Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda to yelin soɛ a manga banxin kui, a yi a fala Nabi Natan xa, a naxa, “Banxin naxan nafalaxi suman wudin na, n na nan kui, koni Alatalaa Layiri Kankiraan mɔn bubun nan kui.”
2Natan yi Dawuda yabi, a naxa, “I rafan feene birin liga, bayo Ala i xɔn.”
3Na kɔɛɛn na, Ala yi a fala Natan xa, a naxa,
4“Siga, a fala n ma walikɛɛn Dawuda xa fa fala Alatala ito nan falaxi, a naxa, ‘I tan mi batuden tima n xa n luma dɛnaxan yi.
5N yɛtɛɛn munma lu n batu banxi kui singen, xabu n na Isirayila kaane ramini lɔxɔni Misiran fari ma han to, koni n yi bubun nan kui yiren birin yi.
6N siga dɛnaxan birin yi nxu nun Isirayila kaane, n yɛɛrati wuyaxi dɔxɔ nɛn n ma yamana Isirayila xun na alogo e xa n ma yamaan masuxu. Koni, na waxatin birin yi, n mi a fala muxu yo xa, n naxa: Nanfera, i mi suman wudi banxin tixi n xa?’ ”
7“Nanara, i mɔn xa a fala n ma walikɛɛn Dawuda xa, i naxa, ‘Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa: N tan nan i baxi xuruseene fɔxɔ ra kantan tideni alogo i xa findi n ma yamana Isirayila yɛɛratiin na.
8I siga yiren naxan birin yi n lu nɛn i xɔn, n yi i yaxune birin faxa i yɛtagi, n yi i findi xili gbee kanna ra alo muxu gbeen naxanye bɔxɔ xɔnna fari.
9N yiren soma nɛn n ma yamana Isirayila yii e dɔxɔma dɛnaxan yi. E luma nɛn na, gaxu yo mi e suxɛ. Muxu ɲaxi yo mɔn mi fa e ɲaxankatama alo bodeni,
10n kitisane dɔxɔ n ma yamana Isirayila xun na waxatin naxan yi. N ni i yaxune birin sa i sanna bun. N naxan falama i xa, Alatala nan banxin tima i xa naxan findima i yixɛtɛne ra mangayani.
11I na faxa waxatin naxan yi, i siga i benbane fɛma, n yi i yɛtɛna diina nde sugandi a ti i ɲɔxɔni mangayani, n yi a sɛnbɛn xun masa.
12Na nan n batu banxin tima n xa, n yi a mangayaan nasabati habadan.
13N findi a fafe ra, a fan yi findi n ma diin na. N mi n ma hinanna masigama a ra alo n naxan liga manga singen na.
14N na a findima nɛn n ma yamana mangan na, a mangayaan mi kalɛ habadan.’ ”
15Ala naxan birin fala Natan xa fetoni alo xiyena, a na birin yɛba Dawuda xa.
16Na xanbi ra, Manga Dawuda yi siga, a sa dɔxɔ Alatala yɛtagi, a yi a fala, a naxa, “Marigina Alatala, n na a kolon a n tan nun n ma denbayaan mi lan nxu na birin sɔtɔ i naxan fixi nxu ma.
17Koni, Ala, i tan yɛɛ ra yi, sese mi na ra! I bata dɛ xuine tongo lan i ya walikɛna denbayana tila ma. Marigina Alatala, i bata n yatɛ alo muxu fisamantenna.
18N tan Dawuda, n nɔɛ nanse falɛ i xa xunna kenli ito a fe ra i naxan fixi i ya walikɛɛn ma? I tan yɛtɛna i ya walikɛɛn kolon.

19Alatala, i bata fe gbeeni ito ragidi i ya walikɛna fe ra fata i sagoon na alogo i xa i sɛnbɛ gbeen mayita.
20Alatala, i ɲɔxɔn mi na, ala gbɛtɛ mi na ba i tan na. Nxu bata na kolon.
21Siya gbɛtɛn mundun dunuɲa yi naxan luxi alo i ya yamana Isirayila, Ala naxanye raminixi konyiyani? I e xunba nɛn Misiran kaane nun e alane sɛnbɛn bun, i yi e findi i ya yamaan na, i siya gbɛtɛne kedi i ya yamaan yɛɛ ra, i kabanako fe magaxuxine raba e yɛtagi alogo i xa i xinla makɛnɛn.
22I yi Isirayila findi i ya yamaan na habadan. Alatala, i yi findi nxɔ Ala ra.”
23“Iki, Alatala, i dɛ xuiin naxan tongoxi n tan, i ya walikɛɛn nun n ma denbayaan xa, na xa rakamali habadan. Na liga alo i a falaxi kii naxan yi.
24Na rakamali alogo i xinla xa binya han habadan. Muxune a falama nɛn nayi, e naxa, ‘Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna, Ala naxan Isirayila xun na, a findixi Isirayilaa Ala nan na.’ Sɛnbɛn xa lu i ya walikɛɛn Dawudaa denbayaan xa i yɛtagi.
25N ma Ala, i bata i miriyaan yita n na a i n yixɛtɛne findima nɛn mangane ra n ɲɔxɔni. Nanara, i ya walikɛɛn bata susu fɛ i yɛtagi i maxandideni.
26Alatala, i tan nan Ala ra. Iki, i bata fala faɲini ito ti i ya walikɛɛn xa.
27I bata a ragidi a i xa barakan sa n ma denbayani alogo n bɔnsɔnna xa lu mangayani i yɛtagi habadan. Bayo, i tan, Alatala nan barakan nagidixi n ma denbayaan ma, barakan luma nɛn a fɔxɔ ra habadan.”