Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hageetikka qassi, Yihudaa Kawuwaa Hizqqiyaasa asati duuqqidi xaafido Solomona leemisota.
2Xuuraa genttiyoogee Xoossaayyo bonchcho; xuuraa pilggidi kessiyoogee qassi kawotuyyo bonchcho.
3Salotu xoqqatettaanne sa7aa ciimmatettaa asi gakkennaagaadan, kawotu qofaakka asi eranau danddayenna.
4Biraappe shiyaa diggargga; hegaappe guyyiyan, wogaacee qoxxidi, lo77obaa kessana.
5Kawuwaa sinttappe iitata diggargga; yaatikko, a kawotaa araatai xillotettan minni eqqana.
6Kawuwaa sintti aadhdhiyo wode ceeqettoppa; gita asatuppe gidduwan soho koyoppa.
7Neeppe gitatiya asassi sohuwaa immanau halaqai nena denttin kauyyiyoogaappe, halaqai nena, “Hagaakko xoqqu ga” giyoogee neeyyo keha.
8Ne aifiyan be7idobaa markkattanau dabaabaa baanau eesotoppa; aissi giikko, neeni markkatta simmin, hara asi ne markkatettai bala gidiyoogaa qonccissikko, neeni yeellatana.
9Neeppenne ne shooruwaappe gidduwan palami merettikko, aara haasayada ne palamaa wurssa. Hara asa xuuraa qonccissoppa.
10Hegee xayikko, neeni odiyoogaa siyida asi nena kaushshana; hegan ne sunttai naa77antto simmennaadan moorettana.
11Koshshiyo wodiyan haasayettida likke qaalai biraa bolli tigido worqqaa alleequwaa mala.
12Ezggiya uraa eranchcha asi zoriyo zoree haittan wottido worqqaa woikko geeshsha worqqaappe oottido alleequwaa mala.
13Kattaa cakkiyo boniyan irxxa haattai uyin aliyoogaadan, kiittin ammanettiya asi bana kiittiyaageeta ufaissees.
14Immennabaa “Immana” yaagiiddi ceeqettiya asi iri bainna shaaraanne carkkuwaa mala.
15Danddayanchcha asi deriyaa haariyaagau odidi maizzees; liiqo qaalai meqettaa kanttidi gelees.
16Eessaa demmikko, kallana gakkanaashin ma; shin darissikko, neeni cooyana.
17Nena uufidi ixxennaadan, ne shooruwaa soo ubbaton booppa.
18Ba shooruwaa bolli wordduwan markkattiya asi dullai, bisoinne qara zubbee asa qohiyoogaa keenaa qohees.

19Metuwaa wode ammanettenna uran zemppiyoogee qaaxxiya achchan coommiyoogaanne silida tohuwan hemettiyoogaa mala.
20Azzani uttida asassi yettaa yexxiyoogee meego gallassi maayuwaa qaariyoogaanne masunttaa bolli caalabaa tigiyoobaa mala.
21Ne morkkee namisettikko, miza; saamettikko, ushsha.
22Aissi giikko, neeni hegaa oottiyoogee a huuphiyan tamaa bonqquwaa kaashidi qoliyoogaa mala. GODAIKKA neeyyo woitana.
23Huuphessa bagga carkkoi iraa ehiyoogaadan, zigirssai hanqquwaa ehees.
24Ooyettiya maccaaseera issi keettan de7anaappe son shakkuwaa huuphiyan de7iyoogee keha.
25Daafurida uri irxxa haattaa uyidi aliyoogaadan, haaho biittaappe yiya lo77o odoi ufaissees.
26Iita uraa eeshshaa tamaariya xillo asi bulqqotida pulttuwaanne moorettida olla haattaa mala.
27Daro eessaa miyoogee lo77o gidenna; hegaadankka, ba bonchcho koyiyoogee bonchchissenna.
28Ba huuphiyaa naagenna asi dirssai meqqido katamaa mala.