Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemanu yáasi kũ Yudanↄ kína Ɛzɛkaya gbɛ̃nↄ kɛ̃̀ takada gũnnↄn dí.
2Luda gakuri vĩ à yã utɛ, kínanↄ gakuri vĩ ò yã tàasi ká.
3Lán óni fↄ̃ ò ludambɛ lei kũ zĩtɛ lòkotooo dↄ̃ro nà, lɛn óni fↄ̃ ò kína laasun dↄ̃ro lɛ.
4Ǹ andurufu gbãsĩ bↄtɛ, a pìri ni pↄ́ mana pio,
5ǹ yãvãnikɛrinↄ bↄtɛ kína arɛ, a kpata ni gbãna kũ yãzɛde musu.
6Ǹsun n zĩda sɛ́ lei kína arɛro, ǹsun vutɛ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ vutɛkiaro.
7Zaakũ à sã̀na à pinnɛ ǹ su arɛ la de à n ditɛ kĩana gbɛ̃ bɛ̀ɛrɛdenↄ arɛla.
8Yã kũ n wɛ́ è, ǹsungↄ̃ wãna kũ a gↄ̃gↄ̃naaoro, zaakũ tó ò n yã ɛ́kɛ bò, bↄ́n ĩni láka ǹ kɛɛ?
9Tó ntɛn yã gↄ̃gↄ̃ kũ n gbɛ̃dakeo, ǹsun bo kũ gbɛ̃ pãnde asirioro.
10Tó à mà, ani wé'i dammamɛ, n tↄ́ vãni ni láka doro.
11Yãmana'ona a gↄrↄa nna lán mangoro tɛ̃ra kũ à da andurufu tan bà.
12Ɔ̃ndↄ̃de lɛ́damma mana gbɛ̃ kũ à nɛ̀sɛ vĩnɛ à de lán wura nↄmanablebↄↄ bàmɛ.
13Lákũ í yĩda dìgↄ̃ de nà pↄ́kɛ̃rinↄnɛ, lɛn zĩ̀ri náanide de lɛ gbɛ̃ kũ ò a zĩ̀nↄnɛ, àdi ń nɛ̀sɛ yĩda kũńnɛ.
14Gbɛ̃ kũ àdi gbadana lɛ́ sɛ́ akũ àdi daro de lán legũ kũ à sìsi a ĩa kàka adi maro bàmɛ.
15Mɛnana dì tó kína a yãzɛ e, kpatɛna yãii dì tó a yã ble.
16Tó n zↄ́ lè, ǹ ble n nɛ̀sɛ lɛ́n, de ǹsun ble dasi ǹ lɛ́ sukparo yãi.
17Ǹsun n gbɛ̃dake bɛ zɛ́ sↄro, de àsun kpasa kũnwo à zãnguro yãi.
18Gbɛ̃ kũ à yã dì a gbɛ̃dakea de lán gò ke fɛ̃nɛda ke kàlɛ sↄ̃ntɛ bàmɛ.

19Nana náanisaridea warikɛgↄrↄa de lán saka gyãre ke gbá ɛrɛɛ bàmɛ.
20Pↄnna lɛ̀sina pↄsiradenɛ de lán utasimmana ĩampurugↄrↄ ke yũku kana bↄ̀ↄa bàmɛ.
21Tó nà tɛni n ibɛrɛ dɛ, ǹ pↄ́ble kpáa, tó ímimɛ sↄ̃, ǹ a gba í.
22Tó n kɛ̀ lɛ, ntɛni a ↄ kúnɛ a lɛ́amɛ, Dikiri ni fĩna bonnɛ.
23Lákũ gugbãnduru kpa ĩa dì su kũ legũo nà, lɛn gbɛ̃pinaa dì su ãnsisinaao lɛ.
24Ina kpɛ́ laasin mana de kunna kpɛ́n lɛɛlɛ kũ nↄ fìtideola.
25Baaru nna bonaa bùsu zã̀zãn de lán íyĩdakpana gbɛ̃ kũ a gbãna làkaaa bàmɛ.
26Gbɛ̃ mana kũ àdi we vãnikɛriinɛ de lán ísɛ̃boki kũ a í yanaa bàmɛ, lán lↄ̀gↄ kũ a í yàkaa bà.
27Zↄ́blena dasi manaro, gbɛ̃ bɛ̀ɛrɛlina a zĩdanɛ gakuri vĩro.
28Gbɛ̃ kũ à a zĩda kũna dↄ̃ro de lán wɛ̃tɛ kũ a bĩni gboronaa bàmɛ.