Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sulemani a sanda gbɛtɛne nan itoe ra, Yuda Mangan Xesekiyaa muxune naxanye sɛbɛxi.
2Alaa binyen findixi feene luxunna nan na, mangane binyen yi findi feene yɛ fenna ra.
3Koren mateen nun bɔxɔn tilinna nun mangane kui feene, muxun mi nɔɛ ne sese fɛsɛfɛsɛ.
4Xa i wure gbeti fixɛn gbiin ba, xabun nɔɛ goron tofaɲin nafalɛ nɛn.
5Xa i muxu ɲaxine ba mangan nabilinni, a mangayaan sabatima nɛn tinxinna xɔn.
6I nama i yɛtɛ yigbo mangan yɛtagi, i nama ti muxu gbeene tideni.
7Amasɔtɔ a fisa mangan xa a fala i xa, a naxa, “Te be n fɛma,” benun a xa i rayagi kuntigina nde yɛtagi i yɛɛn naxan na.
8I nama mafura i mawugɛ muxun fari kitisadeni. I nanse ligɛ dɔnxɛn na, xa a yoon sɔtɔ i ma.
9Yoon fen i adamadi boden xun ma kitisadeni, koni i nama muxu gbɛtɛna wundo feen makɛnɛn
10alogo naxan na a mɛ, na nama i konbi, i yi xili ɲaxin sɔtɔ habadan.
11Xɛma sawurane nun gbeti se tofaɲine, ne fan alo fala faɲina.
12Fekolonne maxadi xuiin luxi nɛn a ramɛ muxun xa alo tunla soon xɛma daxin tunla ra hanma maxidi seen xɛma daxina a ma.
13Xɛra tinxinxina a xɛ muxun nii yifanma a ma nɛn alo foye faɲina se xaba waxatini.
14Naxan na a yɛtɛ matɔxɔ a finma seene fe ra anu a mi muxun kima, na luxi nɛn alo kundaan nun foyen naxanye mi tulen nafama.
15Muxu diɲaxin nɔɛ kitisaan mabandunɲɛ nɛn. Fala ɲaxumɛne fan nɔɛ xɔnna kalɛ nɛn.
16Xa i kumin to, naxan i lugɛ, na nan don, alogo i nama a radangu ayi, i yi a baxun.
17I nama lu sigɛ i bodena banxini yɛyɛ, alogo i ya fe nama xɔli ba a ra, a i raɲaxu.
18Muxun naxan wulen sama a adamadi boden xun ma, na luxi nɛn alo silanfanna nun gbelemɛn nun xalimakuli ɲɔɛ ralemunxina.

19I mi i yigin sɛ yanfantenni tɔrɔ waxatini, alo ɲin xɔlɛn nun san kalaxina.
20I na sigin sa muxu sunuxin yɛtagi, na xɔlɔn luxi nɛn alo i na domaan ba muxun ma xunbenli, hanma i muluxunna sa furen dɛ.
21Xa kamɛna i yaxun ma, donseen so a yii. Xa min xɔnla a ma, igen so a yii,
22bayo na luma a xa nɛn alo i tɛɛ wolonne nan malanma a xunna ma, Alatala nan i saranma.
23Foyen naxan kelima sogeteden kɔmɛnna ma, na tulen nafama nɛn. Yanfa falane fan muxun yɛtagini xɔlɔma.
24A fisa i lu banxin fari ma dogodogoni, benun ɛ nun ɲaxalan yɛngɛ gidin xa lu banxini.
25Xibaru faɲin na keli yamana gbɛtɛ yi, na ɲaxun alo ige xunbenla muxu xadanxin xa.
26Tinxin muxun naxan gaxun muxu ɲaxin yɛɛ ra na yifu nɛn alo tigin dunduxina hanma xɔɲin ige lɔxina.
27A mi lan i yi kumi gbeen kɔn. I na binyen fan fen i yɛtɛ xa, binye mi na ra.
28Muxun naxan mi a yɛtɛ suxuma, na kanna mi nɔɛ a yɛtɛ xun mafalɛ alo taan naxan nabilin yinna bata bira.