Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangu xanbini, Amonine mangan Naxasi yi faxa, a diin yi dɔxɔ a ɲɔxɔni.
2Dawuda yi a miri, a naxa, “N hinanma nɛn Naxasi a dii xɛmɛn Xanun na, bayo a fafe hinan nɛn n na.” Dawuda yi xɛrane rasiga Xanun ma a fafe sayaan xɔntɔn tideni. Dawudaa xɛrane yi sa so Amonine yamanani Xanun fɛma saya xɔntɔndeni.
3Koni, Amonine kuntigine yi a fala Xanun xa, e naxa, “I laxi a ra a Dawuda a muxune rafaxi i fafe saya xɔntɔnden nan tun yi ba? E mi faxi kɔtɛn xan na ba alogo e xa taan nakɔrɔsi, lɔxɔna nde e yi nɔ a suxɛ?”
4Nayi, Xanun yi Dawudaa xɛrane suxu, a yi e dɛ xabene bi, a yi e domane raxaba e xɔrɛne yilanni, a fa e raxɛtɛ Dawuda ma.
5E fa xɛrane fe dɛntɛgɛn sa Dawuda xa, a yi muxune xɛ a xɛrane fɔxɔ ra, bayo e yi yagixi han, a yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ lu Yeriko yi han ɛ dɛ xabene yi mini. Na xanbi ra, ɛ fa so be.”
6Amonine to a kolon a e bata raɲaxu Dawuda ma alo se kunxin xirina, Xanun yi gbeti fixɛn kilo wuli tonge saxan e nun naanin fi Arami kaane ma, naxanye yi Mesopotamiya yamanani, e nun Maka nun Soba yamanani alogo e xa fa e yɛngɛ so wontorone nun e soo ragine ra.
7Na ma, e yi fa yɛngɛ so wontoron wuli tonge saxan nun firin na. Maka mangan nun a yamaan fan yi fa, e fa e malan Medeba taan yɛtagi. Amonine fan yi mini e taane yi alogo e xa Dawuda yɛngɛ.
8Dawuda yi na mɛ, a yi sofa kuntigin Yowaba nun a sofa kɛndɛne birin nasiga e yɛngɛdeni.
9Amonine yi mini, e ti yɛngɛ so xinla ma e taan so dɛɛn na. Mangan naxanye fa e malideni, ne yi tixi e danna burunna ra.
10Yowaba to a kolon a yɛngɛn yi a yɛɛ ra e nun a xanbi ra, a yi Isirayila sofa kɛndɛna ndee sugandi Arami kaane yɛngɛ xinla ma.
11A yi sofa dɔnxɛne lu a tada Abisayi a yamarin bun ma Amonine yɛngɛ xinla ma.
12Yowaba yi a fala a tada xa, a naxa, “Xa Arami kaane sɛnbɛn gbo n xa, i fa n mali. Xa Amonine fan sɛnbɛn gbo i xa, n fan yi sa i mali.
13I tunnafan, en na en wɛkilɛ, en yi en ma yamaan xun mayɛngɛ e nun en ma Alaa taane. Alatala xa a rafan feen liga.”
14Yowaba nun a ganla yi e maso Arami kaane yɛngɛdeni, koni ne yi e gi a yɛɛ ra.
15Amonine to a to, a Arami kaane bata e gi, e fan yi e gi Yowaba tada Abisayi bun. E yi sa so e taani. Yowaba fan yi xɛtɛ Yerusalɛn yi.
16Arami kaane to a kolon a Isirayila bata e nɔ yɛngɛni, e yi xɛrane rasiga Arami kaane ma naxanye yi Efirati baan kidi ma. Hadadeseri a sofa kuntigin Sofaki nan yi e xun na.
17Dawuda to na mɛ, a yi Isirayila kaane birin malan, e yi fa Yurudɛn baan gidi, e siga Arami kaane yɛngɛdeni.
18Arami kaane mɔn yi e gi Isirayila kaane bun. Dawuda yi e yɛngɛ so wontoro sofaan muxu wuli solofere faxa, e nun e sofaan muxu wuli tonge naanin naxanye yi sigama e sanni. A yi sofa kuntigin Sofaki fan faxa.

19Hadadeseri a walikɛne to a kolon a Isirayila kaane bata e nɔ yɛngɛni, e yi layirin xidi e nun Dawuda tagi, e yi lu a yamarin bun. Xabu na, Arami kaane mi fa tin Amonine maliyɛ sɔnɔn.