Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sinovi Judini bjehu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval.
2A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice Saratske.
3A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj bješe ime Aselelfonija.
4I Fanuilo bješe otac Gedoru, i Eser otac Husin. To bijahu sinovi Ora prvenca Efrate oca Vitlejemcima.
5A Ashor otac Tekujanima imaše dvije žene, Elu i Naru.
6I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.
7A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.
8A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumova.
9A Javis bješe slavniji od svoje braæe, i mati mu nadje ime Javis govoreæi: rodih ga s bolom.
10I Javis prizva Boga Izrailjeva govoreæi: o da bi me blagoslovio i raširio meðe moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me saèuvao oda zla da me ne ucvijeli! I uèini Bog za što ga moli.
11A Heluv brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.
12A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu oca gradu Nasu. To su ljudi Rihavovi.
13A sinovi Kenezovi bjehu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat.
14A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onijeh što žive u dolini drvodjeljskoj, jer bijahu drvodjelje.
15A sinovi Haleva sina Jefonijina bijahu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin bješe Kenez.
16A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.
17A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.
18A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to bijahu sinovi Vitije kæeri Faraonove, kojom se oženi Mered.

19A sinovi žene Odijine sestre Nama oca Keili bijahu Garmija i Estemoja Mahaæanin.
20A sinovi Simonovi: Amnon i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.
21A sinovi Sile sina Judina: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskoga, doma Asvejina.
22I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u Moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari.
23To bijahu lonèari i življahu u sadovima i zabranima, i bijahu ondje kod cara za njegove poslove.
24Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;
25A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.
26A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.
27A Simej imaše šesnaest sinova i šest kæeri; a braæa njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne bješe tako mnogo kao sinova Judinijeh.
28A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,
29I u Vali i u Asemu i u Toladu,
30I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,
31I u Vet-Marhavotu i u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To bjehu gradovi njihovi do cara Davida.
32A sela njihova bijahu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,
33I sva sela njihova što bijahu oko tijeh gradova do Vala. To bijahu stanovi njihovi po rodu njihovu.
34A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,
35I Joilo i Juj sin Josivije sina Seraje sina Asilova,
36I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,

37I Zisa sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sina Semajina;
38Ti imenovani bijahu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovijeh umnožiše se veoma.
39I zato otidoše u Gedor do istoène strane doline da traže pašu stoci svojoj.
40I naðoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer prije ondje življahu koji bijahu od Hama.
41Ti dakle zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judina razbiše šatore njihove i stanovnike koji se naðoše ondje, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mjesto njih, jer ondje bijaše paše za stoku njihovu.
42A izmeðu njih, sinova Simeunovijeh, izide na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im bijahu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.
43I pobiše ostatak što bijahu utekli izmeðu Amalika, i naseliše se ondje do današnjega dana.