Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aitofɛli ò Abisaloũɛ: To mà zĩgↄ̃ↄ sɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000), mí gɛ́ pɛ́lɛińnↄ Davidizi gwã́a.
2Má lɛ́lɛwà gↄↄ pↄ́ à kpàsa, aà ↄ bùsaɛ, mí aà fu, aà gbɛ̃́ↄ i bàalɛ píi, mí aà dɛ ado,
3mí sunɛ ń gbɛ̃́ↄ píi. Ampii sua yã́ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ ńlɛ wɛ yã́ ũɛ. Tó à gà, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ gↄ̃ yãkelesai ḿpii.
4Yã́pi kà Abisaloũgu ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi.
5Ɔ̃ Abisaloũ mɛ̀: Aaki gbɛ̃́ Usai sísi lↄ, wà ma lá a o sↄ̃.
6Kɛ́ Usai kà, Abisaloũ òɛ̀: Lá Aitofɛli òn kɛ. Wà kɛ lá a òwa yã̀, ge wásu kɛ màao? Ń è kpelewai?
7Usai wèwà à mɛ̀: Lɛ́ pↄ́ Aitofɛli dàwá gbã maao.
8Ń n mae dↄ̃ ń aà gbɛ̃́ↄ. Zĩ̀kan maaↄn ń ũ, aa pãsĩ lán wài nɛade pↄ́ wà a nɛ́ↄ sìwàwaɛ. N maeá zĩgↄ̃ɛ, a we i gudoũ ń a gbɛ̃́ↄo.
9Kɛ́ a ku tia, àↄ ulɛa gbɛ̀'ɛ guu ge gupãleiɛ. Tó à sù dↄ̀aa a lɛ̀lɛ wá gbɛ̃́ↄwaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ a baomà a mɛ, wà zĩblè Abisaloũ zĩgↄ̃ↄwaɛ.
10Baa nɛgↄ̃na pↄ́ wↄ́ↄ vĩ lán nↄ̀ↄmusuwaↄ sↄ̃ a kɛ̃́ńguɛ, asa Isailiↄ dↄ̃ píi kɛ́ n maeá zĩ̀kan maaɛ, mɛ́ nɛgↄ̃naↄ kuaànↄ.
11Ayãmɛto lɛdama pↄ́ má vĩn kɛ: Isailiↄ kãaanzi píi za Dã e za Bɛɛsɛba, aaiↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa, ní dↄaanɛ́ zĩlau.
12Wá aà le gu pↄ́ a kuu píi, wí lɛ́lɛwà lán fíi kwɛa tↄↄlɛwawa. Aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ píi, an gbɛ̃e a bↄo.
13Tó à sù gɛ̃̀ wɛ̃́lɛeuɛ sↄ̃, Isaili baade píi ba sɛ gɛò we, aai pↄ́ pↄ́ wà wɛ̃́lɛpi kàlɛwàↄ gálɛ taò guzulɛu. Baa a gbɛ̀ kasonae, wasu e we lↄo.
14Ɔ̃ Abisaloũ ń Isailiↄ píi mɛ̀: Usai lɛdama maa dɛ Aitofɛli pↄ́a. Dii mɛ́ zɛ̀ò à Aitofɛli lɛdama maapi bãdɛ, kɛ́ à e Abisaloũ ásookɛ yã́i.
15Ɔ̃ Usai ò sa'ona Zadokiɛ ń sa'ona Abiataao à mɛ̀: Aitofɛli lɛdà Abisaloũwa ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lá aa kɛ kɛ́wa, ↄ̃ mapi sↄ̃ ma lɛdàmá ma mɛ̀ lá á kɛn la.
16À gbɛ̃́ↄ zĩ kpakpa aa gɛ o Davidiɛ asu i swabↄlɛuo, aà bua kpakpa, kɛ́ wasu aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ míↄnzↄ̃o yã́i.
17Yonatãa ń Aimaazao ku Logɛli nibↄnai, asa aa fↄ̃ bↄ gupuau Yelusalɛũo. Ɔ̃ nↄɛ zĩkɛna gɛ ònɛ́ aa gɛ baopi kpa kí Davidiɛ.
18À mↄ lè ɛ̀waasoe ń é, ↄ̃ à gɛ̀ a ò Abisaloũɛ. Gbɛ̃ↄn plapiↄ dàzɛu gↄ̃̀ↄ, aa gɛ̀ gbɛ̃e bɛ Bauliũ. Lↄ̀ↄ ku ua we, ↄ̃ aa gɛ̃̀u.

19Ɔ̃ nↄɛe lↄ̀ↄpi nɛ́ tàɛ à pↄ́wɛna fã̀lɛwà, gbɛ̃e a yã́ dↄ̃o.
20Kɛ́ Abisaloũ gbɛ̃́ↄ mↄ̀ nↄɛpi bɛ aa mɛ̀: Aimaaza ń Yonatãao ku má ni? A wèmá à mɛ̀: Aa bùa swa'ↄnawa. Aa ń wɛɛlɛ, aai ń eo, ↄ̃ aa ɛ̀a tà Yelusalɛũ.
21Kɛ́ aa tà, ↄ̃ gbɛ̃ↄn plapiↄ bↄ̀lɛ lↄ̀ↄpiu, aa gɛ̀ wa ò kí Davidiɛ aa mɛ̀: Bua swawa kpakpa, asa Aitofɛli lɛkpàaĩnziɛ.
22Davidi dàzɛu ń gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ píi, aa bùa Yuudɛ̃wa. Kɛ́ gu dↄ̀, an gbɛ̃e i gↄ̃o, aa bùa ḿpiiɛ.
23Kɛ́ Aitofɛli è wi zĩkɛ a lɛdamawao, à fɛ̀lɛ káoyè a zàa'ĩnaɛ, à tà a bɛ wɛ̃́lɛu. À a bɛ yãgↄ̃̀gↄ̃, ↄ̃ à azĩa lòo à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ a mae mia'ɛu.
24Davidi gɛ̀ Maanaiũ, ↄ̃ Abisaloũ bùa Yuudɛ̃wa ń Isailiↄ píi.
25Abisaloũ Amasa dìlɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ Yoabu gbɛu. Amasaá Isimaɛla bui Yɛtɛɛ nɛ́ɛ. Aà dan Yɛse nɛ́ Abigaili ũ, Yoabu da Zeluia dãunaɛ.
26Isailiↄ ń Abisaloũo bòokpà Galada bùsuu.
27Kɛ́ Davidi kà Maanaiũ, Naasa nɛ́ Sobi, Laba wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Amↄni bùsuu gbɛ̃́ mↄ̀ ń Lodebaa gbɛ̃́ Amiɛli nɛ́ Makiio ń Logɛliũ pↄ́ kú Galada bùsuu gbɛ̃́ Baazilaio.
28Aa mↄ̀ ń wúlɛbↄↄ ń taↄ ń ooↄ ń éseo ń naao ń pɛ̃ɛtio ń pↄ́wɛna kpasaao ń bláao ń dopↄↄ
29ń zↄ́o ń vĩfãaio ń sã nↄ̀ↄo ń gàseo, aa kpà Davidiwa ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ aa ble, asa aa mɛ̀: Nↄana ń imio gbɛ̃́piↄ dɛ̀ gbáau, aa kpàsaɛ.