Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi Isirayila kuntigine birin malan Yerusalɛn yi. Bɔnsɔn xunne nun gali kuntigin naxanye yi walima mangan xa, ne yi fa, e nun sofa kuntigin naxanye yi muxu wuli nun muxu kɛmɛ xun na. Kuntigine fan yi fa naxanye yi goronne nun xuruseene xun na, mangan nun a diine gbeen yi naxanye ra, e nun manga banxin kuntigine nun sofa wɛkilɛxine nun sofa kɛndɛne birin.
2Manga Dawuda yi keli, a naxa, “Ngaxakedenne, n ma yamana, ɛ tuli mati n xuiin na! N yi waxi banxina nde ti feni Alatalaa Layiri Kankiraan dɔxɛ dɛnaxan yi, en ma Ala san tidena, n yi n yitɔn a ti feen na.
3Koni, Ala bata yi a fala n xa, a naxa, ‘I mi banxin tima n xa, bayo sofaan ni i ra, i bata muxune faxa.’
4Koni, Alatala, Isirayilaa Ala bata n sugandi n bɔnsɔnna birin tagi alogo n xa findi Isirayila mangan na habadan, bayo a bata Yuda bɔnsɔnna sugandi kuntigin na, a yi n fafe a denbayaan sugandi Yuda bɔnsɔnni, a yi n tan sugandi n fafe a denbayani, a yi n dɔxɔ mangan na Isirayila xun na.
5Iki, a bata dii wuyaxin naxan fi n ma, a bata Sulemani sugandi ne yɛ alogo a xa a dɔxɔ n ɲɔxɔni mangan na Alatala xa Isirayila xun na.
6A bata yi a fala n xa, a naxa, ‘I ya dii xɛmɛn Sulemani nan n batu banxin tima e nun n ma yinne, bayo n bata a tan nan sugandi, a findima nɛn n ma diin na, n yi findi a fafe ra.
7N mangayani tɔnma a xa nɛn naxan luma habadan, xa a n ma yamarine nun n ma sariyane suxu alo to.’
8Nayi, iki, Isirayila kaane birin yɛtagi, Alatalaa yamana, e nun en ma Ala yɛtagi naxan tuli tixi en na, ɛ sɔbɛ so Alatala en ma Alaa yamarine xaranna ma, ɛ yi e suxu. Nayi, ɛ luma nɛn yamana faɲini ɛ dɛnaxan yi, ɛ mɔn yi a lu ɛ kɛɛn na ɛ yixɛtɛne xa.
9I tan, n ma dii xɛmɛn Sulemani, kata Ala kolondeni n walixi naxan xa, a batu i bɔɲɛn ma feu e nun i niin birin na. Alatala i bɔɲɛ yi feene birin fɛsɛfɛsɛma, a muxune miriyane birin kolon. Xa i a fen, a tinma nɛn i yi a to. Koni xa i i mɛ a ra, a mɛma i ra nɛn habadan.
10Iki, i nɔɛ a kolonɲɛ nɛn a Alatala bata i sugandi alogo i xa a batu banxin ti a xa, dɛnaxan findima a yire sariɲanxin na. Nayi, i sɔbɛ so, i wanla kɛ.”
11Dawuda yi yire sariɲanxin ti kiin kɛdin so Sulemani yii, e nun banxin naxanye tima a rabilinni e nun gbeti ramaraden nun konkon naxan mate e birin xa hanma dɛnaxan a kui, e nun Layiri Kankiraan dɔxɔma dɛnaxan yi.
12A mɔn yi wama dɛnaxanye birin ti feni, a yi ne fan ti kiin kɛdin so a yii, Alatala Batu Banxin yinne nun banxin naxanye tima yinna xɔn a rabilinni, e nun nafulu ramaradene Ala Batu Banxini, e nun se sariɲanxine ramaradene.
13A yi saraxaraline nun Lewine xinle sɛbɛn fan so a yii, e nun walikɛɛn naxanye yi lanma e yi wanle rakamali Alatala Batu Banxini, e nun seen naxanye yi rawalima na kui.
14A yi xɛma seene birin binyan xasabin yita a ra, e nun gbeti fixɛ seene binyana, birin nun a rawali kiina,
15lɛnpu dɔxɔ se xɛma daxine nun lɛnpu xɛma daxine nun lɛnpu dɔxɔ se gbeti fixɛ daxine nun lɛnpu gbeti fixɛ daxine binyane, birin nun a rawali kiina,
16e nun xɛma tabanle birin binya xasabina, burune yi sama naxanye fari Ala Batu Banxini, e nun gbeti fixɛ tabanle,
17e nun sube tongo se xɛma daxine nun wuli xuya goron xɛma daxine nun igelengen xɛma daxine birin binyana e nun xɛma barama daxine nun barama gbeti fixɛ daxine birin binyana, birin nun a rawali kiina.
18A mɔn yi wusulan ganden ti kiin kɛdin so a yii, e nun a xɛma faɲin binyan xasabina. A mɔn yi wontoron nafala kiin kɛdin fan so a yii, naxan yi tixi maleka gubugubu kan sawura xɛma daxine bun naxanye gabutɛye yi bandunxi Alatalaa Layiri Kankiraan xun ma.

19Nayi, Dawuda yi a fala, a naxa, “Itoe birin sɛbɛxi kɛdin kui n naxan sɔtɔxi Alatala ra. Ala nan kolonna fi n ma n banxin ti kiini ito sɛbɛ kɛdini.”
20A mɔn yi a fala Sulemani xa, a naxa, “N ma dii xɛmɛna, i wɛkilɛ, i sɛnbɛ so, i wanla kɛ. I nama kuisan, i nama gaxu! Amasɔtɔ Marigina Alatala, n ma Ala luma nɛn i xɔn. A mi i rabeɲinɲɛ mumɛ! A i malima nɛn han i yelin wanli ito birin nakamalɛ Alatala Batu Banxina fe yi.
21Saraxaraline nun Lewine fan mɔn i fɛma Ala Batu Banxin tideni. Muxu ɲɛnige faɲine fama nɛn i malideni wanli ito ra, kuntigine nun yamaan birin luma nɛn i ya yamarin bun.”