Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitine yi Isirayila yɛngɛ. Isirayila kaane yi e gi, e wuyaxi yi faxa Gilibowa geyaan fari.
2Filisitine yi xaɲɛ ayi Sɔli nun a diine xili ma. E yi Sɔli a dii xɛmɛne faxa, Yonatan nun Abinadabo nun Maliki-Suwa.
3Yɛngɛn yi wolon Sɔli rabilinni, xali wonle yi a li, a yi gaxu e yɛɛ ra han!
4Sɔli yi a fala a yɛngɛ so se maxanla xa, a naxa, “I ya silanfanna tongo, i yi n faxa, bayo n mi waxi Ala kolontareni itoe xa n tɔrɔ, e yi n faxa.” Koni a yɛngɛ so se maxanla yi tondi, bayo a yi gaxuxi han! Nayi, Sɔli yi a silanfanna tongo a sɔnsɔn a dɛ.
5Sɔli a yɛngɛ so se maxanla to a to faxaxi, a fan yi sɔnsɔn a silanfanna dɛ, e birin yi faxa.
6Sɔli nun a dii xɛmɛ saxanne nun a denbayaan birin faxa e bode xɔn ma na kii nin.
7Isirayila kaan naxanye yi lanbanni, ne yi a to a Isirayila ganla yi a gima e nun Sɔli nun a diine bata yi faxa. E yi e taane rabeɲin, e yi e gi. Filisitine yi fa dɔxɔ na.
8Na xɔtɔn bode, Filisitine yi fa binbine yii seene tongodeni, e yi Sɔli nun a diine binbine to biraxi Gilibowa geyaan fari.
9E yi a yii seene birin tongo, e yi Sɔli xunna nun a yɛngɛ so seene xali. E yi na xibarun nasiga Filisitine yamanan birin yi, e suxure batudene nun e yamani.
10E yi Sɔli a yɛngɛ so seene sa e alane batu banxin kui. E yi a xunna singan e ala Dagɔn batu banxin kui.
11Yabɛsi-Galadi kaane to a mɛ Filisitine feen naxanye birin ligaxi Sɔli ra,
12e xɛmɛ sɛnbɛmane birin yi keli, e Sɔli nun a diine binbine tongo. E yi xɛtɛ e ra, e sa e xɔnne maluxun konden bun Yabɛsi yi. Yabɛsi kaane yi sunna suxu xii solofere.
13Sɔli faxa a tinxintareyaan nan ma Alatala mabinni. A mi Alatalaa falan suxu, a sa muxuna nde maxɔdin naxan falan tima barinne ra.
14A mi Alatala maxɔdin. Na ma, Alatala yi a faxa, a yi Sɔli a mangayaan fi Yese a diin Dawuda ma.