Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 4

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko e ngaahi foha eni ʻo Siuta; ko Felesi, mo Hasiloni, mo Kalimi, mo Uli, mo Sopale.
2Pea naʻe tupu ʻia Liaia ko e foha ʻo Sopale ʻa Seati; pea naʻe tupu ʻia Seati ʻa ʻEhumai, mo Lehati. Ko kinautolu eni ʻae faʻahinga ʻoe kakai Sola.
3Pea naʻe tupu mai eni mei he tamai ʻa Etama: ko Sesilili, mo Isima, mo Itipasi: pea ko e hingoa ʻo honau tuofefine ko Haseliponi:
4Pea ko Penieli ko e tamai ʻa Kitoa, mo ʻAseli ko e tamai ʻa Husa. Ko kinautolu ni ko e ngaahi foha ʻo Hua, ko e ʻuluaki fānau kia Efalata, ko e tamai ʻa Petelihema.
5Pea ko ʻAsuli ko e tamai ʻa Tikoa naʻe maʻu ʻae uaifi ʻe toko ua, ko Hela mo Neala.
6Pea naʻe fanauʻi ʻe Neala kiate ia ʻa ʻAhusami, mo Hefeli, mo Temini, mo ʻEhasitali. Ko e ngaahi tama eni ʻa Neala.
7Pea ko e ngaahi tama eni ʻa Hela, ko Seleti, mo Sisoa, mo Etinani.
8Pea naʻe tupu ʻia Kosi ʻa ʻAnupi, mo Sopepa, mo e ngaahi faʻahinga ʻo ʻEhaleli ko e foha ʻo Halumi.

9Pea naʻe ongoongolelei lahi hake ʻa Sepesi ʻi hono kāinga: pea naʻe ui ʻa hono hingoa ʻe heʻene faʻē ko Sepesi, ko ʻene pehē, Koeʻuhi naʻaku fāʻeleʻi ia ʻi he mamahi.
10Pea naʻe lotu ʻa Sepesi ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli, ʻo pehē, “Taumaiā, te ke tāpuaki moʻoni au, mo fakalahi ʻa hoku mata fonua, pea ke kau mai ho nima kiate au, pea ke maluʻi au mei he kovi, koeʻuhi ke ʻoua naʻaku mamahi ai!” Pea naʻe foaki ʻe he ʻOtua ʻae meʻa naʻa ne kole ki ai.

11Pea naʻe tupu ʻia Kilupi ko e tokoua ʻo Sua ʻa Mili, ʻaia ko e tamai kia Esitoni.
12Pea naʻe tupu ʻia Esitoni ʻa Pete-Lafa, mo Pasea, mo Tihina ko e tamai ʻa Ilinahasi. Ko e kau tangata ia ʻo Leka.
13Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Kinasi; ko e Otenili, mo Selaia: pea ko e ngaahi foha ʻo Otinili, ko Hetati.
14Pea naʻe tupu ʻia Meonotei ʻa Ofila: pea naʻe tupu ʻia Selaia ʻa Soape, ko e tamai ʻoe kakai ʻoe potu talalo ʻo Kalasimi; he ko e kau tufunga ʻakinautolu.
15Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Kelepi ko e foha ʻo Sifune; ko Ilu, mo Ela, mo Naʻami: pea ko e ngaahi foha ʻo Ela, ʻio, ʻa Kinasi.
16Pea ko e ngaahi foha ʻo Sihalelili; ko Sifi, mo Sifa, mo Tilia, mo Esalili.
17Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Esela, ko Seteli, mo Meleti, mo ʻEfeli, mo Saloni: pea naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Miliame, mo Samei, pea mo Isipa ko e tamai ʻa Esitimoa.
18Pea naʻe fanauʻi ʻe hono uaifi mei he kakai Siuta ʻa Seleti ko e tamai ʻa Kitoa, mo Hepa ko e tamai ʻa Soko, mo Sikutili ko e tamai ʻa Sanoa. Pea ko e ngaahi tama eni ʻo Pitia ko e ʻofefine ʻa Felo, ʻaia naʻe mali mo Meleti.

19Pea ko e ngaahi tama ʻae fefine ko Hotia ko e tuofefine ʻo Neami, ko e tamai ʻa Kila ko e tangata Kamai, mo Esitimoa ko e tangata Meaka.
20Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Simoni, ko ʻAmanoni, mo Lina, mo Penihanani, mo Tiloni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Isi eni, ko Soheti mo Penisoheti.

21Pea ko e ngaahi foha ʻo Sela ko e foha ʻo Siuta, ko ʻEa ko e tamai ʻa Leka, mo Lata ko e tamai ʻa Malesa, pea mo e ngaahi faʻahinga ʻoe fale ʻokinautolu naʻe ngaohi ʻae tupenu lelei lahi, ʻi he faʻahinga ʻo Esipea.
22Mo Sokimi, mo e kau tangata ʻo Kosepa, mo Soasi, mo Salafi, ʻaia naʻe ʻaʻana ʻae pule ʻi Moape, mo Sasupi lehemi. Pea ko e ngaahi meʻa muʻa eni.
23Ko e kau tufunga ipu ʻumea ʻakinautolu ni, pea mo kinautolu naʻe nofo ki he tō ngoue mo e ngaahi ʻakau; naʻa nau nofo ai mo e tuʻi ke fai ʻene ngāue.

24Ko e ngaahi foha eni ʻo Simione, ko Nimueli, Mo Samini, mo Salipi, mo Sela, mo Sauli:
25Ko Salumi ko hono foha, mo Mipisami ko hono foha ʻoʻona, mo Misima ko hono foha ʻoʻona.
26Pea ko e ngaahi foha ʻo Misima; ko Hamueli ko hono foha ʻoʻona, mo Sakuli ko hono foha ʻoʻona, mo Simi ko hono foha ʻoʻona.
27Pea naʻe maʻu ʻe Simi ʻae ngaahi foha ʻe toko hongofulu ma toko ono, mo e ngaahi ʻofefine ʻe toko ono; ka naʻe ʻikai ke tokolahi ʻae fānau ʻo hono ngaahi tokoua, pea naʻe ʻikai ke fanafanau lahi ʻa hono faʻahinga kotoa pē, ke hangē ko e fānau ʻa Siuta.
28Pea naʻa nau nofo ʻi Peasipa, mo Molata, mo e ngaahi kolo ʻo Suali.
29Pea ʻi Pilaʻa, pea ʻi Esemi, pea ʻi Tolati,
30Pea ʻi Petueli, pea ʻi Hoama, pea ʻi Sikilaki,
31Pea ʻi Pete-Malikapoti, mo e ngaahi kolo ʻo Susimi, pea ʻi Petepilei, pea ʻi Saelimi. Ko honau ngaahi kolo eni ʻo aʻu ki he pule ʻa Tevita.
32Pea ko honau ngaahi kolo siʻi, ko Etama, mo ʻAini, mo Limoni, mo Tokeni, mo ʻAsani, ko e kolo ʻe nima:
33Pea mo honau ngaahi kolo siʻi naʻe tuʻu takatakai ʻi he ngaahi kolo ko ia, ʻo aʻu ki Peali. Ko eni ia ʻahonau ngaahi nofoʻanga ʻo fakatatau mo honau ngaahi faʻahinga.
34Pea ko Mesopapi, mo Samileki, mo Sosa ko e foha ʻo ʻAmasia.
35Mo Soeli, mo Sehu ko e foha ʻo Sosipia, ko e foha ʻo Selaia, ko e foha ʻo Esieli,
36Mo Ilionei, mo Sakopa, mo Sisohaia, mo ʻAsaia, mo ʻAtieli, mo Sesimieli, mo Penaia,

37Mo Sisa ko e foha ʻo Sifi, ko e foha ʻo ʻAloni, ko e foha ʻo Sitaia, ko e foha ʻo Simili, ko e foha ʻo Simaia;
38Ko kinautolu ni kuo lau honau hingoa, ko e houʻeiki ʻakinautolu ʻo honau ngaahi faʻahinga: pea naʻe tupu ʻo tokolahi ʻaupito ʻae fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.

39Pea naʻa nau ʻalu atu ki he hūʻanga ki Kitoa, ki he potu hahake ʻoe teleʻa, ke kumi ʻae potu mohukuʻia maʻa ʻenau fanga manu.
40Pea naʻa nau ʻilo ʻae potu mohukuʻia mo lelei, pea naʻe ʻataʻatā ʻae fonua, mo nofo lelei, mo melino pe; he naʻe nofo ʻi muʻa ʻi ai ʻae kakai Hami.
41Pea ko kinautolu ni naʻe tohi ʻa honau hingoa naʻe haʻu ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Hesekaia ko e tuʻi ʻo Siuta, ʻonau teʻia honau ngaahi fale fehikitaki, pea mo e kakai Maoni naʻe ʻilo ʻi ai, mo nau fakaʻauha ʻaupito ia ʻo aʻu mai ki he ʻaho ni, pea naʻa nau nofo ʻi honau ngaahi potu: koeʻuhi naʻe ʻi ai ʻae mohuku ki heʻenau fanga manu.
42Pea naʻe ʻiate kinautolu, ʻae fānau ʻa Simione, ko e kau tangata ʻe toko nimangeau, naʻe ʻalu ki he moʻunga ko Seia, pea ko honau ngaahi ʻeikitau ko Pelatia, mo Nealia, mo Lifaia, pea mo ʻUsili, ko e ngaahi foha ʻo Isi.
43Pea naʻa nau teʻia ʻae toenga ʻoe kakai ʻAmaleki naʻe hao, mo nau nofo ai ʻo aʻu mai ki he ʻaho ni.