Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aitofɛli bè Abusalomunɛ: Tó mámbee, mɛ́ zĩ̀karinↄ sɛ́ gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri awɛɛplaa mà pɛ́ɛńyo Daudazi gwãavĩa.
2Mɛ́ lɛ́ɛa gurↄↄ kɛ̀ à kpàsa à ↄↄ bùsa, mɛ́ à fu. À gbɛ̃nↄ é bàa lɛ́ ń píngi, mɛ́ à dɛ ado,
3mɛ́ sunnɛ kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄ ń píngi. Gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ɛ wɛtɛɛ ǹ à dɛɛ gaan gbɛ̃ pìnↄ suna ũ ń píngi. Tó à gà, gbɛ̃ kpaaanↄ é gↄ̃ aafia ń píngi.
4Yã pì kɛ̀ Abusalomunɛ nna kↄ̃n Isaraili gbɛ̃nsinↄ ń píngi.
5Ben Abusalomu bè: Wà Aki gbɛ̃ Usai sísi dↄ wà ma lán eé o nà se.
6Kɛ̀ Usai kà, Abusalomu bènɛ: Lán Aitofɛli ò nàn yɛ̀. Wà kɛ lán à ò nàn yↄ́? Ke wàton kɛ lɛro. Ń è diamɛ?
7Usai wèàla à bè: Lɛ́ kɛ̀ Aitofɛli dàawa gbã̀a kɛ̀kii maaro.
8Ń n de dↄ̃ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ. Zĩ̀kari maaanↄn ń ũ, aↄ̃ↄ pãsĩ lán músu nɛ́dandee kɛ̀ wà à nɛ́nↄ sìa bàmɛ. N de nɛ́ zĩ̀kari gbãaamɛ, eé we à i gu dↄ̃nkↄ̃n kↄ̃n a gbɛ̃nↄoro.
9Guu kɛ̀ à kún tia, eégↄ̃ utɛna gbɛ̀wɛɛ guu ke gukea. Tó à gà à lɛ̀ɛ wa gbɛ̃nↄa káaku sↄ̃, gbɛ̃ kɛ̀ à à baaru mà é be, wà zĩ̀ blè Abusalomu zĩ̀kpɛɛnↄamɛ.
10Baa gↄ̃sagbãaa kɛ̀ wↄ́rↄngↄ vĩ lán músu bànↄ swɛ̃̀ é kɛ̃ńgumɛ, zaakɛ Isarailinↄↄ dↄ̃ ń píngi kɛ̀ n de nɛ́ zĩ̀kari pãsĩmɛ, bensↄ̃ gↄ̃sagbãaanↄↄ kúo.
11Beee yãnzi lɛ́damma yã kɛ̀ má vĩin yɛ̀. Ǹ Isarailinↄ kakↄ̃anzi ń píngi zaa Dani ai gana Bɛsɛba, aↄ̃gↄ̃ pari lán ísialɛ bùsu'ãatɛ̃ bà, ǹ dↄńnɛ aɛ zĩ̀lan.
12Wé à le guu kɛ̀ à kún píngi, wé lɛ́ɛa lán kpíi è kwɛ́ tↄↄtɛa nà. Àpi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń píngi, aↄ̃ gbɛ̃ke é bↄro.
13Tó à gà à gɛ̃̀ wɛ́tɛ ke guumɛ sↄ̃, Isaraili baade píngi é bà sɛ́ à gáo gwe, aↄ̃é wɛ́tɛ pì kaɛbↄnↄ gáɛ wà táo guzurɛn. Baa à gbɛ̀ kaso ke, weé e gwe dↄro.
14Ben Abusalomu kↄ̃n Isarailinↄ bè ń píngi: Usai lɛ́damma maa dɛ Aitofɛli pↄ́la. Dii bé à zɛ̀o à Aitofɛli lɛ́damma maaa pì gboro, lɛ à e à Abusalomu ásaru kɛ yãnzi.
15Ben Usai ò sa'ori Zadↄkinɛ kↄ̃n sa'ori Abiatao à bè: Aitofɛli lɛ́ dà Abusalomua kↄ̃n Isaraili gbɛ̃nsinↄ à bè à kɛ lán kɛ̀ bà, ben ma lɛ́ dàḿma ma bè aↄ̃ kɛ lán kɛ̀ bà.
16À gbɛ̃nↄ zĩ kpakpaa aↄ̃ gá wà o Daudanɛ àton i swabikũkiiaro, à bikũ kpakpaa, lɛ wàton àpi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ dúgu zↄ̃ro yãnzi.
17Yonatã kↄ̃n Aimazao kú Ɛnlogɛli, zaakɛ aↄ̃é fↄ̃ wà bↄ gupuraaa Yerusalɛmuro. Ben nↄkparɛ zĩkɛri ke gàa à òńnɛ aↄ̃ gá baaru pì kpá kí Daudanɛ.
18Bensↄ̃ gↄ̃kparɛ ke ń é, ben à gàa à ò Abusalomunɛ. Gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ dà zɛ́n gↄ̃ↄ aↄ̃ gàa gbɛ̃ke bɛ Bahurimu. Lↄ̀gↄ kú uan gwe, ben aↄ̃ gɛ̃̀n.

19Ben bɛdee pì naↄ̃ lↄ̀gↄ pì nɛ́ kpààlɛ à pↄ́wɛɛ fã̀ɛa, gbɛ̃kee à yã dↄ̃ro.
20Kɛ̀ Abusalomu gbɛ̃nↄ mↄ̀ nↄgbɛ̃ pì bɛ aↄ̃ bè: Aimaza kↄ̃n Yonatão kú mámɛ? À wèńla à bè: Aↄ̃ bikũ̀ swa'ↄnɛa. Aↄ̃ ń wɛ́tɛ, aↄ̃ↄe ń ero, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà Yerusalɛmu.
21Kɛ̀ aↄ̃ tà, ben gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ bↄ̀ɛ lↄ̀gↄ pì guu, aↄ̃ gàa wà bè kí Daudanɛ: Ǹ bikũ swaaa kpakpaa, zaakɛ Aitofɛli n kpakpa kↄ̃n à zaaaomɛ.
22Dauda dà zɛ́n kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń píngi, aↄ̃ bikũ̀ Yodaa. Kɛ̀ guu dↄ̀, aↄ̃ gbɛ̃kee e gↄ̃ro, aↄ̃ bikũ̀ ń píngi.
23Kɛ̀ Aitofɛli è wèe zĩi kɛ a lɛ́dammaaro, à fɛ̀ɛ à gàari yì a zaakinɛ à tà a bɛ wɛ́tɛ. À a bɛ pↄ́nↄ nàkↄ̃a, ben à a zĩnda lògo à gà, ben wà à vĩ̀i a de mirawɛɛn.
24Dauda gàa Manaimu, ben Abusalomu bikũ̀ Yodaa kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi.
25Abusalomu Amasa dìɛ zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi ũ Yoabu gɛ̃ɛ ũ. Amasa nɛ́ Sumaila bori Yɛta nɛ́mɛ. À dan Naasa nɛ́ Abigaili ũ, Yoabu da Zeruya dãaromɛ.
26Isarailinↄ kↄ̃n Abusalomuo bùra kàɛ Giliada bùsun.
27Kɛ̀ Dauda kà Manaimu, Naasa nɛ́ Sobi, Raba wɛ́tɛ kɛ̀ kú Amↄninↄ bùsun gbɛ̃ mↄ̀ kↄ̃n Lodɛba gbɛ̃ Amiɛli nɛ́ Makio kↄ̃n Rogɛlimu kɛ̀ kú Giliada bùsun gbɛ̃ Bazilaio.
28Aↄ̃ mↄ̀ kↄ̃n daɛbↄnↄ kↄ̃n taanↄ kↄ̃n oroonↄ kↄ̃n éseo kↄ̃n nagãao kↄ̃n wísitio kↄ̃n pↄ́wɛɛ kpatanao kↄ̃n bláo kↄ̃n dò pↄ́nↄ
29kↄ̃n zↄ́o kↄ̃n zwifãanio kↄ̃n sã nↄ̀bↄo kↄ̃n gàsio, aↄ̃ↄ kpà Daudaa kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ aↄ̃ ble, zaakɛ aↄ̃ bè: Nↄa kↄ̃n ímiio gbɛ̃ pìnↄ dɛ̀ gbáan, aↄ̃ kpàsamɛ.