Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na waxatin danguxina, Dawuda yi Filisitine nɔ yɛngɛni, a yi e rayarabi, a yi Gati taan nun a rabilinne ba e yii.
2A yi Moyaba kaane fan nɔ yɛngɛni, e yi lu a yamarin bun ma, e lu mudun soɛ a yii.
3Dawuda mɔn yi Soba mangan Hadadeseri fan nɔ yɛngɛni Xamata mabinni, Hadadeseri yi waxi Efirati baan tongo feni waxatin naxan yi.
4Dawuda yi yɛngɛ so wontoro wuli keden nun soo ragi wuli solofere nun sofa wuli mɔxɔɲɛ ba a yii. A yi soone birin san xanbi ra fasane bolon fɔ soo kɛmɛ ɲɔxɔndɔn a naxanye ramara.
5Arami kaane yi keli Damasi taani, e yi fa Soba mangan Hadadeseri malideni, koni Dawuda yi e sofa wuli mɔxɔɲɛn nun firin faxa.
6Dawuda yi a yamana kanne dɔxɔ Damasi taani Arami yamanani. Arami kaane yi lu Dawudaa yamarin bun, e lu mudun soɛ a yii. Dawuda na yi siga dɛdɛ, Alatala yi xunna kenla fima nɛn a ma.
7Dawuda yi Hadadeseri a sofane yɛ masansan wure lefa xɛma daxine xali Yerusalɛn yi.
8A yi sula gbegbe tongo keli Hadadeseri a taane yi, Tibati nun Kun. Sulemani yi na rawali a findi ige ramara se gbeen na e nun sɛnbɛtɛnne nun saraxa ganden waliseene.
9Xamata mangan Tohu yi a mɛ a Dawuda bata Soba mangan Hadadeseri a sofane birin nɔ yɛngɛni,
10a yi a dii xɛmɛn Hadoran nasiga Manga Dawuda ma, alogo a xa sa a xɔntɔn a nɔ sɔtɔna fe ra Hadadeseri yɛngɛni, bayo Manga Tohu nun Manga Hadadeseri yi yɛngɛni. A mɔn yi siga xɛma seene ra e nun gbetin nun sulana.
11Manga Dawuda yi na birin fi Alatala ma, e nun gbeti fixɛn nun xɛmana a naxan tongo siyani itoe birin yii: Edɔn kaane nun Moyaba kaane nun Amonine nun Filisitine nun Amalɛkine.
12Seruyaa diina Abisayi yi Edɔn kaa wuli fu nun solomasɛxɛ faxa Fɔxɔ Lanbanni.
13A yi yamana kanne lu Edɔn yi alogo na birin xa lu Dawudaa yamarin bun ma. Dawuda na yi siga dɛdɛ, Alatala yi xunna kenla fima nɛn a ma.
14Dawuda yi lu Isirayila birin xun na. A yi kiti kɛndɛn sama tinxinna nin a yamaan birin yi.
15Seruyaa dii xɛmɛn Yowaba nan yi sofane kuntigin na. Axiludu a dii xɛmɛn Yosafati nan yi mangana yenla ra.
16Axitubaa dii xɛmɛn Sadɔki nun Abiyatari a dii xɛmɛna Abimeleki nan yi saraxaraline ra. Sawesa nan yi sɛbɛli tiin na.
17Yehoyadaa dii xɛmɛn Bɛnaya nan yi Keretine nun Pɛlɛti kaane xun na. Manga Dawudaa diine nan yi mangan bundɔxɔne ra.