Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda yixɛtɛne ni i ra: Peresi nun Xesirɔn nun Karimi nun Xuru nun Sobali.
2Sobali a diin Reyaya yi Yaxati sɔtɔ. Yaxati yi Axumayi nun Lahadi sɔtɔ. Sorane xabilane fataxi ne nan na.
3Yɛsɛreli nun Yisema nun Yidibasi nan Etami taan masɛgɛ. E magilɛn yi xili Haseleliponi.
4Penuyɛli nan Gedori taan masɛgɛ. Xuru a diina Eseri nan Xusa taan masɛgɛ. Efarataa dii singen Xuru nan Bɛtɛlɛmi taan masɛgɛ.
5Asexuri yi Tekowa taan masɛgɛ, ɲaxalan firin yi naxan yii, Xela nun Nara.
6Nara yi Axusami nun Xeferi nun Temeni nun Axasetari bari a xa.
7Xela yi Sɛrɛti nun Soxara nun Etenani
8nun Kosi bari a xa. Kosi yi Anubi nun Sobeba sɔtɔ, e nun Harumi a dii Axaraxeli xabilane.
9Yabɛsa yi binyen sɔtɔ dangu a ngaxakedenne ra. A nga a xili sa nɛn Yabɛsa bayo a naxa, “N bata a xali tɔrɔni.”
10Yabɛsa yi Isirayilaa Ala maxandi, a naxa, “Yandi, n baraka! I yi n ma bɔxɔn fari sa. I sɛnbɛn xa lu n xɔn, i n natanga tɔrɔn ma alogo fe xɔlɛn nama n sɔtɔ.” Ala yi a duban yabi.
11Suxa ngaxakedenna Kelubu yi Mexiri sɔtɔ. Mexiri yi Eseton sɔtɔ.
12Eseton yi Beti-Rafa nun Paseya nun Texinna sɔtɔ. Texinna nan Naxasa taan masɛgɛ. Ne findixi Reka kaane nan na.
13Kenasi yi Otiniyɛli nun Seraya sɔtɔ. Otiniyɛli yi Xatati nun Meyonotayi sɔtɔ.
14Meyonotayi yi Ofara sɔtɔ. Seraya yi Yowaba sɔtɔ, yiirawanle benbana, naxanye yi dɔxi Yiirawanle Lanbanni.
15Yefune a diin Kalebi yi Iru nun Ela nun Nami sɔtɔ. Ela yi Kenasi sɔtɔ.
16Yehaleleli a diine ni i ra: Sifi nun Sifa nun Tiriya nun Asarɛli.
17Esiraa diine ni i ra: Yeteri nun Meredi nun Efere nun Yalon. Meredi a ɲaxanla nde yi Mariyama nun Samayi nun Yiseba bari. Yiseba nan Esitemowa taan masɛgɛ.
18Misiran mangana dii tɛmɛn Biti naxan yi dɔxi Meredi xɔn ma, na nan na diine bari. Meredi mɔn yi Yahudiya ɲaxanla nde dɔxɔ, na diine ni i ra: Yarɛdi naxan Gedori taan masɛgɛ e nun Xeberi naxan Soko taan masɛgɛ e nun Yekutiyeli naxan Sanowa taan masɛgɛ.

19Hodiyaa ɲaxanla naxan findixi Naxami magilɛn na, na yixɛtɛne yi findi Garimi kaane ra naxanye yi dɔxi Keyila taani e nun Maka kaan naxanye yi dɔxi Esitemowa taani.
20Simon ma diine ni i ra: Aminon nun Rinna nun Ben-Xanan nun Tilon. Yisi a diine ni i ra: Soxeti nun Ben-Soxeti.
21Yudaa diin Selaxa yixɛtɛne ni i ra: Eri naxan Leka taan masɛgɛ, e nun Laada naxan Maresa taan masɛgɛ, e nun xabilan naxanye yi dugi sɔxɔnne ra Beti-Asibeya yi, e nun
22Yokimi nun Koseba kaane nun Yowasa nun Sarafa naxan yi Moyaba nun Yasubi-Lɛxɛmi xun na. Fe fonne nan ne ra.
23Ne yixɛtɛne yi findi fɛɲɛ rafalane ra mangan xa Netayimi nun Gedera taane yi.
24Simeyɔn yixɛtɛne ni i ra: Nemuweli nun Yamin nun Yaribi nun Sera nun Sayuli.
25Sayuli yi Salun sɔtɔ. Salun yi Mibisan sɔtɔ. Mibisan yi Misema sɔtɔ.
26Misema yi Xamuwɛli sɔtɔ. Xamuwɛli yi Sakuru sɔtɔ. Sakuru yi Simeyi sɔtɔ.
27Simeyi yi dii xɛmɛ fu nun sennin sɔtɔ e nun dii tɛmɛ sennin. A ngaxakedenne mi dii wuyaxi sɔtɔ. E xabilan muxune mi wuya ayi alo Yuda bɔnsɔnna muxune.
28E yi dɔxi taani itoe nin: Bɛriseba nun Molada nun Xasari-Suwali nun
29Bila nun Esemi nun Toladi nun
30Betuyeli nun Xoroma nun Sikilaga nun
31Beti-Marakaboti nun Xasari-Susimi nun Beti-Biri nun Saarayimi. E yi lu na taane yi han Dawudaa mangayaan waxatini.
32E mɔn dɔxɔ nɛn taa suulun gbɛtɛye yi: Etami nun Ayin nun Rimɔn nun Token nun Asan
33e nun e rabilinne siga han Baalati taani. E dɔxɔdene nun e benbane nan ne ra naxanye sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui.
34Simeyɔn bɔnsɔnna xabilane kuntigine xinle ni itoe ra: Mesobabo nun Yameleki nun Amasiyaa diin Yosahi nun
35Yowɛli nun Yosibiya a diin Yehu, Seraya mamandenna, Asiyeli tolobitana, e nun
36Eliyowenayi nun Yaakoba nun Yesohaya nun Asaya nun Adiyeli nun Yesimiyeli nun Bɛnaya nun

37Sifeyi a diin Sisa. Alon nan Sifeyi sɔtɔ. Yɛdaya nan Alon sɔtɔ. Simiri nan Yɛdaya sɔtɔ. Semaya nan Simiri sɔtɔ.
38Xabilane kuntigine nan ne ra. E denbayane gbo ayi nɛn han!
39E yi siga han Gedori taan lanbanna sogeteden binna balo yire fendeni e xuruseene xa.
40E sa sɛxɛ yire faɲine to mɛnni xuruseene xa. Na bɔxɔne yi gbo, bɔɲɛ xunbenla na. Xami bɔnsɔnna muxuna ndee yi na nun.
41Muxun naxanye xinle sɛbɛ itoe ra, ne nan siga Yuda Manga Xesekiyaa waxatini, e sa Xami bɔnsɔnna muxune nun Meyunin bɔnsɔnna muxune banxine birin kala, e yi e raxɔri alogo e xa dɔxɔ na, balo faɲin yi dɛnaxan yi e xuruseene xa.
42Simeyɔn bɔnsɔnna muxu kɛmɛ suulun yi siga Seyiri geya yireni. E yɛɛratine yi findixi Yisi a diine nan na: Pɛlati nun Neyaraya nun Rɛfaya nun Yusiyɛli.
43E yi sa Amalɛki dɔnxɛne faxa, naxanye e gi yɛngɛn bun. E dɔxi mɛnni han to.