Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yǝⱨudaning oƣulliri Pǝrǝz, Ⱨǝzron, Karmi, Hur wǝ Xobal idi.
2Xobalning oƣli Reayadin Jaⱨat tɵrǝldi; Jaⱨattin Ahumay bilǝn Lahad tɵrǝldi. Bular Zoratiy jǝmǝtidin idi.
3Etamning oƣulliri Yizrǝǝl, Ixma, Idbax idi; ularning singlisining ismi Ⱨazililponi idi.
4Gǝdorning atisi Pǝnuǝl; Huxaⱨning atisi Ezǝr idi; bularning ⱨǝmmisi Bǝyt-Lǝⱨǝmning atisi bolƣan Əfrataⱨning tunji oƣli Hurdin tɵrǝlgǝn.
5Tǝkoaning atisi Axhurning Ⱨelaⱨ wǝ Naaraⱨ degǝn ikki ayali bar idi.
6Naaraⱨ Axhurƣa Ahuzzam, Ⱨǝfǝr, Tǝmǝni, Haaxtarini tuƣup bǝrdi; bularning ⱨǝmmisi Naaraⱨning oƣulliri.
7Ⱨelaⱨning oƣulliri Zǝrǝt, Zoⱨar bilǝn Ətnan wǝ
8Koz idi; Kozdin Anob, Ⱨazzibiba bilǝn Harumning oƣli Aharⱨǝlning jǝmǝtliri tɵrǝldi.
9Yabǝz ɵz ⱪerindaxliri iqidǝ ⱨǝmmidin bǝk ⱨɵrmǝtlik idi, anisi: «Tuƣuti üstidǝ bǝk azaplandim» dǝp uningƣa Yabǝz degǝn isimni ⱪoyƣan.
10Yabǝz Israilning Hudasiƣa nida ⱪilip: «Meni naⱨayiti kɵp bǝrikǝtligǝn bolsang, zeminimni kengǝytsǝng, ⱪolung bilǝn meni yɵlǝp, bala-ⱪazadin saⱪlap, manga azab-oⱪubǝtni kɵrsǝtmigǝysǝn!» — dǝp tilidi. Huda uning tiligini ijabǝt ǝylidi.
11Xuhaⱨning inisi Kelubtin Mehir tɵrǝlgǝn; Mehir Extonning atisi idi.
12Extondin Bǝyt-Rafa, Paseaⱨ wǝ Ir-Naⱨaxning atisi Tehinnaⱨ tɵrǝldi; bularning ⱨǝmmisi Rikaⱨliⱪlar idi.
13Kenazning oƣli Otniyǝl bilǝn Seraya idi; Otniyǝlning oƣli Hatat bilǝn Meonotay idi.
14Meonotaydin Ofraⱨ tɵrǝldi. Serayadin «Ⱨünǝrwǝnlǝr jilƣisi»dikilǝrning ǝjdadi bolƣan Yoab tɵrǝldi (ular ǝslidǝ ⱨünǝrwǝnlǝr idi).
15Yǝfunnǝⱨning oƣli Kalǝbning oƣulliri Iru, Elaⱨ bilǝn Naam idi; Elaⱨning oƣli Kenaz idi.
16Yǝⱨallilǝlning oƣulliri Zif bilǝn Zifaⱨ, Tiriya bilǝn Asariyǝl idi.
17Əzraning oƣulliri: — Yǝtǝr, Merǝd, Efǝr wǝ Yalonlar; Merǝd Pirǝwnning ⱪizi Bitiyani aldi; u ⱨamilidar bolup Mǝriyǝm, Xammay bilǝn Extemoaning atisi Ixbaⱨni tuƣdi. Bular Bitiyadin bolƣan oƣullar. Merǝdning Yǝⱨudalardin bolƣan ayali bolsa Gǝdorning atisi Yǝrǝdni, Sokoⱨning atisi Ⱨǝbǝr bilǝn Zanoaⱨning atisi Yǝkutiyǝlni tuƣdi.
19Naⱨamning singlisi Hodiyaning ayalidin Garmiliⱪ Keilaⱨning atisi bilǝn Maakat jǝmǝtidin bolƣan Extemoaning atisi tɵrǝlgǝn.

20Ximonning oƣulliri Amnon wǝ Rinnaⱨ, Bǝn-Ⱨanan bilǝn Tilon idi. Yixining oƣulliri Zoⱨǝt bilǝn Bin-Zoⱨǝt idi.
21Xelaⱨ Yǝⱨudaning oƣli idi; uningdin tɵrǝlgǝn Lekaⱨning atisi Er, Marǝxaⱨning atisi Laadaⱨ wǝ Bǝyt-Axbiyada olturaⱪlaxⱪan qǝkmǝn toⱪuƣuqilarning jǝmǝtliri
22wǝ yǝnǝ Yokim, Kozibaliⱪlar, Yoax bilǝn Saraf (bular ikkisi Moab yurtiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣan) wǝ Yaxubi-Lǝⱨǝmlǝrmu bar idi (bularning ⱨǝmmisi ⱪǝdimki hatirilǝrdur).
23Bular Netayim wǝ Gǝdǝraⱨda olturaⱪlaxⱪan bolup, kulalqilar idi; ular xu yǝrdǝ turup padixaⱨning hizmitidǝ bolatti.
24Nǝmuǝl wǝ Yamin, Yarib, Zǝraⱨ bilǝn Saul Ximeonning oƣulliri idi.
25Xallom Saulning oƣli; Mibsam Xallomning oƣli, Mixma Mibsamning oƣli idi.
26Mixmaning ǝwladliri tɵwǝndikilǝr: — Mixmaning oƣli Hammuil; Hammuilning oƣli Zakkur; Zakkurning oƣli Ximǝy idi.
27Ximǝyning on altǝ oƣli, altǝ ⱪizi bar idi; uning aka-inilirining pǝrzǝnti kɵp bolmiƣaqⱪa, ularning ⱨǝrⱪaysisining jǝmǝtining pǝrzǝntliri Yǝⱨuda jǝmǝtiningkidǝk undaⱪ kɵp bolmiƣan.
28Ular Bǝǝr-xeba, Moladaⱨ, Ⱨazar-Xual,
29Bilhaⱨ, Ezǝm, Tolad,
30Betuǝl, Hormaⱨ, Ziklag,
31Bǝyt-Markabot, Ⱨazar-Susim, Bǝyt-Biri wǝ Xaaraimƣa makanlaxⱪanidi. Taki Dawut padixaⱨning dǝwrigiqǝ bularning ⱨǝmmisi ularning xǝⱨǝrliri idi.
32Ular olturaⱪlaxⱪan jaylar Etam, Ayin, Rimmon, Tokǝn wǝ Axan ⱪatarliⱪ bǝx xǝⱨǝrnimu ɵz iqigǝ alƣan.
33Wǝ bu xǝⱨǝrlǝrning ɵpqürisidiki barliⱪ yeza-kǝntlǝr taki Baalƣa ⱪǝdǝr xularƣa ⱪaraytti. Bolar bolsa ular makanlaxⱪan jaylar bolup, ularning ɵz nǝsǝbnamilirimu bar idi.
34Ularning jǝmǝt baxliri Mexobab, Yamlǝk, Amaziyaning oƣli Yoxaⱨ,
35Yoel, Yosibiyaning oƣli Yǝⱨu (Yosibiya Serayaning oƣli, Seraya Asiǝlning oƣli idi),
36Əlyoyinay, Yaakobaⱨ, Yǝxoⱨaya, Asaya, Adiǝl, Yǝsimiǝl, Binaya
37wǝ Xifining oƣli Zizalar idi (Xifi Allonning oƣli, Allon Yǝdayaning oƣli, Yǝdaya Ximrining oƣli, Ximri Xemayaning oƣli idi).

38Yuⱪirida hatirilǝp ɵtülgǝn isimlarning ⱨǝmmisi ⱨǝrⱪaysi jǝmǝt baxliri idi; bularning jǝmǝtlirining ⱨǝmmisi naⱨayiti güllǝn'gǝnidi.
39Ular ⱪoy padiliriƣa otlaⱪ izlǝp taki Gǝdor eƣiziƣiqǝ, yǝni jilƣining kün qiⱪix tǝripigiqǝ barƣanidi.
40Ular xu yǝrdǝ yapyexil, naⱨayiti munbǝt bir otlaⱪ tapⱪan; u yǝr tolimu kǝng, ⱨǝm taza ⱨǝm tinq idi. Ilgiri xu yǝrdǝ olturaⱪlaxⱪanlar Ⱨamdikilǝrdin ikǝn.
41Yuⱪirida tilƣa elip ɵtülgǝn kixilǝr Yǝⱨudaning padixaⱨi Ⱨǝzǝkiyaning zamanida xu Ⱨamdikilǝrning qedirliriƣa wǝ u yǝrlǝrdǝ olturuxluⱪ Mionluⱪlarƣa ⱨujum ⱪilip ularni tamamǝn yoⱪatⱪanidi, taki bügün'gǝ ⱪǝdǝr; ular xularning yǝrlirigǝ makanlaxti, qünki u yǝrlǝrdǝ padilirini baⱪⱪudǝk otlaⱪ bar idi.
42Xu qaƣlarda Ximeonlardin yǝnǝ bǝx yüz kixi Seir teƣiƣa ⱪarap mangdi, ularning yolbaxqiliri Yixining oƣulliri Pilatiya, Neariya, Refaya bilǝn Uzriǝl idi;
43ular ⱪeqip tirik ⱪalƣan Amalǝklǝrnimu ɵltürüp, bügün'gǝ ⱪǝdǝr xu yǝrdǝ makanlixip ɵtüwatidu.