloona na7aa; Allooni Yadaaya na7aa; Yadaayi SHiimira na7aa; SHiimiri SHamaa7iyaa na7aa.

38Simoona yaratu halaqati hageeta. Eta aawatu zerettai keehippe corattiis.
39Eti bantta mehiyaayyo heemmiyoosaa koyanau Gadoora geliyoosaa matan de7iya wombbaayyo arshsho baggaara de7iya sohota gakkanaassi biidosona.
40Biidi issi keehippe araddida lo77o heemmiyo sohuwaa demmidosona; he biittai woppainne saroi kumido aaho biitta. Beni wode he biittan de7idaageeti Kaama zerettata.
41Hagaappe qommo baggaara sunttai xaafettido Simoona zareti Yihudaa Kawuwaa Hizqqiyaasa wode Gadoora biitti biidi, yan de7iya Kaama zerettatanne Ma7uuna asata olidi xaissidosona. Xaissidi he biittan eta mehiyaayyo heemmiyo sohoi de7iyo gishshau, Simoona zareti hachchi gattanau yan uttidosona.
42Simoona zaretuppe ichchashu xeetu asati Se7iira Deriyaakko biidosona. Eta halaqati Palaaxiyaa, Na7aariyaa, Rafaayanne Uzzi7eela; eti Yishi7a naata.
43Amaaleeqa asatuppe kase baqati attidaageeta Simoona asati xaissidosona. Eti hachchi gakkanaassi he biittan de7oosona.