Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chayno niptin Temán runa Elifazga Jobta niran:
2«Job, imallatapis parlaparcuptë capaschari rabyacunquipis. Nogapis manami upällallaga cacömannachu.
3Gamga achcajtami willapar tantiyachej canqui. Callpaynajno caycajta yanapaj canqui.
4Mana alliman chayajcunata shacyächir yanapaj canqui. Mana alliman chayananpaj caycajta tantiyachir willapaj canqui.
5Quiquiqui mana alliman chayashpayqui ichanga mana awantanquichu; llaquisha caycanqui.
6Gamga llapan shonguyquipami Tayta Diosta sirbinqui. Llapantapis allillatami ruranqui. ¿Imanirtaj llapan shonguyquipa mana yäracunquichu?
7Masqui yarpäriy, ¿piraj juchaynaj caycar mana alliman chayasha? ¿Mayllachöga ricashcanchïchu juchaynaj runa ñacajta?
8Nogaga musyämi, wañuchicojcunatawan jucta mana allita rurajcunataga ima päsashantapis. Quiquincunamanmi ayñiga cutin.
9Tayta Diosga mana alli runacunatami rabyar castigan. Castigar ushajpämi illgächin.
10Liyuncunano wagaptin, gaparpaptinpis, Tayta Diosga quiruncunatapis paquir-rämi upällachenga.
11Paycunaga wañongapaj cäsata mana tarej liyuncunanömi. Wamrancunana machiypa-machir aywaconga.
12«Pacayllapami willapämasha. Shap-shapyayllapa rimajta yangallami wiyashcä.
13Llapan runacuna wañusha puñuycänan örami manchariypajcunata suyñupäcurä.
14Chaymi fiyupa mancharirä. Tullöcunapis sicsicyaycaran.
15Jämay wall-wallyamojta mayashcä. Chauraga intërömi shiriricäcuran.
16Ñaupächo juc caycajtanömi mayashcä. Llantusyajllatami ricashcä. Ichanga manami pï cashantapis rejsishcächu. Mana imapis cashanpitami wiyarcurä cayno rimarcamojta:
17‹Juc runaga Tayta Diospa ñaupancho ¿juchaynaj canmanchuraj? Camajninpa ñaupanchöga ¿limyu canmanchuraj?
18Janaj pachacho sirbiycajcunatapis manami pasaypaga yäracunchu. Anjilnincunatapis «mana allita ruran» niycarga

19¡masrächari runataga «juchayoj» nenga! Runaga caycan manacajllami, ñuchu allpa janancho mitupita wasita jatarachishanöllami. Puyuno llapiriyllapämi caycanpis.
20Runaga illajpitami illaraycan. Imaypis mana cawarimojnami wañucun. Quëdaj runacunapis gongaycärinnami.
21Chutaycaptin jïlu rachicäcojnömi runaga usharaycan. Yachaj cayman manaräpis chayallarmi wañun› nir.