Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Proverbios

Proverbios 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We-binsaed-nuegana Salomón onosbalid. Judá-rey-Ezequíasʼga dule-garda-narmakmaladi we-binsaedmar nue-ilemakar narmaksad.
2Ibmar-dukuar-mamaidi, Bab-Dummad-e-gandikid-e-wilub oyoged. Reymar, igar-dukuar-mamaid-balamiedi, dule-gandikmaladga gued.
3Dule, nagase nibneg-nibgued balamiosulid, degi, nagase napneg-e-ulub-naid balamiosulid. Amba deyobi, reymar-binsaedi gege ulubse balamilemogad.
4Mani-dulenaidgi-durgan-welegoed be mie. Geb a-manigine, dule-mani-sobedi, nog soboed.
5Rey-asabin dule-isgana be onoge. Geb rey igar-innikigwadba yar-seoed.
6Melle rey-asabin dule-nug-nikadga be san-imako. Melle dule-dummagan-imbagi yogasaar sigis be imako,
7rey bur bega soged nabirid: “Wese be sigda” adi, melle dule-dummagan-abin rey be-obingegsaegar. Be-sunnagwad be ibmar-daksale,
8melle gwae-gwae dummaganse-odonao. Ar dule yamo be-abin osulosale, igi be saoe. Aka dukin be bingeguoed.
9Bebogwa igar-gwatirisad be nudako. Degi-inigwele, melle dule-bega-ibmar-sogedi, dule-baidga sogmogo.
10Ar be dule-baidga ibmar-sogele, we-dule, sunna be-nug oichoged. Degidbali, bar be, nug-nued-nika guosulid.
11Iba-sogedba ibmar-soglegedi, galimbaba dutumar-oyapateyobi gued.
12Dule-binsaed-ibedi, nuedgi dulega gannabasaar-ibmar-sogsiile, dulega olargan-dummaganba bur bule ibnuedid, ega ormadaremaladba bur bule sunsogedid.
13Igi-neg-diopisulidgi, neg-diopigwad yeer-itoledae, debayobi, dule-garda-berbeged-innikigwadi, e-dummadga niga-gandikid ukmogad.
14Igi-dii-wioeyobi neg-ainakwis sii dakledae, debayobi, dule ibmar-ukoye-sogdidaedi, gege ibmar-ukdaed.
15Gwae-gwaesuli, binnasdikigwadgi, dule-nuga-nikad-e-binsaed ogwaleged. Nuedgi, urwedginsuli-sunmaklegedi, bela igar-bulegangi obilleged.
16Be achanis amisale, melle dogdar-mao. Ar doggus be masale, be agdoed.
17Melle bali-bali dule-baid-negse nanao. Ichakwagwad, bali-bali-nanaer, abakalegi budar-be-dakedba, isdar be-dakalile.
18Dule, e-aigi gakansaar-sunmakedi, akwa-mamaredyob gued. Es-suidyobi, degi, es-swiswidikidyob gubalid. Emar-wioged.

19Dule, suli-suli-itogedgine, dule-isganagi bensuli gunonikile, nugar-nunmakedyob gued. Degi, nailik-mali-bisgar-gudiidyobi gued. Binsaedsuli daed.
20Dule-bukib-binsaedba-wile-itodiidgala namaklemaladgi-namakedi, nuedsulid. Ega ukagi-yaa-siidgi balu-eogeyobid. Degi, neg-dambipigwadgi mor-esuedyobid. Gwen gadi-gadi imakosulid.
21Be-isdarad ukudmaada-itogele, masgi ogunno, uku-uku-itogele, ogobo.
22Deyob be a-dule-imakele, be nue-obingegsaoed, Bab-Jehováʼdi bega ibmar-buged ukoed.
23Dii-burwa-goledbali dii-wied danidaed. Gaya-isgana-sunmakedbali, neg-urwed noardaed.
24Ome-ursili-ebo neg-dummadgi-megedbali, bur nabirsursi, neg-sukungwaba-meremair.
25Igi-uku-uku-itolegedgi dii-dambipigwad gobledae, deyobi, gayaburba-nuegan dikasur-danikir, itoledaed.
26Dule-innikidaedi, dule-isgana-abin sikirmakele, dii-isgumaidaeyobi gued. Diagi-ib-isgana-mileddaeyobi gued.
27Achanis-gadi-maele, ichakwagwad. Dukin-san-dummarba-imaked-amiedi, ichakwabalid.
28Dule-san-bargaed-wissulidi, neggwebur-galu-matusulid-sateyobi gued.