Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - JOB

JOB 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eliú quisenhuiquili camati huan quiilhui Job:
2“¿Huelis timoilhuía xitlahuac quema tiquijtohua para tiitztoc cuali iixpa Toteco Dios?
3Huan teipa tiquijtohua: ‘¿Para tlen ipati intla nitlajtlacolchihua?’
4“Na nimitznanquilis ta huan nochi mohuampoyohua huan nimechilhuis para tlen ipati.
5Xijtlachili elhuicactli huan mixtli huan timomacas cuenta para tlahuel más huejcapa que ta.
6Intla titlajtlacolchihuas, ¿tlaque tijchihuilis Toteco? Yonque titlajtlacolchihuasquía ajachica, motlajtlacol ax quitlanahuisquía Toteco Dios.
7Huan intla timonejnemiltis xitlahuac, yajaya ax tleno quitlani mopampa ta. ¿Tlaque regalo hueli tijmacas ta?
8Motlajtlacolhua quintlanahui sequinoc tlacame queja ta, huan quema tijchihua tlen cuali, elis senquistoc tlacame tlen tiquinpalehuía.
9“Teicneltzitzi tzajtzij quema tlaijiyohuíaj ininmaco tlacame tlen quipiyaj más chicahualistli. Quitemohuaj se acajya ma quinmanahui.
10Pero ax quitzajtzilíaj Toteco Dios huan quiijtohuaj: ‘¿Canque itztoc Toteco Dios tlen techchijchijqui huan tlen temaca paquilistli ipan tlaohuijcayotl?
11¿Canque itztoc yajaya tlen techchihuilía achi más ma tijpiyaca tlalnamiquistli que tlapiyalime huan totome?’
12“Huan quemantzi tlacame quitzajtzilíaj Toteco Dios huan yajaya ax quinnanquilía, pampa inijuanti tlahuel mohueyimatij o quichihuaj tlen fiero.
13Pero ax quinamiqui intla tiquijtose para Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli ax quintlacaquilía huan ax quinchihuilía cuenta tlen ajachica quitzajtzilíaj.
14Huan ax neli nojquiya intla tiquijtose para Toteco Dios ax quiita nochi tlen pano. Toteco quimati tlaque tijchijtoc huan mitzchihuilis tlen xitlahuac intla timochiyas ipan ya.
15¿Ticualani ica ya san pampa ax mitznanquilía nimantzi huan ax quincualancaita nochi fiero tlacame?
16Job, ticamatitoc queja se tlen huihuitic. Ticamatitoc miyac pero ax tijmati tlen tiquijtohua.”