Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fu nun kedenden xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, bayo Tire kaane Yerusalɛn magele nɛn, e naxa: ‘Siyane birin yi danguma taan naxan yi, na bata kala yati! A to bata findi taa xɔnna ra, nxu tan nan fa nafulu gbeen sɔtɔma!’
3Na ma, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata keli ɛ xili ma, ɛ tan Tire kaane! N siya wuyaxine rafama nɛn ɛ xili ma alo fɔxɔ igen mɔrɔnne tema kii naxan yi.
4E Tire taan makantan yinna kalama nɛn, e yi a sangansone rabira. N na a burunburunna makɔma nɛn, han n yi a findi gɛmɛ magenla ra.
5A yi findi yala ratiden na yɛxɛ suxune xa fɔxɔ igen tagi. N tan nan falan tixi. A sama nɛn siyane sagoni, e yi lu fuyɛ a ma. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
6A banxidɛɛn naxanye burunna ra, ne muxune faxama silanfanna nan na. Nayi, e a kolonma nɛn, a Alatala nan n na.”
7Amasɔtɔ Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “N Nebukadanesari rafama nɛn Tire taan xili ma sa keli kɔmɛn fɔxɔni, Babilɔn mangana, mangane mangana, e nun a soone nun a yɛngɛ so wontorone nun a soo ragine nun gali gbeena.
8Banxidɛɛn naxanye burunne ra, a yi ne muxune faxa silanfanna ra. A yire makantanxine tima nɛn ɛ taan nabilinni, a yi gbingbinna rate ɛ taan nabilinna yinna xɔn, a sofane yi e yɛ masansan wure lefane yite ɛ xili ma.
9A yɛngɛ so seene rafama nɛn ɛ taan makantan yinna rabiradeni, a yi ɛ sangansone rabira a wali seene ra.
10A soo kurun gboma ayi nɛn han a yi gbangbanna so ɛ xunna, ɛ taan yinne yi xuruxurun a yɛngɛ so wontorone nun a giseene san xuine bun, e na so ɛ taan so dɛɛne ra waxatin naxan yi alo nɔ tiine soma yinna yalenne ra kii naxan yi.
11A soone sanne ɛ kirane birin yibodonma nɛn, a yi ɛ muxune faxa silanfanna ra, a ɛ gɛmɛ sɛnbɛtɛn gbeene rabira bɔxɔni.
12Ɛ nafunle tongoma nɛn, ɛ sare seene yi findi yɛngɛ yi se tongoxine ra, e yi ɛ taan yinne rabira, e yi ɛ banxi faɲine kala, e yi ɛ taan gɛmɛne nun a wudine nun a burunburunna woli fɔxɔ igeni.
13N danna sama nɛn ɛ sigi xuine ra, ɛ konden xuiin mi fa mɛ mumɛ!
14N na ɛ taan findima nɛn fanye magenla ra, ɛ konna yi findi yala ratiden na yɛxɛ suxune xa, a mi fa tima sɔnɔn. N tan Alatala nan falan tixi.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
15“Marigina Alatala ito nan falaxi Tire taan xa, a naxa: Hali fɔxɔ ige tagi bɔxɔne muxune, ne mi xuruxurunɲɛ gaxuni ba, e na ɛ konna kala feen xinla mɛ, muxu faxamatɔne na lu kutunɲɛ lɔxɔn naxan yi, faxa gbeen na ti ɛ konni lɔxɔn naxan yi?
16Kuntigin naxanye birin fɔxɔ igen dɛ, ne kelima nɛn e manga gbɛdɛne yi, e yi e gubane rate e ma, e yi e dugi sɔxɔnxine ba e ma. Gaxun yi e suxu e dɔxɔ bɔxɔni, e lu yigitɛgɛxi waxatin birin, masɔtɔ ɛ kalana fe ra.
17E sunu sigini ito sama nɛn ɛ xa, e naxa, ‘Ee! Ɛ konna bata kala! Ɛ taa xili kanni ito, fɔxɔ igeni siga muxune dɔxɔdena, taan naxan sɛnbɛ yi gbo baan xun ma, ɛ tan naxan yi ɛ rabilinna muxune birin magaxuma!
18Iki, fɔxɔ ige tagi bɔxɔne muxune xuruxurunma nɛn gaxuni, ɛ taan na kala lɔxɔn naxan yi. E gaxuma nɛn ɛ halagi feen na.’ ”

19“Amasɔtɔ, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na ɛ konna findi taa xɔnna ra waxatin naxan yi, a fan yi lu alo taa kalaxine, n na fufaan nafa ɛ xili ma waxatin naxan yi, ige gbeen yi sa ɛ konna xun ma,
20nayi n na ɛ nun muxu danguxine rabirama nɛn ɛ bode xɔn ma naxanye godoma gaburun na. N sa ɛ radɔxɔma nɛn bɔxɔ xɔnna ma, dɛnaxan luxi alo yire kalaxi fonna, ɛ nun naxanye godoma laxira yi, ɛ mi fa dɔxɔma ɛ konni sɔnɔn. N yi binyen fi niiramane yamanan ma.
21N na ɛ raɲanna fe magaxuma ayi nɛn, ɛ mi fa luma na mumɛ! Muxune ɛ fenma nɛn, koni ɛ mi fa toma sɔnɔn! Marigina Alatalaa falan nan na ra.”