Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Dawuda yi a fala yamaan birin xa, a naxa, “N ma diin Sulemani, Ala naxan sugandixi, na munma kɔxɔ, a mi wanla kolon singen. Wanla naxan be, a gbo, bayo banxini ito mi tima muxune xan xa fɔ Marigina Alatala.
2N bata n sɛnbɛn birin nawali alogo n xa Ala Batu Banxin ti feni tɔn. N bata xɛmaan nun gbeti fixɛn nun sulan nun wuren nun wudin nun gɛmɛ tofaɲin nun dayimu daxin sifan birin nun gɛmɛ faɲi fixɛ gbegbe malan.
3N naxan birin yitɔn yire sariɲanxin ti feen na, n bata n ma xɛmaan nun n ma gbeti fixɛn fan sa na fari n sɔtɔ seene yɛ bayo n na n sɔbɛ soxi Ala Batu Banxina fe ma.
4Na yatɛne ni i ra: xɛmaan kilo wuli kɛmɛ wuli firin naxan keli Ofiri yi e nun gbeti fixɛ faɲin kilo wuli kɛmɛ firin wuli tonge saxan e nun solomasɛxɛ. Na sama banxi kankene nan ma.
5Xɛmaan nun gbeti fixɛni itoe sama seene nan ma a lan e xa sa naxanye ma e nun yiirawanle yii funfune birin. Iki, nde en tan yɛ naxan ɲɛnigen tongɛ Alatala xa to?”
6Denbaya xunne nun Isirayila bɔnsɔn xunne nun sofa kuntigin naxanye yi muxu wuli nun muxu kɛmɛ xun na e nun mangana wali xunne, ne birin yi ɲɛnigen tongo wanli ito xili yi.
7E yi fa finmaseni itoe ra Ala Batu Banxin ti feen na: xɛmaan kilo wuli kɛmɛ wuli tonge solofere kilo solomasɛxɛ e nun naanin, e nun gbeti fixɛn kilo wuli kɛmɛ saxan wuli tonge naanin e nun sulan kilo wuli kɛmɛ sennin wuli fu nun firin e nun wuren kilo miliyɔn saxan wuli kɛmɛ naanin.
8Birin yi gɛmɛ tofaɲine so Gɛrisɔn yixɛtɛn Yɛxiyɛli yii, Alatala Batu Banxin nafulu ramarana.
9Yamaan yi sɛwa na ɲɛnige ma seene fe ra, bayo e bata na liga e bɔɲɛn birin na Alatala xa. Manga Dawuda fan yi sɛwa na fe ra.
10Dawuda yi Alatala tantun yamaan birin yɛtagi. A yi a fala, a naxa, “Nxu benba Isirayilaa Ala, Alatala, tantunna i xa habadan han habadan.
11I tan, Alatala, gboon nun sɛnbɛn nun binyen nun mangayaan nun tantunna birin i xa. Seen naxan birin kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna ma, i tan nan gbee ne birin na. I tan, Alatala nan mangan na. I tan nan dunuɲa birin xun na.
12Bannayaan nun xunna kenla fataxi i tan nan na. I tan nan feen birin xun na, sɛnbɛn nun fangan birin i tan nan yii. Sɛnbɛna i tan nan na i muxune fe yitɛ, i yi e sɛnbɛ so.”
13“Iki, nxɔ Ala, nxu i tantunma, nxu yi i xili magaxuxin binya.
14Nanse n tan na? Nanse n ma yamaan na naxan a ligɛ nxu yi nɔ finmaseen sifani itoe fiyɛ? A birin kelixi i tan nan yii. Nxu naxan soma i yii, na birin kelixi i tan nan singe yii.
15Nxu findixi xɔɲɛne nan na i yɛɛ ra yi, alo nxu benbane yi kii naxan yi. Nxɔ siimayaan luxi nɛn dunuɲa yi alo nininna naxan danguma. Yigi yo mi nxu xa.
16Alatala, nxɔ Ala, finmase faɲini itoe birin kelixi i tan nan yii, nxu naxan malanxi alogo nxu xa banxin ti i xili sariɲanxin binyama dɛnaxan yi. I tan nan gbee na birin na.”
17“N ma Ala, n na a kolon a i muxune bɔɲɛ yi feene kolon, tinxinyaan mɔn nafan i ma. N bata saraxani ito ɲɛnige i xa n bɔɲɛ tinxinxini. N mɔn bata a to sɛwani i ya yamaan fan be alogo e xa ɲɛnige ma saraxane ba i xa.
18Alatala, nxu benbane Iburahima nun Isiyaga nun Isirayilaa Ala, i xa xaxinli ito sa i ya yamaan bɔɲɛni alogo e xa lu i fɔxɔ ra habadan.

19I xa n ma diin Sulemani mali alogo a fan xa lu i ya yamarine nun i ya sariyane fɔxɔ ra, a lu i ya tɔnne fɔxɔ ra a bɔɲɛn ma feu! A mɔn yi banxini ito ti n naxan ti fe yitɔnxi.”
20Dawuda yi a fala yamaan birin xa, a naxa, “Tantunna Alatala xa, ɛ Ala.” Yamaan birin yi Alatala tantun, e benbane Ala, e fa e yigodo, e e xinbi sin Alatala nun mangan yɛtagi.
21Na xɔtɔn bode, Isirayila kaane yi saraxane ba Alatala xa. E saraxa gan daxi gbegbe ba, tura wuli keden nun konton wuli keden e nun yɛxɛɛ dii wuli keden. E mɔn yi minse saraxane nun saraxa gbɛtɛ wuyaxi ba Isirayila birin ma fe ra.
22Na lɔxɔni, e yi e dɛge, e yi e min Alatala yɛtagi sɛwa gbeeni. E mɔn yi Dawudaa diin Sulemani dɔxɔ mangan na a firindeni. E yi turen sa a xunni Alatala yɛtagi, a xa findi e yɛɛratiin na. E yi Sadɔki fan dɔxɔ saraxaraliin na.
23Sulemani yi dɔxɔ Alatalaa manga gbɛdɛni, a findi mangan na a fafe Dawuda ɲɔxɔni. A yi xunna kenla sɔtɔ, Isirayila birin yi a yamarin suxu.
24Kuntigine nun sofa wɛkilɛxine nun Manga Dawudaa dii xɛmɛne birin yi dɛ xuiin tongo a e luma nɛn Manga Sulemani a yamarin bun ma.
25Alatala yi Sulemani a fe yite Isirayila muxune birin yɛtagi. A yi a mangayani te dangu Isirayila manga singene birin na.
26Yese a diin Dawuda yi mangayaan liga Isirayila birin xun na.
27A ɲɛɛ tonge naanin nan ti mangayani Isirayila xun na, ɲɛɛ solofere Xebiron taani, ɲɛɛ tonge saxan e nun saxan Yerusalɛn taani.
28A siimaya xunkuyen sɔtɔ nɛn, a laxiraya foriya faɲin nun sɛwani. Hɛrisigɛ kanna nan yi a ra, a binyen fan sɔtɔ nɛn. A dii Sulemani yi findi mangan na a ɲɔxɔni.
29Manga Dawuda kɛwanle, a fɔlɔna han a raɲanna, ne birin sɛbɛxi fetoon Samuyɛli nun Nabi Natan nun fetoon Gadi e kɛdine kui.
30Kɛdini itoe a mangayaan nun a wɛkilɛn nan ma fe falama e nun feen naxanye liga a waxatini Isirayila yamanan nun yamana gbɛtɛne yi.