Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi banxine ti a yɛtɛ xa Dawudaa Taani. A yi yirena nde yitɔn Alaa Kankiraan xa, a yi bubun ti a xa.
2Dawuda yi yamarin fi a muxu yo nama Alaa Kankiraan maxali fɔ Lewi bɔnsɔnna muxune, bayo Alatala e tan nan sugandixi na ma. E tan nan yi lan e wali a yɛtagi habadan.
3Dawuda yi Isirayila birin malan Yerusalɛn yi Alatalaa Kankiraan naso feen na a yireni a dɛnaxan yitɔnxi a xa.
4Dawuda yi Haruna yixɛtɛne nun Lewi bɔnsɔnna muxune malan:
5Kehati yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ muxu mɔxɔɲɛ. Yuriyeli nan yi e xunna ra.
6Merari yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ firin muxu mɔxɔɲɛ. Asaya nan yi e xunna ra.
7Gɛrisɔn yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ muxu tonge saxan. Yowɛli nan yi e xunna ra.
8Elisafan yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ firin. Semaya nan yi e xunna ra.
9Xebiron yixɛtɛne yɛ, muxu tonge solomasɛxɛ. Eliyeli nan yi e xunna ra.
10Yusiyɛli yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ muxu fu nun firin. Aminadabo nan yi e xunna ra.
11Dawuda yi saraxaraline Sadɔki nun Abiyatari xili, e nun Lewine Yuriyeli nun Asaya nun Yowɛli nun Semaya nun Eliyeli nun Aminadabo.
12A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tan nan Lewi bɔnsɔn muxune denbaya xunne ra. Ɛ yɛtɛ rasariɲan, ɛ tan nun ɛ muxune. Ɛ siga Alatalaa Kankiraan na, Isirayilaa Ala. N dɛnaxan yitɔnxi a xa, ɛ a xali mɛnni.
13Bayo ɛ mi yi na a singeni, na ma, Alatala, en ma Ala halagin nagodo nɛn en ma, amasɔtɔ en mi bira a sariyan fɔxɔ ra.”
14Nayi, Saraxaraline nun Lewine yi e yɛtɛ rasariɲan benun e xa siga Alatalaa Kankiraan na, Isirayilaa Ala.
15Lewine yi Alaa Kankiraan suxu a tongo tamine ma, e a dɔxɔ e tungunne fari alo Musa a yamari kii naxan yi fata Alatalaa falan na.
16Dawuda yi a fala Lewi kuntigine xa, a e xa bɛti baana ndee sugandi e muxune yɛ naxanye bɛtin bama maxaseene ra sɛwani, e kondenne nun bɔlɔnne nun kariɲanne maxa.
17Lewine yi Yowɛli a diin Heman sugandi, e nun a ngaxakedenne Bereki a diina Asafi nun Kusayaa diina Etani, naxan yi Merari yixɛtɛne yɛ.
18Lewi gbɛtɛye nan yi dɛ kantanne ra e tan ma yamarin bun: Sakari nun Ben nun Yasiyeli nun Semiramoti nun Yɛxiyɛli nun Yunni nun Eliyabi nun Bɛnaya nun Maaseya nun Matitiya nun Elifelehu nun Mikineyahu nun Obedi-Edɔn e nun Yeyiyɛli.

19Heman nun Asafi nun Etani nan yi bɛtin bama, e kariɲan sula daxine maxa.
20Sakari nun Asiyɛli nun Semiramoti nun Yɛxiyɛli nun Yunni nun Eliyabi nun Maaseya nun Bɛnaya nan yi kondenne maxama e xuini texin na.
21Matitiya nun Elifelehu nun Mikineyahu nun Obedi-Edɔn nun Yeyiyɛli nun Asasiya yi kondenna luti solomasɛxɛ daxine nan maxama.
22Lewi bɔnsɔnna muxun Kenaniya yi findixi bɛti baane yɛɛratiin nan na Alaa Kankiraan maxalideni. A yi na wanla kolon ki faɲi.
23Bereki nun Elikana nan yi kantan tiine ra Alaa Kankiraan dɛxɔn,
24e nun Obedi-Edɔn nun Yexiya. Saraxaraline Sɛbaniha nun Yosafati nun Natanɛli nun Amasayi nun Sakari nun Bɛnaya nun Eliyeseri nan yi xɔtane fema Alaa Kankiraan yɛtagi.
25Nayi, Dawuda nun Isirayilaa fonne nun sofa kuntigin naxanye yi dɔxi sofa wuli xun na, ne birin yi ti kiraan xɔn alogo e xa sa Alatalaa Layiri Kankiraan mati sɛwani keli Obedi-Edɔn konni.
26Ala yi Lewi bɔnsɔnna muxune mali Alatalaa Layiri Kankiraan xalideni. E tura solofere nun yɛxɛɛ kontonna solofere ba saraxan na.
27Dawuda yi maxidixi taa dugi doma faɲine nin, e nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye yi Layiri Kankiraan maxalima e nun bɛti baane nun bɛti ba kuntigin Kenaniya. Dawuda mɔn yi saraxarali domana nde fan nagodo a ma.
28Isirayila kaane birin yi siga Alatalaa Layiri Kankiraan na sɛwani. Ndee yi fenne nun xɔtane fema, ndee yi kariɲanne maxama, ndee yi kondenne nun bɔlɔnne maxama.
29Sɔli a dii tɛmɛn Mikali yi tixi banxin foye soden na, a Isirayila kaane to fɛ Alatalaa Layiri Kankiraan na Dawudaa Taani. A to Manga Dawuda to a bodonɲɛ sɛwani, a yi a raɲaxu a bɔɲɛni.