Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amogalu, Ahidoufele da A:basalomema amane sia:, “Na da dunu 12,000 agoane ilegele, wali gasia Da:ibidima doagala:musa: bobogema:ne sia:ma.
2E da helebeba:le amola da:i dioiba:le, na da hedolo ema doagala:le, ea dunu huluane da hobeamu. Amasea, na da hina bagade fawane fane legemu.
3Amasea, na da ea dunu huluane dima oule misunu. Ilia da uda hobeale asili bu fila mabe amo defele bu manebe ba:mu. Dunu afae fawane fane legemu da defea. Eno huluane da gaga:i dagoi ba:mu.”
4A:basalome amola Isala:ili ouligisu dunu huluane da amo fada:i sia: hahawane nabi.
5A:basalome da amane sia:i, “Wali Hiusiai amo misa:ne wele sia:ma. Ninia da ea sia: nabimu.”
6Hiusiai da doaga:loba, A:basalome da ema amane sia:i, “Ahidoufele da ninima amo fada:i sia: sia:i. Ninia amo sia: fa:no bobogema:bela:? O amai hame galea, dia ninima logo olelema.”
7Hiusiai da bu adole i, “Fada:i sia: amo Ahidoufele da wali dilima i, amo da noga:i hame.
8Dilia dawa:! Da:ibidi amola ea dunu da nimi bagade gegesu dunu. Dunu da ‘bea’ emega ea mano wamolasea, ‘bea’ da ougi bagade ba:sa. Amo defele, Da:ibidi amola ea dunu da ougi bagade gala. Dia ada da bagade dawa:su dadi gagui dunu. E da gasia ea dunu amo gilisili hame ouesala.
9Amabela:? E da wahadafa magufu gelabo o eno sogebi amo ganodini wamo aligili esalabala? Da:ibidi da dia dunu doagala:sea, amola nowa da amo sia: nabasea, Da:ibidi da dia dunu hasali dagoi, amo sia:mu.
10Amasea, Isala:ili nimi bagade gegesu dunu, amo da laione wa:me defele beda:su hame dawa:, ilia amola da beda:igia:mu. Bai Isala:ili dunu huluanedafa da dia ada da dadi gagui dunu noga:idafa, amola ea dunu da nimi bagade gegesu dunu, amo ilia da dawa:mu.
11Na fada:i sia: da agoane. Di Isala:ili dunu huluanedafa, soge bega: asili eno bega: doaga:le, huluane lidili gegedoma. Ilia da sa:i hano wayabo bagade bega: gala, amo ea su idi agoane ba:mu. Amola disu bisili, ilima gegemusa: oule masa.
12Ninia Da:ibidi ea esalebe sogebi hogolalu, e da nini mabe ea mae ba:le, e doagala:mu. E amola ea dunu huluanedafa da fane legei dagoi ba:mu.
13E da hobeale, moilai bai bagade ganodini golili dasea, ninia dunu da amoga efe gaguli asili, amo moilai bai bagade, fago hagudu gala amoga hiougili gudumu. Amo moilai bai bagade ea musa: dialebe sogebi agolo da:iya, amoga igi afae dialebe hame ba:mu.”
14A:basalome amola Isala:ili dunu huluane da amane sia:i, “Hiusiai ea fada:i sia:i da noga:i amola Ahidoufele ea sia:i baligisa.” Hina Gode da A:basalome amola Isala:ili dunu ilia da Ahidoufele ea fada:i sia: noga:i amoma mae fa:no bobogema:ne ilegei. Bai E da A:basalome dafama:ne logo hamoi.
15Amalalu, Hiusiai da gobele salasu dunu Sa:idoge amola Abaia:da elama fada:i sia: e da A:basalome amola Isala:ili ouligisu dunuma i, amola fada:i sia: amo Ahidoufele ea i, amo elama olelei.
16Hiusiai da eno amane sia:i, “Hadiga! Da:ibidima sia: sia:sima. E da gasia hano degesu hafoga:i sogega galu, amoga mae ouesaloma:ne sia:ma. Be e amola ea dunu da A:basalome ea dadi gagui dunuga gagulaligili fane legesa:besa:le, e wahadafa Yoda:ne Hano degema:ne sia:ma.”
17Abaia:da egefe Yonada:ne amola Sa:idoge egefe Ahima:ia:se ela da Enelougele hano nasu uli dogoi Yelusaleme bega: galu amoga ouesalebe ba:i. Bai ela da se nabasa:besa:le, molai bai bagade golili sa:imu da hamedei ba:i. Hawa: hamosu a:fini da eso huluane Yelusalemega hamobe hou elama olelemusa: ahoasu. Amalalu, ela da Da:ibidima alofele adomusa: ahoasu.
18Be eso afaega, goi afae da ela ba:le, A:basalomema adoi. Amaiba:le, ela da hehenane Bahiulimi dunu ea diasu ganodini wamoaligi. Ea diasu gadenene da hano uli dogoi dialebe ba:i. Ela da amo ganodini sa:ili, wamoaligi.

19Bahiulimi dunu ea idua da amo uli dogoi dedeboi. Amola dunu da amo mae ba:ma:ne, dedebosu abulaga figisili, amo da:iya gagoma afagogolesi.
20A:basalome ea eagene ouligisu dunu da amo diasuga misini, udama amane adole ba:i, “Ahima:ia:se amola Yonada:ne da habila:?” E bu adole i, “Ela da hano degei dagoi.” A:basalome ea dunu da ela hogoi, be hame ba:i. Amaiba:le, ilia da Yelusalemega buhagi.
21Ilia da yolesilalu, Ahima:ia:se amola Yonada:ne da uli dogoia gudunini heda:le, hina bagade Da:ibidima sia:musa: asi. Ela da Ahidoufele ea A:basalomema hamoma:ne ilegei Da:ibidima olelelalu, amane sia:i, “Hadiga! Hano degema!”
22Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu da muni Yoda:ne Hano degelalu, hadigibi galu degele asi dagoi ba:i.
23Ahidoufele da A:basalome amola ea dunu da ea fada:i sia: amoga hame fa:no bobogei ba:loba, e da ea dougi da:iya fisu legele, amoga fila heda:le, hi moilaidafa amoga buhagi. Amalalu, e da ea liligi huluane hahamonanu, hi gobele galogoaga gomene hegoa:nesili, bogoi dagoi. Ilia da ea da:i hodo amo ea sosogo fi ilia uli dogoiga sali.
24A:basalome amola Isala:ili dunu da Yoda:ne Hano degei dagoloba, Da:ibidi da Ma:ihana:ime sogega doaga:i dagoi ba:i.
25(A:basalome da Ama:isa amo Youa:be ea dadi gagui wa:i ouligisu sogebi lama:ne ilegei dagoi. Ama:isa da Isiama:ile fi dunu Yidie egefe. Ea ame da A:biga:ile, Na:iha:se ea idiwi amola Youa:be ea ame Selouaia amo ea hobe).
26A:basalome amola ea dunu da Gilia:de soge ganodini awali wa:i fi dialu.
27Da:ibidi da Ma:ihana:ime amoga doaga:loba, Sioubai (Na:iha:se egefe. E da La:ba moilai bai bagade A:mone sogega gala amoga misi) amola Ma:ige (Loudiba dunu A:miele egefe) amola Basila:iai (e da Lougilimi moilai Gilia:de sogega misi) ilia da Da:ibidi yosia:musa: misi.
28-
29Ilia da yaeya amola osoboga hamoi ofodo amola golasu liligi amola ha:i manu, amo Da:ibidi amola ea dunuma ima:ne gaguli misi. Ilia da widi amola bali, falaua, gagoma gobei, da:iyene, da:iyene eno, agime hano, gou, dodo maga:me sefe, amola sibi gaguli misi. Bai Da:ibidi amola ea dunu da hafoga:i sogega ahoanebeba:le, ha:i amola hano hanai amola helei galu, amo ilia da dawa:i.