Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aitofɛli pì Abusalomunɛ: Tó makũmɛ, mani zĩ̀karinↄ sɛ́ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla mà pɛ́tɛ Daudai kũńwo gwãaniala.
2Mani lɛ́tɛa gↄrↄ kũ à kpàsa a ↄ bùsa, mani a fu. A gbɛ̃nↄ ni bàa lɛ́ ń pínki, mani a dɛ ado,
3mani sunnɛ kũ gbɛ̃ pìnↄ ń pínki. Gbɛ̃ kũ ntɛn wɛtɛ ǹ dɛ ganan gbɛ̃ pìnↄ suna ũ ń pínki. Tó à gà, gbɛ̃ kparanↄ ni gↄ̃ aafia ń pínki.
4Yã pìi kɛ̀ Abusalomunɛ nna kũ Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ń pínki.
5Akũ Abusalomu pì: Ò Aki gbɛ̃ Usai sísi dↄ ò ma lákũ ani o nà se.
6Kũ Usai kà, Abusalomu pìnɛ: Lákũ Aitofɛli ò nàn dí. Ò kɛ lákũ à ò nàn yá? Ke òsun kɛ lɛro. N è deramɛɛ?
7Usai wèa à pì: Lɛ́ kũ Aitofɛli dàáwa gbãra manaro.
8Ń n de dↄ̃ kũ a gbɛ̃nↄ. Zĩ̀kari mananↄmɛ ń ũ, ò pãsĩ lán músu nɛ́rande kũ ò a nɛ́nↄ sìaa bàmɛ. N de bi zĩ̀kariimɛ, ani we à i gu dokↄ̃nↄ kũ a gbɛ̃nↄoro.
9Gu kũ à kun tera, anigↄ̃ utɛna gbɛ̀wɛɛɛ gũn ke gukea. Tó à sù à lɛ̀tɛ ó gbɛ̃nↄa káaku sↄ̃, gbɛ̃ kũ à a baaruu mà ni pi, ò zĩ̀i blè Abusalomu zĩ̀karinↄamɛ.
10Bee gↄ̃sa gbãna kũ à wↄ́rↄgↄ vĩ lán músuu bànↄ swɛ̃̀ ni kɛ̃ńgumɛ, zaakũ Isarailanↄ dↄ̃ ń pínki kũ n de bi zĩ̀kari manamɛ, akũsↄ̃ gↄ̃sa gbãnanↄn kú kãao.
11Abire yãi lɛ́damma yã kũ má vĩn dí. Ǹ Isarailanↄ kakaranyĩ ń pínki zaa Dani ari gɛna Bɛsɛba, ògↄ̃ dasi lán ísiralɛ bùsu'atɛ̃ bà, ǹ dońnɛ arɛ zĩ̀lan.
12Óni a le gu kũ à kun pínki, óni lɛ́tɛa lán plí dì kↄ́tɛ zĩtɛa nà. Àpi kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ ń pínki, ń gbɛ̃ke ni boro.
13Tó à sù à gɛ̃̀ wɛ̃tɛ ke gũmmɛ sↄ̃, Isaraila gbɛ̃ sĩnda pínki ni bà sɛ́ à gɛ́o gwe, oni wɛ̃tɛ pì kátɛbↄnↄ gátɛ ò táo guvutɛn. Bee a gbɛ̀ kaso ke, oni e gwe doro.
14Akũ Abusalomu kũ Isarailanↄ pì ń pínki: Usai lɛ́damma mana de Aitofɛli pↄ́la. Dikiri mɛ́ à zɛ̀o à Aitofɛli lɛ́damma mana pìi gboro, de à le à Abusalomu ásaru kɛ yãi.
15Akũ Usai ò sa'ori Zadↄkinɛ kũ sa'ori Abiatao à pì: Aitofɛli lɛ́ dà Abusalomua kũ Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ à pì à kɛ lán dí bà, akũ ma lɛ́ dàḿma ma pì ò kɛ lán dí bà.
16À gbɛ̃nↄ zĩ likalika ò gɛ́ ò o Daudanɛ àsun i swabikũkiaro, à bikũ likalika, de òsun àpii kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ dúgu zↄ̃ro yãi.
17Yonatã kũ Aimazao kú Ɛnlogɛli, zaakũ oni fↄ̃ ò bo gupuraa Yurusalɛmuro. Akũ nↄkpare zĩkɛri ke gɛ̀ɛ à òńnɛ ò gɛ́ baaruu pìi kpá kína Daudanɛ.
18Akũsↄ̃ kɛfɛnna ke ń é, akũ à gɛ̀ɛ à ò Abusalomunɛ. Gbɛ̃nↄn pla pìnↄ dà zɛ́n gↄ̃̀nↄ, ò gɛ̀ɛ gbɛ̃ke bɛa Bahurimu. Lↄ̀gↄ kú ↄnn gwe, akũ ò gɛ̃̀n.

19Akũ bede pì nanↄ lↄ̀gↄↄ pì nɛ́ kpàalɛ à pↄ́blewɛ fã̀tɛa, gbɛ̃ke a yã dↄ̃ro.
20Kũ Abusalomu gbɛ̃nↄ sù nↄgbɛ̃ pì bɛa ò pì: Aimaza kũ Yonatão kú mámɛɛ? À wèḿma à pì: Ò bikũ̀ swa'ↄnɛa. Ò ń wɛ́tɛ, odi ń ero, akũ ò ɛ̀ra ò tà Yurusalɛmu.
21Kũ ò tà, akũ gbɛ̃nↄn pla pìnↄ bↄ̀tɛ lↄ̀gↄↄ pìi gũn, ò gɛ̀ɛ ò pì kína Daudanɛ: Ǹ bikũ swaa likalika, zaakũ Aitofɛli n kpakpa kũ yã vãniomɛ.
22Dauda dà zɛ́n kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ ń pínki, ò bikũ̀ Yodaa. Kũ gu dↄ̀, ń gbɛ̃ke dí gↄ̃ro, ò bikũ̀ ń pínki.
23Kũ Aitofɛli è òdi zĩ kɛ a lɛ́damma yãaro, à fùtɛ à gàarii yĩ̀ a zaakinɛ à tà a bɛ wɛ̃tɛn. À a bɛ pↄ́nↄ nàkↄ̃a, akũ à a zĩda lòko à gà, akũ ò a vĩ̀ a de mirawɛɛn.
24Dauda gɛ̀ɛ Manaimu, akũ Abusalomu bikũ̀ Yodaa kũ Isarailanↄ ń pínki.
25Abusalomu Amasa dìtɛ zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ Yoabu gɛ̃nɛ ũ. Amasa bi Sumaila buri Yɛta nɛ́mɛ. A dan Naasa nɛ́ Abigaili ũ, Yoabu da Zeruya dakũnamɛ.
26Isarailanↄ kũ Abusalomuo bùraa kɛ̀ Giliada bùsun.
27Kũ Dauda kà Manaimu, Naasa nɛ́ Sobi, Raba wɛ̃tɛ kũ à kú Amↄninↄ bùsun gbɛ̃ sù kũ Lodɛba gbɛ̃ Amiɛli nɛ́ Makio kũ Rogɛlimu kũ à kú Giliada bùsun gbɛ̃ Bazilaio.
28Ò sù kũ wutɛbↄnↄ kũ tanↄ kũ oronↄ kũ éseo kũ nagão kũ wísitio kũ pↄ́blewɛ kpatanaao kũ bláo kũ dò pↄ́nↄ
29kũ zↄ́o kũ vĩfãaniio kũ sã nↄ̀bↄↄo kũ gàsiio, ò kpà Daudaa kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ ò ble, zaakũ ò pì: Nà kũ ímio gbɛ̃ pìnↄ dɛ̀ gbárannan, ò kpàsa.