Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kantanne yitaxunxi ikiini: Keli Kore xabilani, Kore a diin Meselemiya Asafi a denbayani.
2Meselemiya yi dii xɛmɛne sɔtɔ: Sakari nan yi a dii singen na, Yediyayeli a firindena, Sebadiya a saxandena,
3Yataniyɛli a naanindena, Elan a suulundena, Yehoxanan a sennindena, e nun Eliyehowenayi a soloferedena.
4Obedi-Edɔn fan yi dii xɛmɛne sɔtɔ: Semaya nan yi a dii singen na, Yehosabadi a firindena, Yowa a saxandena, Sakara a naanindena, Natanɛli a suulundena,
5Amiyɛli a sennindena, Isakari a soloferedena, e nun Pewuletayi a solomasɛxɛdena. Ala bata yi barakan sa Obedi-Edɔn ma fe yi.
6A dii singen Semaya yi dii xɛmɛne sɔtɔ naxanye findixi yɛɛratine ra e denbayane xun na bayo e sɛnbɛn yi gbo.
7Semayaa diine nan itoe ra: Otini nun Refayeli nun Obedi nun Elesabada. Xɛmɛ wɛkilɛxin nan yi e ngaxakedenne Elihu nun Semakiya ra.
8Obedi-Edɔn yixɛtɛne nan yi na muxune ra. E tan nun e diine nun e ngaxakedenne birin yi findixi muxu kɛndɛne nan na, e sɛnbɛn yi gbo Alaa wanli. Obedi-Edɔn yixɛtɛne birin malanxina muxu tonge sennin e nun firin.
9Muxu kɛndɛn nan yi Meselemiyaa diine nun a ngaxakedenne fan na. E birin malanxina muxu fu nun solomasɛxɛ.
10Merari a diin Xosa yi dii xɛmɛni itoe bari: Simiri, naxan fafe a findi a ngaxakedenne xunna ra hali dii singen to mi yi a ra, e nun
11Xiliki, a firindena e nun Tebaliya, a saxandena e nun Sakari, a naanindena. Xosaa diine nun a ngaxakedenne birin malanxina muxu fu nun saxan.
12Dɛ kantanne yi yitaxunxi na kii nin. E kuntigine nun e ngaxakedenne birin yi Alatala Batu Banxin wanla ra.
13E yi masɛnsɛnna tima nɛn alogo e xa a kolon naxan lan a xa dɛɛn naxan kantan. Muxu gbeene nun muxudine birin yi na kii nin denbayane birin yi.
14Masɛnsɛnna yi Selemiya suxu lan banxin sogeteden binna dɛɛn ma. Kɔmɛn binna dɛɛn masɛnsɛnna yi a diin Sakari suxu, naxan findixi maxadi ti xaxilimaan na.
15Masɛnsɛnna yi Obedi-Edɔn suxu lan yiifari fɔxɔn dɛɛn ma. Se ramara banxin masɛnsɛnna yi a diine fan suxu.
16Banxin sogegododen binna dɛɛn masɛnsɛnna yi Supimi nun Xosa suxu, e nun dɛɛn naxan xili Saaleketi naxan yi rabima kiraan binni naxan tema geyaan ma. Kantan muxune yi yɛɛ rafindixi e bode ma.
17Lewi muxu sennin yi sogeteden binni, muxu naanin kɔmɛnna ma, muxu naanin yiifanna ma, muxu naanin se ramara banxini.
18Sansanna binni, naxan sogegododen binni, muxu naanin yi ti na kiraan dɛ, muxu firin mɔn yi ti sansanna so dɛɛn yɛtɛɛn na.

19Dɛ kantanne yi yɛbaxi na kii nin Kora nun Merari yixɛtɛne yɛ.
20Lewi bɔnsɔnna muxuna nde Axiya nan yi yengi dɔxi nafunla nun se sariɲanxine xɔn ma naxanye yi ramaraxi Ala Batu Banxini.
21Ladana yixɛtɛne Gɛrisɔn xabilani, ne denbaya xunne nan itoe ra: Yexiyeli nun
22Yexiyeli a diine Setama nun a xunyɛn Yowɛli. Ne nan yi yengi dɔxi nafunle xɔn naxanye yi ramaraxi Alatala Batu Banxini.
23Amirama nun Yisehari nun Xebiron nun Yusiyɛli xabilane yi, muxuni itoe nan ti wanle ra:
24Musaa diin Gɛrisɔmi yixɛtɛna nde Sebuweli nan yi se ramara banxin feene xun na.
25A benba Gerisɔmi xunyɛna Eliyeseri yi Rexabiya sɔtɔ, Rexabiya yi Esayi sɔtɔ, Esayi yi Yorami sɔtɔ, Yorami yi Sikiri sɔtɔ, Sikiri yi Selomiti sɔtɔ.
26Selomiti nun a ngaxakedenne nan yi yengi dɔxi nafulu sariɲanxin xɔn ma, Manga Dawuda nun xabila xunne nun sofa kuntigin naxanye yi muxu wuli nun muxu kɛmɛ xun na e nun sofa kuntigi gbɛtɛye seen naxanye fixi Ala ma.
27E seen naxanye birin tongoxi yɛngɛni, e na ndee findi Alatala Batu Banxin masuxu seene ra.
28Selomiti nun a ngaxakedenne mɔn yi e yengi dɔxɔ nafunla xɔn ma, Nabi Samuyɛli nun Kisu a diin Sɔli nun Neri a diina Abineri nun Seruyaa diin Yowaba naxan fi Ala ma.
29Yisehari xabilan muxuni itoe nan ti wanla ra: Kenaniya nun a diine nan yi yengi dɔxi kiti sa feene xɔn ma Isirayila yamaan xun na.
30Xebiron xabilan muxun naxanye ti wanla ra: Hasabi nun a ngaxakedenne nan yi yengi dɔxi Isirayila yamanan xɔn ma Yurudɛn sogegododen binni. Xɛmɛ kɛndɛn muxu wuli keden muxu kɛmɛ solofere nan yi e ra, naxanye yi walima Alatala nun mangan xa.
31Yeriya nan yi Xebiron xabilane xunna ra, fata xinle sɛbɛ kiin na e bɔnsɔn kɛdin ma. Dawudaa mangayaan ɲɛɛ tonge naanindeni, muxune yi bɔnsɔn kɛdine fɛsɛfɛsɛ, e fa a kolon a xɛmɛ kɛndɛ gbeena ndee yi Xebiron xabilane muxune yɛ Yaasɛri taani Galadi yamanani.
32Yeriya nun a ngaxakedenne, xɛmɛ kɛndɛn muxu wuli firin muxu kɛmɛ solofere nan yi e ra. Denbaya xunne nan yi a birin na. Manga Dawuda yi e findi Rubɛn nun Gadi nun Manase bɔnsɔn xunne ra Ala nun mangana feene birin yi.