Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Elipasa, Temana hanua tauna ia haere, ia gwau,
2“Bema lau ese oi dekenai lau hereva neganai, do oi badu, a? To lau ese egu uduna lau koua diba lasi.
3Iobu e, oi ese taunimanima momo oi hadibaia vadaeni, bona manoka taudia be oi ese oi hagoadaia vadaeni.
4Oiemu hereva ese idia moru taudia ia haginidia lou. Oi ese tuina manoka taudia oi hagoadaia vadaeni.
5To harihari, oi ese, oi dekenai ia vara hisihisi dekenai oi haheauka lasi. Oi dekenai ia ginidae, be oi hoa mai gari danu.
6Dirava dekenai oi tomadiho vadaeni, bona oiemu mauri be ia kerere lasi, unai dainai Dirava dekenai oi abidadama henia be namo.
7Mani oi laloa: Tau ta, bema ia be mai ena kerere lasi, unai tau do ia mase, a? Kara maoromaoro tauna be edeseni do idia hadikaia ore?
8Lau ese lau itaia vadaeni, taunimanima ese kerere bona kara dika idia geia, bona dika idia hadoa. Vadaeni anina idia utua neganai, anina dikana sibona idia abia.
9Dirava ese idia dekenai ia hahodi neganai, idia ore. Iena badu ena siahu ese idia ia gabua ore.
10Karadika taudia be idia boiboi noho, laiona idia boiboi bamona, to Dirava ese idia edia isedia ia hamakohia.
11Laiona bema ia ese gau ta ia alaia lasi neganai, ia be do ia mase, bona iena natuna ibounai do idia heau boio, bona kara dika taudia be unai bamona.”
12Ma Elipasa ia hereva, ia gwau, “Hereva ta be lau dekenai hunia dekenai ia mai. Iena regena be bada lasi, lau be kahirakahira lau kamonai lasi.
13Inai hereva be nihi dikana bamona, egu mahuta ia hadikaia,
14bona lau gari dainai lau heudeheude. Egu tauanina ibounai be gari dekenai ia mareremarere.
15Lauma ta ese egu vairana ia raka hanaia, bona gari dainai egu huina idia gini maoromaoro.
16Lauma be unuseni ia gini noho, to iena toana lau itaia namonamo lasi. Vadaeni gado ta lau kamonai, ia gwau,
17‘Taunimanima be Dirava ena vairanai idia maoromaoro diba, a? Tau ta be ia Karaia Diravana ena vairanai ia goeva diba, a?
18Be, Dirava ese, iena hesiai taudia ia abidadama henia noho lasi, bona ia ese iena aneru be kerere ia gwauraidia noho.

19Bema inai bamona neganai, edena bamona raro rumadia dekenai idia noho taudia, be Dirava ese do ia abidadama henidia? Edena bamona kahu dekenai ia karaia taudia, kaubebe bamona idia manoka taudia, be Dirava ese do ia abidadama henia?
20Taunimanima ta be dabai ia mauri noho diba, to adorahi neganai do ia mase momokani, bona tau ta ese unai mase do ia laloa lasi.
21Unai mase tauna ena kohu ibounai, be haida ese idia abia. Madi, ia mase neganai ia be mai aonega ta lasi.’