Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛɛ nɛnɛn fɔlɔn na, mangane yi darixi minɛ yɛngɛ sodeni waxatin naxan yi, Yowaba nun a sofa wɛkilɛxine yi sa Amonine yɛngɛ. Koni, Dawuda tan yi lu Yerusalɛn yi. Yowaba yi Rabaha taan suxu, a mɛnna kala.
2Nayi, Dawuda yi fa mangaya taxamaseri kɔmɔtin ba Amonine mangan xun na, naxan xɛmaan binyen yi danguɛ kilo tonge saxan na. Gɛmɛ faɲi kɛndɛn fan yi a ma. Na mangaya taxamaseri kɔmɔtin yi so Dawuda xun na, a yi funma se wuyaxi tongo taani.
3Yamaan naxan yi na, Dawuda yi ne xali, a yi sa e ti karahan wanle ra, wudi masonla nun gɛmɛ bɔɔn nun wudi sɛgɛna. A Amonine taane birin ma fe liga na kii nin. Na xanbi ra, Dawuda nun a sofane yi xɛtɛ Yerusalɛn yi.
4Na danguxina, Isirayila kaane nun Filisitine yi sa yɛngɛ Geseri yi. Na yɛngɛni, Xusa kaan Sibekayi yi Sipayi faxa. Refa yixɛtɛna nde nan yi Sipayi ra. Na yi Filisitine yagi.
5Isirayila kaane nun Filisitine mɔn yi yɛngɛ. Yayiri a diina Elexanan yi Gati kaan Goliyati xunyɛn Laxami faxa na waxatin nin. A sɛnbɛn yi gbo han, a tanban yi gbo alo gbindonna.
6Yɛngɛ gbɛtɛ yi keli Gati taani. Xɛmɛ kuyena nde yi na, naxan yii soli sennin sennin yi a ra e nun san soli sennin sennin, e birin malanxina, mɔxɔɲɛn nun naanin. Refa yixɛtɛna nde nan yi na fan na.
7A to Isirayila makonbi, Dawuda tada Simeyaa dii xɛmɛn Yonatan yi a faxa.
8Xɛmɛni itoe birin yi fataxi Refa yixɛtɛne nan na Gati taani. Dawuda nun a sofane yi ne birin faxa.