Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang mga kaliwat ni Juda mao sila Perez, Hezron, Carmi, Hur, ug si Shobal.
2Si Shobal mao ang amahan ni Reaya. Si Reaya mao ang amahan ni Jahat. Si Jahat mao ang amahan ni Ahumai ug ni Lahad. Mao kini ang mga katigulangan sa banay sa mga Zorahanon.
3Mao kini ang mga katigulangan sa banay sa siyudad sa Etam: Si Jezreel, Ishma, ug si Idbas. Ang ngalan sa ilang igsoong babaye mao si Hazelelponi.
4Si Penuel mao ang katigulangan sa banay sa siyudad sa Gedor. Si Ezer mao ang katigulangan sa banay sa Husha. Mao kini ang mga kaliwat sa Hur, ang kamagulangan nga anak ni Efrata ug ang kagikan sa mga taga-Betlehem.
5Si Ashur ang amahan ni Tekoa nga adunay duha ka asawa, si Hela ug si Naara.
6Si Ahuzam, Hefer, Temeni, ug si Haahashtari ang iyang mga anak nga lalaki kang Naara. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Naara.
7Ang mga anak nga lalaki ni Hela mao sila Zeret, Izhar, Etnan,
8ug si Koz, nga amahan ni Anub ug ni Zobeba, ug ang ubang mga banay naggikan kang Aharhel ang anak nga lalaki ni Harum.
9Labaw nga tinahod si Jabez kay sa iyang mga igsoong lalaki. Ginganlan siya sa iyang inahan ug Jabez. Miingon siya, “Tungod kay gipanganak ko siya sa kasakit.”
10Nag-ampo si Jabez ngadto sa Dios sa Israel ug miingon, “Kung panalanginan lamang nimo ako, palaparon ang akong nasakopan, ug ang imong kamot magauban kanako. Sa dihang buhaton mo kini malikay mo ako gikan sa kadaot, aron mahimo akong gawasnon gikan sa kasakit!” Busa gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo.
11Si Kelub nga igsoong lalaki ni Shuha mao ang amahan ni Mehir, nga amahan ni Eshton.
12Si Eshton mao ang amahan nila Bet Rafa, Pasea, ug ni Tehina, ang nagsugod sa siyudad sa Nahas. Mao kini ang mga tawo nga nagpuyo sa Reca.
13Ang mga anak nga lalaki ni Kenaz mao sila Otniel ug si Seraya. Ang mga anak nga lalaki ni Otniel mao si Hatat ug si Meonotai.
14Si Meonotai mao ang amahan ni Ofra, ug si Seraya ang amahan ni Joab, ang nagpundar sa Ge Harashim, ang iyang katawhan mga hanas nga panday.
15Ang mga anak nga lalaki ni Caleb ang anak nga lalaki ni Jefune mao si Iru, Ela ug si Naam. Ang anak nga lalaki ni Ela mao si Kenaz.
16Ang mga anak nga lalaki ni Jehalelel mao sila Zif, Zifa, Tiria, ug si Asarel.
17-
18Ang mga anak nga lalaki ni Ezra mao sila Jeter, Mered, Efer, ug si Jalon. Gipakatawo sa Ehiptohanon nga asawa ni Mered sila Miriam, Shamai, ug si Ishba, nga amahan ni Eshtemoa. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Bitya, ang anak nga babaye sa Paraon, nga giminyoan ni Mered. Ang asawa ni Mered nga Judio nanganak kang Jered, ang amahan ni Gedor; si Heber, ang amahan ni Soco; ug si Jekutiel, ang amahan ni Zanoa.

19Sa duha ka anak nga lalaki sa asawa ni Hodia, nga igsoong babaye ni Naham, ang usa mao ang amahan ni Keila ang Garminhon. Ug ang usa mao ang amahan ni Eshtemoa nga Maacaton.
20Ang mga anak nga lalaki ni Shimon mao sila Amnon, Rina, Ben Hanan, ug si Tilon. Ang mga anak nga lalaki ni Ishi mao sila Zohet ug si Ben Zohet.
21Ang mga kaliwat ni Shela nga anak nga lalaki ni Juda, mao si Er ang amahan ni Leca, si Laada ang amahan ni Maresha ug ang banay sa tighimo ug lino sa Bet Ashbea,
22Si Jokim, ang katawhan sa Cozeba, ug sa Joas ug sa Saraph, nga adunay kabtangan sa Moab, apan mipauli sa Bethlehem. (Kini nga kasayoran naggikan sa karaang mga talaan.)
23Ang ubang katawhan niini mga magkukulon nga nagpuyo sa Netaim ug sa Gedera ug nagatrabaho alang sa hari.
24Ang mga kaliwat ni Simeon mao sila Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, ug Shaul.
25Si Shalum mao ang anak nga lalaki ni Shaul, si Mibsam mao ang anak nga lalaki ni Shalum, ug si Mishma mao ang anak nga lalaki ni Mibsam.
26Ang mga kaliwat ni Mishma mao si Hamuel ang iyang anak nga lalaki, si Zacur ang iyang apo, ug si Shimei ang iyang apo sa tuhod.
27Si Shimei adunay 16 ka mga anak nga lalaki ug unom ka nga mga babaye. Ang iyang mga igsoong lalaki walay daghang mga anak, busa wala midaghan ang ilang banay sama usab sa katawhan sa Juda.
28Nagpuyo sila didto sa Beersheba, Molada, ug sa Hazar Shual.
29Nagpuyo usab sila sa Bilha, Ezem, Tolad,
30Betuel, Horma, Ziklag,
31Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, ug sa Shaaraim. Mao kini ang ilang mga siyudad hangtod sa paghari ni David.
32Ang lima nila ka mga baryo mao ang Etam, Ain, Rimon, Token, ug ang Ashan,
33lakip ang mga baryo sa palibot hangtod sa Baalat. Mao kini ang dapit nga ilang mga gipuy-an, ug gitipigan nila ang talaan sa ilang kagikan.
34Ang mga pangulo sa mga banay mao sila Meshobab, Jamlek, si Josha nga anak nga lalaki ni Amazia,
35si Joel, si Jehu nga anak nga lalaki ni Joshibia nga anak nga lalaki ni Seraya ug anak nga lalaki ni Aziel,
36si Elyoenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya,

37ug si Ziza nga anak nga lalaki ni Shifi ug anak nga lalaki ni Alon nga anak nga lalaki ni Jedaya nga anak nga lalaki ni Shimri nga anak nga lalaki ni Shemaya.
38Kining gihisgotan nga mga ngalan mao ang mga pangulo sa ilang mga banay, ug midaghan pag-ayo ang ilang mga banay.
39Miadto sila haduol sa Gedor, sa sidlakang bahin sa walog, aron sa pagpangita ug pasabsaban alang sa ilang mga karnero.
40Nakakaplag sila ug abugana ug maayong sabsabanan. Halapad ang yuta, hilom, ug malinawon. Didto nagpuyo kaniadto ang mga Hamihanon.
41Nahisulat kini nga mga ngalan sa pag-abot sa adlaw ni Hezekia ang hari sa Juda, ug gisulong ang gipuy-an sa mga Hamihanon ug ang mga Meunhon, nga atua usab didto. Gilaglag nila sila sa hingpit ug nagpuyo didto tungod kay nakakaplag sila ug pasabsaban alang sa ilang mga karnero.
42500 ka mga kalalakin-an ang gikan sa tribo ni Simeon ang miadto sa Bukid sa Seir, uban sa ilang mga pangulo nga si Pelatia, Nearia, Refaya, ug si Uziel, ang anak nga lalaki ni Ishi.
43Nalupig nila ang nahibiling mga Amaleknon nga midangop, ug mipuyo didto hangtod karong adlawa.