Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan Akixoofeeli Abeselooma, “Hachchi qammi taani tammanne naa77u sha7u asata doorada, Daawita yedettada oiqqanau kiyais.
2I daafuridaashiininne xalalidaashin, taani a bolli woraajjana. Taani a daganttana; hegan aara de7iya asai ubbaikka baqatana; taani kawuwaa xalaalaa shocana.
3Yaatada taani asa ubbaa neekko zaarana. Neeni issi asa xalaalaa woranau koyaasa; hara asai saro attana” yaagiis.
4Akixoofeela zoree Abeseloomanne Israa7eela cimata ubbaa ufaissiis.
5Hegaappe guyyiyan Abeseloomi, “Arkkiyaa Hushaaya qassi xeesite; ane i giyoobaa siyoos” yaagiis.
6Hushaayi akko yiido wode, Abeseloomi a, “Akixoofeeli zorido zoree hagaa; nuuni i giyoobaa oottanau bessii? Bessennabaa gidikko, ne qofai aibee?” yaagiis.
7Yaagin Hushaayi Abeselooma, “Akixoofeeli zorido zoree ha wodiyan lo77o gidenna.
8Ne aawainne ne aawaa asati mino olanchchata gidiyoogaanne ba marata bonqqettida maahee mala yashshiyaageeta gidiyoogaa neeni eraasa. Ne aawai olau meeze asa; i qammi ba olanchchatuurakka aqenna.
9Be7a, i hannoode gonggolo giddon woikko hara sohuwan qosetti uttiis. I intte citaa bolli koiro woraajjikko, hegaa siyida asi ooninne, ‘Abeselooma kaalli biida asati shocettidosona’ yaagana.
10Ne aawai toora qara gidiyoogaanne aara de7iya asatikka mino gidiyoogaa Israa7eela asai ubbai eriyo gishshau, harai atto gaammodan xaliya minotu wozanaikka maashana.
11“SHin taani nena zoriyoogee hagaa; Israa7eela zawan Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaashin de7iya Israa7eela ubbaa, abbaa doonan de7iya shafiyaa keenaa neekko shiishsha; yaatada neeni ne huuphen eta olau kaaletta.
12Yaatobare nuuni a demmosan awaaninne shocana; xaazai sa7an wodhdhiyoogaadan nuuni a bolli wodhdhana. A gidinkka woikko aara de7iya asaa gidinkka issoinne paxa attenna.
13I katamaa giddo gelikkokka, Israa7eela asai ubbai wodoruwaa he katamaa ehiidi, katamaa giddon issi shuchchikka beettennaadan nuuni he katamaa zanggaarau duge goochchana” yaagiis.
14Abeseloominne Israa7eela asai ubbai, “Arkkiyaa Hushaaya zoree Akixoofeela zoriyaappe lo77o” yaagidosona. Hegee hanidoogee, GODAI Abeselooma bolli iitabaa ehaana mala, Akixoofeela zoriyaa lo77uwaa halissanau qachchido gishshaassa.
15Hegaappe guyyiyan, Hushaayi qeeseta Xaadooqanne Abiyaataara, “Akixoofeeli Abeseloomanne Israa7eela cimata hagaa hagaa giidi zoriis; taanikka eta hagaa hagaa gaada zoraas.
16Ha77ikka Daawitakko eesuwan kiittidi, ‘Bazzo pinuwan hachchi qammi aqoppa; hefintti pinnaichcha! Hinna xayikko, kawoinne aara de7iya asai ubbai xayana’ yaagidi yootite” yaagiis.
17Yonaataaninne Ahima7aaxi qoncciyan katamaa gelishin eta asi be7enna mala, Eniroogeela giyoosan uttidi naaganaunne issi ashkkariyaa ya yaada etayyo yootin, eti biidi Kawuwaa Daawitayyo yootanau qoppidosona.
18SHin issi wodallai eta be7iis; be7idi Abeseloomayyo yootiis. Hegaa gishshau, eti naa77aikka he sohuwaappe eesuwan kichchidi biidi, Baahuriima kataman issi bitaniyaa soo gakkidosona. He bitaniyaayyo dirssaappe so baggaara haatta ollai de7ees; eti he ollaa giddo duge gelidosona.

19Aibinne erettennaadan bitaniyaa maccaasiyaa kammiyoobaa ekkada ollaa doonan hiixxaasu; yaatada a bolli kattaa miccaasu.
20Abeselooma ashkkarati bitaniyaa soo yiidi maccaasiyo, “Ahima7aaxinne Yonaataani awan de7iyoonaa?” yaagidi oichchidosona. Oichchin maccaasiyaa, “Eti shaafaa pinnidi biidosona” yaagaasu; eti koyin beettennan xayin, Yerusalaame aggidi simmidosona.
21He asati biidoogaappe guyyiyan, naa77u asati ollaappe kiyidi, Kawuwaa Daawitayyo yootanau biidosona; biidi Daawita, “Eesuwan denddidi shaafaa pinnite; aissi giikko, Akixoofeeli intte bolli hagaa hagaa giidi zori wottiis” yaagidosona.
22Yaagin Daawitinne aara issippe de7iya asai ubbai Yorddaanoosa pinnidi biidosona. Wonttiyo wode Yorddaanoosa pinnennan attida issi asinne baawa.
23Akixoofeeli ba zoree ekettibeennaagaa be7ido wode, ba hariyaa kooridi, ba de7iyo katamaa biis; Akixoofeeli ba soo giigissidi, barkka sulettidi haiqqiis; haiqqidi ba aawaa duufuwan moogettiis.
24Daawiti Maahinaima katamaa gakkido wode, Abeseloominne aara de7iya asai ubbai Yorddaanoosa SHaafaa pinnidosona.
25Abeseloomi ba olanchchatu bolli Yoo7aaba sohuwan Amaasa sunttiis. Amaasi Israa7eeliyaa Yetera na7aa; Yeteri Abigaalo ekkidaagaa; Abigaala Naa7oosa na7iyoonne Yoo7aaba aayee Xaruuyi michchiyo.
26Israa7eelatinne Abeseloomi Gala7aade biittan uttidosona.
27Daawiti Maahinaima katamaa gakkiyo wode, Amoona biittaappe Raabappe yiida Naa7oosa na7ai SHoobi, Lodabaara katamaappe yiida Ammi7eela na7ai Maakiirinne Rogaliima katamaappe yiida Gala7aadiyaa Barzzillaayi
28hiixxiyoobata, samppatanne urqqa miishshata ehiidosona. Qassi eti gisttiyaanne banggaa, xiilliyaanne shaashshaa, baa7eelaanne misiraa,
29eessaanne meqqida maattaa, miizzaa maattaa pilaanne dorssaa Daawitinne a asai maanaadan ekki yiidosona. Hegaa eti ehiidoogee, “Asai bazzon namisettiis, daafuriisinne saamettiis” giidi qoppido gishshaassa.