Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi falan ti sofa kuntigine xa naxanye yi sofa wuli nun sofa kɛmɛ xun na e nun a kuntigine birin.
2Na xanbi ra, Dawuda yi a fala Isirayila yamaan birin xa, a naxa, “Xa na lan ɛ ma, xa na fataxi Alatala nan na, en ma Ala, en xɛrane rasiga en ngaxakedenne ma Isirayila bɔxɔn birin yi. En yi saraxaraline nun Lewine fan xili, naxanye Isirayila taane nun a rabilinne yi alogo en birin xa lu yire kedenni.
3En mɔn xa fa en ma Alaa Kankiraan na en dɛxɔn, bayo Sɔli a mangayaan waxatini, en mi siga a fɔxɔ ra.”
4Na yi yamaan birin kɛnɛn bayo e birin yi laxi a ra fe faɲin nan na ra.
5Dawuda yi Isirayila kaane birin malan, keli Sixori xuden ma Misiran yamanani sa dɔxɔ Lebo-Xamata ra alogo e xa sa Alaa Kankiraan tongo Kiriyati-Yeyarin yi.
6Dawuda nun Isirayila yamaan birin yi siga Baala taani Yuda yi, dɛnaxan mɔn xili Kiriyati-Yeyarin alogo e xa sa Alaa Kankiraan tongo. Alatala gbeen nan yi na ra, Alatala naxan dɔxi maleka gubugubu kan sawurane tagi. A xinla nan na kankiraan ma.
7E yi Alaa Kankiraan tongo Abinadabo konni, e yi a dɔxɔ goron maxali wontoro nɛnɛn kui. Wusa nun Axiyo nan yi na wontoron nagima.
8Dawuda nun Isirayila kaane yi sɛwa ki faɲi Ala yɛtagi, e yi bɛtin ba bɔlɔnne nun kondenne nun tanbanne nun kariɲanne nun xɔtane ra.
9E to lonna li Kidon yi, Wusa yi kankiraan suxu a yiin na alogo a nama bira, bayo ɲingen naxanye yi wontoron bandunma, ne salaxun nɛn.
10Alatala yi xɔlɔ Wusa ma, a yi a faxa keden na, bayo a mi yi lan a xa a yiin din na kankiraan na. Wusa faxa na kii nin Ala yɛtagi.
11Dawuda yi xɔlɔ bayo Alatala bata Wusa faxa. Nanara, a yi mɛn xili sa “Wusa halagidena” han to.
12Na lɔxɔni, Dawuda yi gaxu Ala yɛɛ ra, a yi a yɛtɛ maxɔdin, a naxa, “N na Alaa Kankiraan nasoma n konni di?”
13Nayi, Dawuda mi fa kankiraan xali a konni Dawudaa Taani. A yi sa a raso Gati kaana Obedi-Edɔn ma banxini.
14Alaa Kankiraan yi lu Obedi-Edɔn konni kike saxan. Na ma, Alatala yi barakan sa a seene birin yi.