Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemanu yáasi kɛ̀ Yuda kí Ɛzɛkaya gbɛ̃nↄↄ kɛ̃̀ takada guunↄn yɛ̀.
2Luda gakui vĩ à yã utɛ, kínanↄ gakui vĩ aↄ̃ yã tàasi kɛ.
3Lán wé fↄ̃ wà ludambɛ lezĩ kↄ̃n tↄↄtɛ lↄ̀o dↄ̃ro nà, lɛn wé fↄ̃ wà kína laasuu dↄ̃ro lɛ.
4Ǹ kondogi gbãsĩ bↄɛ, à pìri é pↄ́ maaa pio,
5ǹ zaakɛrinↄ bↄɛ kína aɛ, à kpata é gbãa kũ yãzɛdee musu.
6Ǹton n zĩnda sɛ́ lezĩ kína aɛro, ǹton vɛ̃ɛ gbɛ̃nsinↄ vɛ̃ɛkiiaro.
7Zaakɛ à sã̀ↄ à bennɛ ǹ mↄ́ aɛ kɛ̀ dɛ à n diɛ kɛ̃sãna gbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ aɛla.
8Yã kɛ̀ n wɛ́ɛ è, ǹtongↄ̃ wãa kↄ̃n à gↄ̃gↄ̃naoro, zaakɛ tó wà n yã ɛgɛ bò, bↄ́n nɛ́ yãa ǹ kɛɛ?
9Tó nɛ́ɛ yã gↄ̃gↄ̃ↄ kↄ̃n n gbɛ̃daaao, ǹton bↄ kↄ̃n gbɛ̃ pãnde asiioro.
10Tó à mà, eé wí dammamɛ, n tↄ́ zaaa é yãa dↄro.
11Yãmaa'ona a gurↄↄa nna lán mango tɛ̃aa kɛ̀ da kondogi taan bà.
12Ɔ̃ndↄ̃dee lɛ́damma maa gbɛ̃ kɛ̀ nↄ̀sɛ vĩinɛ lán vura zãblebↄ bà.
13Lán í yĩi ègↄ̃ dɛ nà pↄ́kɛ̃rinↄnɛ, lɛn zĩ̀ri náanɛdee dɛ lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à zĩ̀nↄnɛ, è ń nↄ̀sɛ yĩi kũńnɛ.
14Gbɛ̃ kɛ̀ è gbadana lɛ́ gbɛ̃ ben è daroo dɛ lán lou kɛ̀ sìsi à ĩa kàka èe maroo bàmɛ.
15Mɛnadee è tó kína a yãzɛ e, kpaɛna yãzi è tó à yã ble.
16Tó n zↄ́ è, ǹ ble mↄ́kↄ̃ana yão, lɛ ǹton ble bíta ǹ lɛ́ sↄkparo yãnzi.
17Ǹton n gbɛ̃daaa bɛ zɛ́ sↄro, lɛ àton kpasanyo à zanguro yãnzi.
18Gbɛ̃ kɛ̀ yã dì a gbɛ̃daaaa dɛ lán gò ke fɛ̃ɛdaa ke kàlɛ sↄ̃ntɛ bàmɛ.

19Làakarikpaɛna náanɛsaideea nawɛ̃akɛgurↄ dɛ lán swaa gyãree ke gbá ɛrɛ bàmɛ.
20Pↄnna lɛ̀sina pↄsiadeenɛ dɛ lán utasimmana ĩampuu gurↄ ke yↄ̃nku kana bↄ̀a bàmɛ.
21Tó nↄaa e n ibɛɛ dɛɛ, ǹ pↄ́blee kpáa, tó ímiimɛ sↄ̃, ǹ à gba í.
22Tó ń kɛ̀ lɛ, nɛ́ɛ à ↄↄ kaanɛ a lɛ́mmɛ, Dii é fĩa bonnɛ.
23Lán gu'igbãroo kpa ĩa è mↄ́ louo nà, lɛn gbɛ̃pena è mↄ́ uusisinao lɛ.
24Ina kpɛ́ làasin maa dɛ kuuna kpɛ́n lɛdo kↄ̃n nↄ swèedeeola.
25Baaru nna bↄna bùsu zã̀azãn dɛ lán íyĩikpana gbɛ̃ kɛ̀ gbãaa yã̀aa bàmɛ.
26Gbɛ̃ maaa kɛ̀ è we zaakɛrinɛ dɛ lán íbↄkii kɛ̀ à í yana bàmɛ, lán lↄ̀gↄ kɛ̀ à í yàka bà.
27Zↄ́blena à ↄ gɛ̃ɛ maaro, gbɛ̃ bɛ̀ɛlina a zĩndanɛ gakui vĩro.
28Gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩndakũna dↄ̃roo dɛ lán wɛ́tɛ kɛ̀ à bĩi gborona bàmɛ.