Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Pɛlɛzi, Ɛzↄ̃nↄ, Kaami, Hulu ń Sobalao.
2Sobalapi nɛ́ Leaia mɛ́ Yaata ì, ↄ̃ Yaata Ahumai ń Laadio ì. Zↄla buiↄn we.
3Etaũ nɛgↄ̃ɛↄn Yezɛlɛɛ, Isema ń Ibasio ũ. An dãe tↄ́n Azɛlɛponi.
4Ɔ̃ à Penuɛli pↄ́ Gedoo kàlɛ ì ń Ezɛɛ pↄ́ Usa kàlɛo. Ɛflata yoa Hulu pↄ́ Bɛtɛlɛũ kàlɛ buiↄn we.
5Asuli pↄ́ Tekoa kàlɛ nↄ vĩ plaɛ, aan Ɛla ń Naalao ũ.
6Naala mɛ́ Ahuzaũ ń Efɛɛo ń Temɛnio ń Aasetalio ì.
7Ɛla mɛ́ Zɛlɛti ń Zohaao ń Ɛnanio ì.
8Kozu Anubi ń Zobebao ì. An guu ↄ̃ Aluũ nɛ́ Ahaleli buiↄ bↄ̀u.
9Yabɛsi bɛɛɛ vĩ dɛ a gbɛ̃́ↄla. Aà da mɛ́ tↄkpàɛ̀ Yabɛsi, kɛ à aà ì ń wãwã zↄ̃ↄo yã́i.
10Yabɛsi wiilɛ̀ Isailiↄ Luawa à mɛ̀: Báaadamagu, ní ma bùsu kã́fĩmɛɛ. Ɔdaa, ní ma bↄ vãiu, kɛ́ másu wãwãmao yã́i. Ɔ̃ Lua sìaànↄ.
11Suha dãuna Kelubu mɛ́ Mɛhii ì, ↄ̃ Mɛhii Ɛsitoni ì.
12Ɛsitoni mɛ́ Bɛlafa ń Paseao ń Tehinao ì. Tehinapi mɛ́ Naasa kàlɛ. Lekadeↄn we.
13Kenazi nɛgↄ̃ɛↄn Ɔniɛli ń Selaiao ũ. Ɔniɛli nɛgↄ̃ɛↄn Hata ń Mɛↄnↄtaio ũ.
14Mɛↄnↄtaipi mɛ́ Ɔfɛla ì. Selaia mɛ́ Yoabu ì. Ɔ̃mɛ sia pↄ́ kú Siaↄ Guzulɛuↄ dezi ũ.
15Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ilu, Ela ń Naaũo. Elapi mɛ́ Kenazi ì.
16Yalɛlɛli nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zifi, Zifa, Tilia ń Asalɛo.
17Ɛzala nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yɛtɛɛ, Mɛlɛdi, Efɛɛ ń Yalonio. Mɛlɛdi mɛ́ Falaↄ̃ↄ nɛ́ Bitia sɛ̀, ↄ̃ à Miliaũ ń Samaio ìò ń Ɛsɛmↄa mae Isebao. Aà Yuda nↄ ↄ̃ à Gedoo mae Yɛlɛdi ń Soko mae Ɛbɛɛ ń Zanↄa mae Yekutiɛo ìò.
19Odia na Nahaũ dãe buiↄ tↄ́n kɛ: Gaami bui pↄ́ kú Kɛilaↄ ń Maaka bui pↄ́ kú Ɛsɛmↄaↄ.

20Simↄↄ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Aminↄ, Lina, Bɛnana ń Tilonio. Isi buiↄn Zoeti ń aà nɛgↄ̃ɛo ũ.
21Yuda nɛ́ Sela buiↄ tↄ́n kɛ: Ɛɛ pↄ́ Leka kàlɛ, Laada pↄ́ Malesa kàlɛ ń zwã̀atãnaↄ bui pↄ́ kú Bɛtasebeaↄ
22ń Yokiũo ń Kozebadeↄ ń Yoasio ń Salafa pↄ́ aa dɛ Mↄabu bùsu kíaↄ ũↄ ń Yasubilɛmao. Yã́piↄ kɛgↄↄ zi.
23Gbɛ̃́piↄá oobonaↄnɛ, aa ku Nɛtaiũ ń Gedelao. We aaì zĩkɛu kíaɛ.
24Simɛↄ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Nɛmuɛli, Yamini, Yalibu, Zela ń Sauluo.
25Saulu Saluũ ì, Saluũ Mibisã ì, Mibisã Misima ì.
26Misima Amuɛli ì, Amuɛli Zakuu ì, Zakuu Simɛi ì.
27Simɛipi nɛgↄ̃ɛ ì gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ, nɛnↄɛ soolo. Aà gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aai nɛ'i dasio. Bee yã́i Simɛↄ buiↄ dasi lán Yudaↄwao.
28Wɛ̃́lɛ pↄ́ aa zↄ̃̀lɛuↄn kɛ: Bɛɛsɛba, Mↄlada, Azaasuali,
29Bila, Ɛsɛũ, Tolada,
30Bɛtuɛ, Ɔↄma, Zikilaga,
31Bɛmaakabo, Azaasusiũ, Bɛbili ń Saalaiũo. An wɛ̃́lɛↄn we e à gɛ̀ pɛ̀ò Davidi kpalableawa.
32Aa wɛ̃́lɛↄ vĩ mɛ̀n sↄo lↄ: Etaũ, Aini, Limↄ, Tokɛ̃ ń Asão
33ń ń bualoũ pↄ́ liaa wɛ̃́lɛpiↄziↄ e à gɛ̀ pɛ̀ò Baalawa. An wɛ̃́lɛↄn we. Aa ń buiↄ tↄ́ dàlau, ↄ̃n kɛ:
34Mɛsoba, Yamɛlɛki, Amazia nɛ́ Yosa,
35Yoɛli, Yosibia nɛ́, Selaia tↄũna, Asiɛ sĩ́wɛna Yehu,
36Ɛlioenai, Yaakoba, Yesohaia, Asaia, Adiɛli, Yesimiɛ, Benaia
37ń Zizao. Zizapi mɛ́ Sifi nɛ́, Aloni tↄũna, Yedaia sĩ́wɛna, Simɛli sↄ̃kpaɛ, Semaia sĩsĩ ũ.

38Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń tↄ́ dàda láupiↄ mɛ́ ń bui dↄaanaↄ ũ. An bɛdeↄ dasikũ̀ maamaa,
39ↄ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ dã́dãkɛkĩi wɛɛlɛi Gedoo bɛ'aɛ oi guzulɛ gukpɛ oi.
40Ɔ̃ aa bↄ̀ dã́dãkɛkĩi maa táaedewa we. Bùsupi yàasa mɛ́ a yãkele vĩo. Haũ buieↄ mɛ́ kú we yãa.
41Gbɛ̃́piↄ gɛ̀ we Yudaↄ kí Ezekia gↄↄɛ. Aa sì Haũ buipiↄzi ń kpɛ́ↄ guu ń Mɛu bui pↄ́ kú weↄ. Aa ń dɛdɛ míↄ, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ we aa kɛ̀ ń dã́dãkɛkĩi ũ e ń a gbão.
42Ɔ̃ Simɛↄ bui gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basↄoↄ lɛ̀lɛ Sei bùsu sĩ̀sĩdewa. Isi nɛgↄ̃ɛↄ Pelatia ń Nɛaliao ń Lefaiao ń Uziɛlio mɛ́ dↄ̀aanɛ́.
43Aa Amalɛki bui kↄ̃na pↄ́ bↄ̀ yãaↄ dɛ̀dɛ, ↄ̃ aa ku we e ń a gbão.