Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi a fala, a naxa, “En Marigina Alatalaa banxin ti be, e nun saraxa gandena, Isirayila saraxa gan daxine bama a xa dɛnaxan yi.”
2Dawuda yi yamarin fi a xɔɲɛn naxanye dɔxi Isirayila yamanani, a ne xa malan. A yi ne findi gɛmɛ masonle ra Ala Batu Banxin ti feen na.
3Dawuda yi wure gbegbe fen, naxanye findima banxin gbangban seene nun dɛɛn singan seene ra. A yi sula gbegbe fan fen naxan yatɛ mi yi nɔɛ kolonɲɛ.
4Sidɔn kaane nun Tire kaane yi Dawuda mali suman wudi faɲin gbegbe fendeni.
5Dawuda yi a fala, a naxa, “N ma diin Sulemani munma kɔxɔ singen, a mɔn mi wanla kolon. Banxin naxan tima Alatala xa, na lanma a xa tofanɲɛ ayi, a rayabu siyane birin yɛtagi.” Na ma, Dawuda se gbegbe malan nɛn na banxin ti feen na benun a xa faxa.
6Dawuda yi a diin Sulemani xili, a yi a fala a xa fa fala a xa banxin ti Alatala xa, Isirayilaa Ala.
7Dawuda yi a fala Sulemani xa, a naxa, “N ma diina, n bata yi a miri n bɔɲɛni, n xa banxin ti Alatala xa, n ma Ala,
8koni Alatala a fala nɛn n xa, a naxa, ‘I bata muxu wuyaxi faxa yɛngɛ wuyaxi yi, i nama banxin ti n xa. Yɛngɛ soon nan i ra, i bata faxa gbegbe ti n yɛtagi.
9Koni, i diina nde sɔtɔma nɛn, naxan findima bɔɲɛ xunbeli muxun na, n matabun fima naxan ma a yaxune fe ra. A xili bama nɛn Sulemani. Isirayila yamaan luma nɛn bɔɲɛ xunbenli tun a siimayaan birin yi.
10A tan nan banxin tima n xa n xinla binyama dɛnaxan yi, a yi findi n ma diin na, n fan yi findi a fafe ra. A mangayaan sabatima nɛn Isirayila xun na habadan.’ ”
11“Iki, n ma diina, Alatala xa lu i xɔn alogo i xa nɔ Alatalaa banxin tiyɛ, i ya Ala, alo a a fala kii naxan yi lan i tan ma.
12Alatala xa fekolonna nun xaxili faɲin fi i ma a na i findi mangan na waxatin naxan yi Isirayila yamanani alogo i xa Alatalaa sariyan suxu, i ya Ala.
13Feen birin sɔnɔyama i xa nɛn, xa i Alatalaa sariyan nun a yamarine suxu, a naxanye soxi Musa yii Isirayila xa. I wɛkilɛ, i sɛnbɛ so! I nama kuisan, i nama gaxu fefe yɛɛ ra!
14N bata wɛkilɛ n yi xɛmaan kilo miliyɔn saxan e nun kilo wuli kɛmɛ naanin malan Alatala Batu Banxin ti feen na. N mɔn bata wure gbeti fixɛn kilo miliyɔn tonge saxan e nun naanin malan. Sulan nun wuren bata gbo ayi han a yatɛn mi nɔɛ kolonɲɛ. N bata wudin nun gɛmɛn fan fen. I mɔn xa nde sa e fari.
15Walikɛ wuyaxi i yii naxanye fatan gɛmɛn masolɛ, e nun naxanye fatan sawurane rafalɛ gɛmɛn nun wudine ma, e nun yiirawanla naxanye wanla sifan birin kolon.
16Xɛmaan nun wure gbeti fixɛn nun sulan nun wurena i yii han a dangu ayi. Keli i ya wanla fɔlɔ keden na. Alatala xa i mali.”
17Dawuda yi a fala Isirayila kuntigine birin xa, a e xa fa a diin Sulemani mali. A yi a fala e xa, a naxa,
18“Alatala, ɛ Ala mi luxi ɛ xɔn ba? A mi bɔɲɛ xunbenla fixi ɛ ma yamanan birin yi ba? A bata be kaane sa n sagoni. Yamanan bata lu Alatala nun a yamaan bun ma.

19Ɛ Alatala, ɛ Ala fen ɛ bɔɲɛn nun ɛ niin birin na. Ɛ siga, ɛ sa yire sariɲanxin ti Marigina Alatala xa, ɛ Ala, alogo ɛ xa fa Alatalaa Layiri Kankiraan nun a se sariɲanxine raso Ala Batu Banxini, Alatala xinla binyama dɛnaxan yi.”