Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aiemai hesiai mai guia danu negana, ena lagani namba 11, hua ginigunana, ena dina ginigunana dekenai, Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Turo hanua badana ena taudia ese Ierusalema idia herevalaia mai moale danu, idia gwau, ‘Namo bada, Ierusalema ia dika vadaeni, iena magu iduaradia idia makohia vadaeni, to iseda magu iduaradia idia kehoa noho inai. Ierusalema ena hoihoi gaukara be hari ia dika dainai, Turo ena hoihoi gaukara be do idia namo bada lou. Namo bada herea!’ ”
3Unai dainai Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau: “Turo e, kamonai, lau ese oi lau dagedage henia noho. Lau ese bese momo do lau mailaia, oi do idia hadikaia totona, davara ese hurehure ia mailaia bamona.
4Idia ese Turo ena magu do idia hadikaia ore, bona oiemu kohoro do idia veria diho, vadaeni lau ese Turo ena kahu bona momoru do lau daroa, bona nadi kavakava gabuna do lau halaoa.
5Turo be davara ena motumotu maragina do ia lao, haoda taudia ese edia reke do idia hakaukaua gabuna sibona. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni. Bona bese idauidau taudia ese Turo dekena amo ena kohu do idia henaoa.
6Idia ese edia tuari kaia dekena amo Turo ena taunimanima, tano badana ena hanua ibounai lalonai idia noho, do idia alaia ore. Unai neganai Turo taudia be do idia diba lau be Lohiabada.”
7Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: “Kamonai! Lau ese tanobada ena king badana, king ibounai ia hereaia tauna, Babulonia ena king Nebukanesa, do lau mailaia, Turo do ia tuari henia totona. Ia ese mirigini kahana dekena amo do ia mai, mai ena tuari taudia momo herea, mai hosi bona kariota, bona hosi guia taudia momo herea danu.
8Ia ese Turo ena tano badana ena hanua ibounai lalonai idia noho taudia be tuari kaia dekena amo do ia alaia mase. Ia ese magu ta dekena amo Turo do ia hagegea, bona tano momo do ia haboua, bona kesi momo do ia abia isi, magu bamona, Turo do ia hadikaia totona.
9Nebukanesa danu ese au badadia bona latadia dekena amo Turo ena magu do ia botaia auka ela bona ia hamakohia momokani. Bona iena tuari taudia ese Turo ena kohoro be auri iradia dekena amo do idia hamorua diho.
10Nebukanesa ena hosi be momo herea dainai, edia aedia edia kahu ese Turo hanua do ia koua. Iena tuari taudia ese Turo ena magu iduara dekena amo do idia raka vareai, orea ta ese maguna ia hamakohia hanua bema idia raka vareai hegeregerena. Unai neganai hosi guia taudia bona treila bona kariota edia regena ese Turo ena magu do ia hamarerea, do idia heudeheude.
11“Nebukanesa ena hosi edia aedia ese Turo ena ariara ibounai do idia moia, bona edia guia tuari taudia ese Turo taudia ibounai do idia alaia mase. Turo ena du badadia bona aukadia momokani be tano dekenai do idia moru.
12Nebukanesa ena tuari taudia ese Turo ena kohu do idia henaoa ore, bona iena hoihoi noho kohu do idia abia kava. Hanua ena magu do idia hamakohia ore momokani, bona hanua ena ruma namo herea ibounai do idia hadikaia ore. Turo ena nadi, bona au bona momoru ibounai be davara lalonai do idia negea diho.
13Turo ena ane edia regena do lau hadokoa, iena gita edia regena be do idia kamonai lou lasi.
14Turo be nadi kavakava gabuna do lau halaoa, gwarume abia reke ena hakaukaua gabuna sibona. Nega ta dekenai Turo do idia haginia lou lasi, badina lau Dirava, Lohiabada lau hereva vadaeni.”
15Lohiabada Dirava ese Turo hanua ia hereva henia inai bamona, ia gwau, “Do oi moru neganai, oiemu lalonai idia bero taudia be do idia tai, mai boiboi danu, bona ala-ala be do ia bada oiemu taunimanima edia huanai. Unai neganai Turo kahirakahira idia noho kone taudia be do idia heudeheude bada, ani?
16Unai neganai danu davara kone ena king taudia ibounai be edia terona dekena amo do idia diho, edia dabua badadia do idia atoa siri, bona edia dabua mai edia herahera danu do idia kokia. Mai heudeheude bona mai gari danu edia dabua do idia kokia, bona tano dekenai do idia helai. Turo ena dika dainai, do idia hoa bada mai gari danu.
17Bona Turo ena latanai inai lalohisihisi ane do idia abia, do idia gwau: “Mai ena sivarai bada hanua, be idia hadikaia vadaeni! Iena lagatoi be davara lalonai idia boio vadaeni. Guna Turo be davara ena gabu aukana. Turo mai ena noho taudia danu ese, guna idia be davara ibounai idia biagua, bona Turo taudia ese, kone dekenai noho taudia idia hagaria bada herea.
18To harihari, Turo ia moru dinana dekenai, motumotu be idia heudeheude noho. Io, davara ena motumotu taudia idia gari noho, mai hoa danu, Turo ia moru vadaeni dainai.”

19Badina be Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau, “Turo e, lau ese anina lasi hanua oi do lau halaoa, taunimanima idia noho diba lasi hanuadia hegeregerena. Lau ese davara ena ranu dekena amo oi do lau koua, do oi diho momokani.
20Unai neganai oi do lau doria diho, hel ena guri dobuna, mase taudia idia noho gabuna dekenai do oi lao. Vadaeni sene taudia, idia mase vadaeni taudia danu do oi noho. Unuseni do oi noho, dika hanaihanai gabuna dekenai, mase taudia danu. Unai dainai tau ta ese oi dekenai do ia noho lasi, bona mauri taudia edia tano dekenai do oi noho lou lasi.
21Dala dika rohorohona dekena amo oi do lau hadokoa, vadaeni do oi boio ore momokani. Taunimanima ese oi do idia tahua, to idia ese nega ta oi do idia davaria lou lasi. Lau, Lohiabada Dirava ese lau hereva vadaeni.”