Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na xanbi ra, e yi fa Alaa Kankiraan na, e fa a dɔxɔ bubun kui, Dawuda naxan nafalaxi a dɔxɔden na. E yi saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ba Ala xa.
2Dawuda to yelin na saraxane bɛ, a yi duba Isirayila yamaan xa Alatala xinli.
3Na xanbi ra, a yi burun nun tamaro bogi xare rafalaxin nun ɲaxun danna rafalaxin xundi keden keden so Isirayila kaane birin yii, xɛmɛn nun ɲaxanla.
4A yi Lewina ndee sugandi alogo e xa wali Alatalaa Kankiraan yɛtagi, e Alatala maxandi, e barikan bira Isirayilaa Ala xa, e a tantun. Ne xinle ni itoe ra:
5Asafi, naxan findi e kuntigin na e nun Sakari, naxan findi kuntigi firinden na e nun Yeyiyɛli nun Semiramoti nun Yɛxiyɛli nun Matitiya nun Eliyabi nun Bɛnaya nun Obedi-Edɔn nun Yeyiyɛli. Kondenne nun bɔlɔnne yi e yii. Kariɲanne yi Asafi yii.
6Saraxaraline, Bɛnaya nun Yaxasiyeli yi xɔtane fema Alaa Layiri Kankiraan yɛtagi.
7Dawuda bɛtini ito so Asafi nun a muxune yii na lɔxɔn nin a singeni alogo e xa Alatala tantun.
8Ɛ Alatala tantun. Ɛ yi a maxandi. A bata naxan liga, ɛ na fala siyane xa.
9Ɛ bɛtin ba a xa, ɛ yi a tantun bɛtine yi, ɛ yi a kabanako feene birin fala.
10Ɛ ɛ kanba a xili sariɲanxini. Naxanye birin Alatala fenma, ne xa sɛwa.
11Ɛ ɛ yɛɛ rafindi Alatala nun a sɛnbɛn ma, ɛ lu a fenɲɛ waxatin birin.
12A wali faɲin naxanye ligaxi e nun a kabanako feene nun a kitin naxanye saxi, ne fe xa rabira ɛ ma,
13ɛ tan Isirayila bɔnsɔnna, a walikɛne, ɛ tan Yaxubaa diine, Ala naxanye sugandixi.
14A tan nan Alatala ra, en ma Ala. A tan nan bɔxɔn birin kitisaan na.
15A ɲɔxɔ luma a layirin xɔn ma nɛn han habadan, e nun a falane fe han mayixɛtɛ wuli keden,
16e nun a layirin naxan xidi e nun Iburahima tagi, a yi a kɔlɔ Isiyaga xa.
17A mɔn yi a ragidi Yaxuba ma sariyan xɔn, a findi habadan layirin na Isirayila kaane xa.
18A yi a fala, a naxa, “N Kanan yamanan soma nɛn ɛ nun i yixɛtɛne yii ɛ kɛɛn na.”

19E mi yi wuya nun. Xɔɲɛ dando nan tun yi e ra na yamanani.
20E yi kelima nɛn siyana nde yɛ e siga nde gbɛtɛ yɛ, e keli yamanana nde yi e siga nde gbɛtɛ yi.
21Koni, a mi tinɲɛ muxu yo xa e ɲaxankata. A mangane rakolon nɛn e fe yi, a naxa,
22“Ɛ nama fefe liga n ma muxu sugandixine ra. Ɛ nama fefe ɲaxi liga n ma nabine ra.”
23Dunuɲa muxune birin xa bɛtin ba Alatala xa. Ɛ yi lu a raliyɛ waxatin birin yi fa fala a bata en nakisi.
24Ɛ a binyena fe fala siyane birin xa, ɛ yi a kabanako feene rali muxune birin ma.
25Alatala gbo, a lan a xa matɔxɔ han! A lan a xa binya dangu alane birin na.
26Siyane alane birin findixi ala fuune nan na, koni Alatala tan bata koren da.
27A rabilinxi nɔrɔn nun gboon nan na. A konna rafexi sɛnbɛn nun sɛwan nan na.
28Ɛ tan dunuɲa siyane birin, ɛ fa Alatala tantun, ɛ yi a tantun a binyen nun a sɛnbɛna fe ra.
29Ɛ fa Alatala tantun a xili binyena fe ra. Ɛ fa kiseene ra a yɛtagi. Ɛ Alatala batu a nɔrɔ sariɲanxini.
30Dunuɲa muxune, ɛ xuruxurun a yɛtagi. Dunuɲa a kiini, a mi yigisanma.
31Kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna xa sɛwa han! Ɛ yi a fala siyane xa, a Alatala nan mangan na.
32Fɔxɔ igen xa a xuini te e nun seen naxanye a xɔrɛ ra. Burunna xa sɛwa e nun a yi seene birin.
33Fɔtɔnna wudine xa sɔnxɔ sɛwani, e sɔnxɔ Alatala yɛtagi, amasɔtɔ a fama nɛn. A fama nɛn a kitin sa dunuɲa yi.
34Ɛ Alatala tantun amasɔtɔ a fan. A hinanna luma nɛn habadan!
35Ɛ a fala Ala xa, ɛ naxa, “Ala, nxu rakisi, nxu ratanga siya gbɛtɛne ma, alogo nxu xa i xili sariɲanxin tantun, na yi findi nxu kanba xunna ra.”
36Barikan xa bira Alatala xa, Isirayilaa Ala habadan han habadan! Nayi, yamaan yi a fala, e naxa, “Amina! Tantunna Alatala xa.”

37Dawuda yi Asafi nun a ngaxakedenne yamari a e xa wali Alatalaa Layiri Kankiraan yɛtagi waxatin birin.
38A yi Yedutun ma diina Obedi-Edɔn nun Xosa nun a muxu tonge sennin muxu solomasɛxɛ yamari a e xa so dɛɛn kantan.
39Saraxaraliin Sadɔki nun a ngaxakedenne yi lu Alatalaa Batu Bubuni naxan yi tixi taan kideni Gabayon yi.
40E yi lu saraxa gan daxine bɛ Alatala xa xɔtɔnna nun ɲinbanna alo a sɛbɛxi Alatalaa sariyani kii naxan yi, a naxan soxi Isirayila kaane yii.
41Heman nun Yedutun nun muxun naxanye yi sugandixi, ne fan yi na alogo e xa Alatala tantun, bayo a hinanna luma nɛn habadan!
42Heman nun Yedutun yi xɔtane fema, e yi kariɲanne maxama alogo e xa bɛtin ba Ala xa. Yedutun ma diine nan yi na dɛ kantanne ra.
43Na xanbi ra, yamaan birin yi siga e konni. Dawuda fan yi xɛtɛ a konni dubadeni a denbayaan xa.