Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda egaga fifi misi da Bilese, Heselone, Gami, He amola Siouba:le.
2Siouba:le egefe da Lia:ia. Lia:ia egefe da Yaha:de. Yaha:de egefela da Ahiuma:i amola La:iha:de. Amo sosogo fi ilia fidafa da Soula:daide.
3Ida:me egefelali da Yeseliele, Isima amola Idiba:sie. Ilia dalusi ea dio da Ha:silelebounai.
4Beniuele egefe da Gido amola Isa egefe Hiusia. Amo huluane da He egaga fifi misi. He da Efala:da ea magobo mano galu. He egefe da Bedeleheme.
5Degoua ea ada A:sie da uda aduna lai galu. Elea dio da Hila amola Na:iala.
6Na:iala mano lalelegei da Ahiusa:me, Hife, Demeni amola Ha:iaha:isidalai.
7Hila egefelali da Silede, Souha, Idana:ne amola Gouse. Gouse egefelali da A:nabe, Soubiba amola Ahahele (Ha:ilame ea mano) amo ea sosogo fifi asi dialu.
9Ya:ibese ea hou da noga:idafa amola yolalia hou baligi esalu. Ea:me da ema Ya:ibese dio asuli. E amane sia:i, “Na da e lalelegeloba, se nabi.”
10Ya:ibese da Isala:ili fi ilia Godema amane wele sia:i, “Gode! Nama hahawane dogolegele fidima! Amola na esalebe soge bagalesima! Na fidima! Na se nabasa:besa:le noga:le gaga:ma!” Amola Gode da ea adole ba:su defele fidi.
11Siuha eya amo Gelabe egefe da Mihe. Mihe egefe da Esiadone.
12Esiadone egefelali da Bede Laifa, Basia amola Dihina. Dihina egefe da Ilana:iha:se. Amo dunu da Liga fi dunu.
13Gina:se egefela da Odeniele amola Sila:ia. Odeniele egefela da Ha:ida:de amola Mionoudai.
14Mionoudai egefe da Ofala. Sila:ia egefe da Youa:be. Youa:be da Ge Halasimi moi lale fi. Ge Halasimi dawa:loma:ne da liligi hahamosu sogebi.
15Yifane egefe Ga:ilebe amo egefelali da Ailiu, Ila amola Na:ia:me. Ila egefe da Gina:se.
16Yeha:lilele egefelali da Sife, Saifa, Dilia amola Asa:iliele.
17Isala egefelali da Yidahe, Milede, Ifia amola Ya:ilone. Milede idua afae ea lalelegei manoni da Milia:me, Sia:ma:iai amola Isiba:. Isiba: egefe da Esiedimoua.
18Milede idua eno (Yuda fi uda) ea lalelegei manolali da Ya:ilede (e da Gido moi lale fi) Hibe (e da Sougo moilale fi) amola Yigiudiele (e da Sanoua moi lale fi).
19Houda:ia da Na:iha:me ea dalusi lai. Elagaga fi dunu da Gamaide fi (ilia da Giaila moilaiga esalu) amola Ma:igadaide fi (ilia da Esiedamoua moilaiga esalu) amane fifi misi.

20Siaimone egefelali da A:manone, Lina, Bene Ha:ina:ne amola Dailone. Isiai egaga fifi misi da Souhede amola Bene Souhede.
21Yuda egefe Sila amo ea manolali da E (Liga ea eda), La:iada: (Malisia ea eda), abula amunasu dunu fi amo da Bede A:siebia sogega fifi lasu, Yougimi, dunu fi amo da Gosiba moilaiga esalu, Youa:sie (Moua:be soge ouligisu dunu) amola Sa:ila:fe (Yasiubailiheme soge ouligisu dunu). Amo sia: dedene legei da musa: hemonega dedei.
23Amo dunu ilia da osoboga hamoi ofodo amola eno liligi hahamosu dunu galu. Ilia da Nidaime amola Gedila moilaiga esalu. Ilia da amogawi, hina bagade ea hawa: hamonanu.
24Simiane egaga fifi misi da Nemiuele, Ya:imine, Ya:ilibi, Sela amola Siuale.
25Siuale egefe da Sia:lame. Sia:lame egefe da Mibisa:me. Mibisa:me egefe da Maisiama.
26Maisiama egaga fifi misi da egefe Ha:imiuele, Ha:imuele egefe Sa:ge amola Sa:ge egefe Simiai.
27Simiai da egefelali 16 galu amola uda mano gafeyale galu. Be yolalalia da mano bagahame galu. Amaiba:le, Yuda fi dunu idi da Simiane fi dunu idi amo baligi dagoi.
28- Ilia moilai bai bagade ganodini esalu dio da Biasiba, Molada, Ha:isa Siuale, Biliha, Iseme, Doula:de, Bediuele, Homa, Sigela:ge, Bede Magabode, Ha:isa Susimi, Bede Bilai amola Sia:iala:ime. Ilia da amo moilai bai bagadega esalu amogainini Da:ibidi ili ouligi.
32Ilia esalebe soge sisiga:le fifi lai da Ida:me, A:ini, Limone, Dagene, A:sia:ne (gilisili da moilai biyale galu), amola moilai fonobahadi eno ili sisiga:i, fifi ahoanu, Ba:ialade moilaiga doaga:i. Amo huluane da ilia ha:ini fi soge galu. Amola ilia fi dunu ilia dio huluane dedene momagele legei dialu.
34Dunu amo da ilia sosogo fi ilima ouligibi esalu da Misiouba:be, Ya:melege, Yousia (A:masia mano), Youele, Yihiu (Yihiu ea eda da Yosiabaia, Yosiabaia ea eda da Sila:ia amola Siila:ia ea eda da A:isiele), Eliounai, Ya:iagouba, Yesiouha:ia, Asa:ia, A:idiele, Yesimaiele, Bena:ia amola Sisa (Sisa ea eda da Sifai, Sifai eda da A:lone, A:lone eda da Yeda:ia, Yeda:ia eda da Simili, Simili eda da Siema:ia.)
38Dunu dio dabuagado dedei da ilia sosogo fi ouligisu. Ilia sosogo fi da dunu bagade fi.
39Ilia da Gila moilai bai bagade bega: asili, fagoa eso maba gusu amodili, ilia ohe fi ha:i manu soge amo hogola asi.
40Ilia da nasegagi soge noga:idafa ba:i. Soge da bagade amola lugului dialebe ba:i. Amo sogega musa: Ha:maide fi dunu da fifi lasu.
41Dunu amo ilia dio da dabuagado dedei, ilia da Yuda hina bagade Hesigaia ea ouligisu eso amo galu misi. Ilia da Ha:maide amola Miunaide fi dunu ilima doagala:le, gugunufinisi dagoi. Wali amo fi dunu da hamedafa esala. Amalalu, ilia da amo soge lale, ilia ohe fi oule fi.
42Amola Simiane fi dunu 500 agoane (ilia ouligisu dunu da Isiai egefelali amo Beladaia, Nialaia, Lifa:ia amola Asaiele) ilia da dunu amo da Sie goumi sogega esalu, amo doagala:i.
43Ilia da A:ma:legaide dunu amo da hobea:i, ili fane legei dagoi. Amola ilia da amogaiwane fifi ahoanu.