Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen surun tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Esekiɛli gɑri kuɑ. U nɛɛ,
2tɔnun bii, wee Tirigibu bɑ Yerusɑlɛmu yɛ̃ɛmɔ bɑ mɔ̀, wee yɑ kɑm kuɑ yèn mi giɑ tɔmbu bɑ rɑ rɑɑ kpe bɑ̀ n gɑm dɔɔ. Tɛ̃ ben mi giɑ tɔmbɑ koo wurɑ kpɑ be, bu gobi ko. Domi Yerusɑlɛmu yɑ kuɑ bɑnsu.
3Yen sɔ̃ tɛ̃, Yinni Gusunɔ u koo Tiri ye mɔru seesi u de bwese dɑbinu nu ye wɔri nu tɛriɑ nge mɛ dɑɑrɑ rɑ nim yibu.
4Kpɑ nu yen gbɑ̃rɑnu kɔsuku kɑ yen tɑbu durɔbun kuku yenu. Nu koo ye kpuro kɛrɑwɑ mɑm mɑm kpɑ Tiri ye, yɑ n sɑ̃ɑ nge kpee sɑɑrɑ.
5Yɑ koo kowɑ nge tem bureru te tɑ wɑ̃ɑ nim wɔ̃ku sɔɔ mi surɔkɔbɑ bɑ rɑ ben yɑ̃ɑkoronu kewe. Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ. Bwese tukunu nu koo nɑ nu wuu ge wɔri.
6Kpɑ nu be bɑ wɑ̃ɑ gen turuku go go. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo giɑ mɑ wiyɑ u sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
7Wee ye Yinni Gusunɔ u mɑɑ geruɑ. U nɛɛ, u koo de Bɑbilonin sinɑ boko wi u sinɑmbu kpuro dɑm kere u nɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn di u Tiri ye wɔri. U koo nɑ kɑ dumi kɑ tɑbu kɛkɛ be dumi gɑwe kɑ sere mɑɑsɔbu kɑ tɑbu kowo dɑbi dɑbinu.
8U koo Tirin bɑru kpɑɑnu kpuro kpeerɑsiɑ. Tɑbu kowobu bɑ koo kuku yenu gbe kpɑ bu tɑbu sĩɑ kpĩ bɑ n tɛrɛnu nɛni bu kɑ tii gɑnɛ.
9Bɑ koo Tiri yen gbɑ̃rɑnu kɔsuku bu suriri kɑ ben tɑbu yɑ̃nu.
10Kpɑ ben dumi dɑbi dɑbi ten tuɑ yu ye wukiri kpɑ yen gɑni yi n diirimɔ mɑɑsɔbun wɔkinun sɔ̃ kɑ tɑbu kɛkɛ ben wɔkinun sɔ̃. Domi bɑ koo Tiri ye wɔriwɑ nge wuu ge bɑ kɑmiɑ kɔ.
11Bɑ koo kɑ dumi swɛɛ kpuro swĩiwɑ kpɑ bɑ n tɔmbu goomɔ kɑ tɑkobi kpɑ bu yen bũu sɑ̃ɑ yenun gberebɑ suriri bèn sɔ̃ yɑ woo kɑnɑmɔ.
12Bɑ koo yen dukiɑ kɑ yen kiɑ ni yɑ dɔrɑmɔ gurɑwɑ nge ye bɑ tɑbu diimɑ kpɑ bu yen gbɑ̃rɑnu kɑ yen dii geenu kɔsuku bu suriri kpɑ bu yen kpenu kɑ yen dɑ̃ɑ kɑ yen kɛ̃ki gurɑ bu sure nim wɔ̃ku sɔɔ.
13U koo de ben womusu su nɔru ko. Bɑ ǹ mɑɑ mɔrɔkunun swĩi nɔɔmɔ mi.
14U koo de yu kowɑ nge kpee sɑɑrɑ yèn wɔllɔ surɔkɔbɑ bɑ ko n dɑ ben yɑ̃ɑkoronu kewe. Bɑ ǹ yen bɑnsu seeyɑmɔ. Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ.
15Wee ye Yinni Gusunɔ u gerumɔ Tiri yen sɔ̃. U nɛɛ, be bɑ wɑ̃ɑ n tomɑ nim wɔ̃kun goorɔ, bɑ̀ n nuɑ Tiri yɑ bɑnsu kuɑ mɑ bɑ be bɑ mɛɛrɑ wɑn weeweenu nɔɔmɔ, bɑ koo diiri.
16Wee tem mɛn kpɑro be bɑ wɑ̃ɑ nim wɔ̃kun berɑ giɑ kpuro bɑ koo se ben sinɑ kitɑnun di bu ben yɑbe bɑkɑnu kɑ ben yɑbe ni bɑ sɔmɑ doke potiri bɑ n wurure bɑ n sɔ̃ temɔ. Sɑɑ kpuro sɔɔ, bɑ ko n bɛrum soorewɑ kpɑ bɑ n nuki sɑnkire Tirin sɔ̃.
17Bɑ ko n gɔɔ wuri mɔ̀ Tirin sɔ̃ bɑ n mɔ̀, wee yɑ kɑm kuɑ ye, ye yɑ rɑɑ yĩsiru yɑrɑ mi. Ye, yèn tɔmbu bɑ rɑɑ dɑbiru bo nim wɔ̃kun berɑ mi giɑ. Beyɑ bɑ rɑɑ mɑɑ dɑm bo, mɑ be bɑ kɑ bu sikerenɛ bɑ bu nɑsie.
18Wee be bɑ wɑ̃ɑ tem burenɔ bɑ diirimɔ Tiri yen kɑm kobun sɔ̃. Be bɑ tomɑ bɑ kɑ wɑ̃ɑ nim wɔ̃kun goorɔ bɑ nɑnde yen kpeerun sɔ̃.

19Wee ye Yinni Gusunɔ u mɑɑ geruɑ. U nɛɛ, u koo de Tiri yu ko bɑnsu kpɑ goo u kun mɑɑ wɑ̃ɑ mi. Sɑnɑm mɛyɑ u koo de nim wɔ̃kun nim mu ye wukiri kpɑ ye kpuro yu num yɑ n wɑ̃ɑ gɔribun wɑ̃ɑ yerɔ mi yeruku tɔmbɑ kpĩ.
20U koo de yu dɑ sere tem sɔɔwɔ mi yeruku tɔmbɑ wɑ̃ɑ kpɑ yɑ n kɔ̃ɔre mi. U koo de yɑ n wɑ̃ɑ mi kɑ gɔribu. Goo kun mɑɑ sinɑmɔ ye sɔɔ. Yɑ ǹ mɑɑ ɑyeru wɑsi wɑsobun suunu sɔɔ.
21Tɔmbɑ koo nɑndɑ ye yɑ koo ye deemɑn sɔ̃. Yɑ ǹ ko yɑ n mɑɑ sɑ̃ɑ gɑ̃ɑnu. Domi bɑ koo ye kɔsukuwɑ mɑm mɑm kpɑ bu ye kɑsu bu biɑ. Yinni Gusunɔwɑ u yeni geruɑ.