Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kuɛdode mↄ gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Tiideↄ ò Yelusalɛũ yã́ musu aa mɛ̀: Ɛ̃hɛ̃ɛ, a da wíwiaɛ! Buiↄ zɛ́ wɛ̃̀wɛ̃ɛ. À gↄ̃̀ bɛzia ũ, wa kãɛ sa.
3A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, má fɛlɛnnↄɛ Tii, má tó buiↄ mↄ lɛ́lɛlɛlɛma lán ísia ikooaↄwa.
4Aa Tii bĩ́i dúuzↄ̃, aai a gugwakĩi lɛsĩↄ gboo, mí a bùsuti waaɛ, i gↄ̃ gbɛsɛɛna ũ.
5I gↄ̃ táalufãlɛkĩi ũ ísia guu, asa ma Dii Lua mámɛ má ò. Buiↄ wɛ̃́lɛpi pↄ́ↄ sɛ́lɛ,
6wi a zↄ̃ɛwiadeↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
7Asa ma Dii Lua ma mɛ̀, má tó Babɛli kí Nɛbukanɛza bↄ gugbãntoo oi, kíaↄ kíapi i mↄ lɛ́lɛ Tiiwa ń sↄ̃́ↄ ń zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃deↄ ń zĩgↄ̃ↄ dasidasi.
8A n zↄ̃ɛwiadeↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, i gbà lɛsĩↄ da lianzi, i bùsu kálɛ bĩ́i saɛ, i a sɛ̀ngbaoↄ aɛ kpálɛma.
9A n bĩ́i gbɛ̃gbɛ̃ ń a bĩ́igboobↄo, i n gugwakĩi lɛsĩↄ gboo ń a mↄoↄ.
10Aà sↄ̃́ↄ dasi gɛ̃agɛ̃̀, an luutɛ̃ i kunla. N bĩ́iↄ deedee sↄ̃deↄ ń zugoↄ ń sↄ̃́goↄ kↄ̃fĩ yã́i, i gɛ̃ n bĩ́ibↄlɛu lá wì gɛ̃ wɛ̃́lɛ pↄ́ wà a bĩ́i gbòouwa.
11Aà sↄ̃́ↄ ↄ̃zↄ̃ n zɛaↄu, i n gbɛ̃́ↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, n gbɛ̀pɛlɛ gbãaↄ i kwɛ́.
12Aa n àizɛɛↄ naaa, aa n pↄ́ↄ sɛ́lɛ. Aai n bĩ́iↄ gboo, aai n pↄeã kpɛ́ↄ dúuzↄ̃, aai n gbɛↄ ń n líↄ ń n bùsutio zu ísiau.
13Má lɛsia midɛ n guu, wa mↄↄna'ↄ ma n guu lↄo.
14Má n kɛ gbɛsɛɛna ũɛ, ní gↄ̃ táalufãlɛkĩi ũ. Wa ɛa n kálɛ bau lↄo, asa ma Dii Lua mámɛ má ò.
15Ma Dii Lua má ò Tii yã́ musu, tó ísialɛdeↄ n kwɛa kↄ̃fĩ mà, mɛ́ aa gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄ aaukɛa mà, wàlɛ gbɛ̃́ↄ dɛdɛ n guu, aa kpakpanaga.
16Ísialɛ bùsu kíaↄ pila ń gĩ́nawa, aai ń gomusuↄ wolo, aai ń ula wɛ̃̀sãdeↄ bↄ. Zↄ̃lɛa tↄↄlɛ vĩa a ń kṹ, n yã́ i dimá, aaiↄ lualua láasai.
17Aa wɛ̃nalɛ si n yã́ musu aa mɛnɛ: Wɛ̃́lɛ tↄde pↄ́ ígbɛ̃ↄ kuu, n kaalɛɛ fá! Mpi ń n gbɛ̃́ↄ gbãa vĩ yãa ísiaa, ń tò vĩa ísialɛdeↄ kũ̀ ḿpii.
18N gbooa tò aa lùalua ń vĩao, gili gɛ̃̀ ísia gũgũnadeↄgu n kwɛgↄↄ.

19Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó má tò n gↄ̃ bɛzia ũ, wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kuu lↄo ũ, tó má tò ísia dànla mɛ́ í zↄ̃ↄpi kũ̀aama,
20má n kpa gbɛ̃́ káauↄ kĩ́i ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sì bɛdauↄ. Má tó ǹyↄ̃ ku tↄↄlɛ nↄnau we ń gbɛ̃́ pↄ́ sì bɛdauↄ bɛzia pↄ́ a vuo ũ. Ńyↄ̃ su n kúkĩi dṹniau la lↄo.
21Má tó ǹ midɛ vãiɛ, ńyↄ̃ↄ ku lↄo. Wa n wɛɛlɛ, kási wa n e lↄo. Ma Dii Lua mámɛ má ò.