Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne mid-uman pa megkaǥi si Elihu te,
2“Egkeisip nu ve he hustu is migkaǥi nu he wazè nu salà diyà te etuvangan te Megbevayà?
3Piru ed-insè ka man te, ‘Hengkey is egkekuwa ku emun kenà a ebaal te salà?’
4“Edtevaken ku sikew wey is menge emiǥu nu.
5Lingehè ka ziyà te langit ne purungi nu ahaa ke sengemenu ketikang is menge ǥapun.
6Emun nekesalè ka, ne kenà heeyan ebpekeipiktu te Megbevayà, minsan edsigudu ka ebaal te salà.
7Ne emun metazeng ka, ne hengkey he keupiyaanan is igkeveǥey nu te Megbevayà?
8Iyan dà egkeipiktuwan te meupiya etawa mezaat he vaal nu is iring nu he etew.
9“Is menge edèdaaǥen ebuyù te tavang he libriya sikandan te kedèdaaǥa kandan te gehemanen he menge etew.
10Piru wazà sikandan mebpengumew-umew te Megbevayà he midlimbag kandan wey mibeǥey kandan te zesen dutun te timpu te kelised.
11Wazè dan medangep diyà te Megbevayà he midlimbag kandan he metau pa te menge langgam wey menge tagbis.
12Ne emun ebpengumew-umew zan ne kenè dan edtevaken te Megbevayà su mepelevawen sikandan wey lalung he menge etew.
13Uya, kenà ebpemineǥen te Mekeǥeǥehem he Megbevayà is kebuyù dan te tavang he wazè din pulus.
14Ne lavew en he kenè din ebpemineǥen is kebpengumew-umew nu, Job, emun egkaǥi ka he wazè nu maahà is tavang din te kasu nu he mid-uwit nu ziyà te kandin, ne ebpeketulung ke zà ebpeketaǥad kandin.
15Migkaǥi ke pa te wazà medsilut is Megbevayà minsan nepauk sikandin, wey wazè din seǥipaa is mezaat he vaal te menge etew.
16Job, wazà pulus te ebpengeǥiyen nu. Utew keladu he sikew is egkagi wazè nu kedsavut mehitenged te egkeǥiyen nu.”