Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Aitofɛɛdii nɑ́kɛ́ Abusɑdɔmmu kɛ dɔ̀: M pɑ̃ kucɛ kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔ̀ùpípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000), kɛ̀ tí kɔtɛ Dɑfiti wɑmmù kɛ nyènkɛ̀.
2Ti yóó ò nìntɛmu ò bo ɔu dìì mɔ̀nnì kòo wɛ̃rímúu deè, kɛ̀ tí bɛ̀ cùtɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ̀ tí ò kùɔ omɑ́ɑ̀.
3N yóó mɛ nyĩ́ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ɑ borɛ̀. Kɑ̀ɑ nìntɛ ɑ do wɑɑ̀ nwè kɛ dèè, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yóó wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀ ndɛ kɛ́pɛ́tɛ́ mɛom̀pùmɛ̀.
4Abusɑdɔmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
5Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Abusɑdɔmmuu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Usɑii Adikiti ɛì kou kòò múnkɛɛ ò bekɛ kɛ bo yɑ̀ wenwe kó mɛyɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀.
6Kòo tuɔkoo kɛ̀ Abusɑdɔmmuu ò nɑ̀kɛ́ Aitofɛɛdi ò nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ́deè kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́dɔɔ̀ ò bɛ́i ntɑ̀ɑ kɛ̀ tí yóu? Ti nɑ́kɛ́ fɔ̃́ nkó mɛyɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀.
7Kɛ̀ Usɑii nɑ́kɛ́ Abusɑdɔmmu kɛ dɔ̀: Aitofɛɛdi mɛ nduɔ́ nyìì tié nyíe nyì í tú isɑ̀ɑ̀yì.
8A yɛ̃́mu ɑ cicɛ nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛ̀ dòmmɛ̀, bɛ̀ tu bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ mbɛ bɛ kpɛti yóumu, kɛ dò ndicìrícìrì dìì birɛ feti dikpɑ́ɑ̀. Ketíkɛ ɑ cicɛ wèè yɛ̃ dikpɑ̀nnì dòmmɛ̀, ò í yóó yie nkɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ́duɔ́.
9Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ miɛ nhò sɔ̀ri kutɑ̃dènkù mɑkù nku yoo kupíkù tɛkù, kɛ̀ bɛ̀ ketɛ́ ti kɔbɛ mukɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀ yóó tì kèèmu kɛ dɔ̀: Abusɑdɔmmu kɔbɛ yĩɛ̃kɛ.
10Dɛ mɔ̀nnì bɑ́ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛcìrícìrɛ̀ kɔ̃mɛ bɛ kɔ̃̀ntì yóó yɑ̃rikɛmu, kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò nhɑ cicɛ tú okpɑrìnuɔnti kòo kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tu yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀.
11Ntɛ n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì: Túótɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsũ kɛ mɑnnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú, kɑ̀ɑ bɛ̀ nɛinɛ̀ ɑ mɔ́mmuɔ nkɛ̀ dí kɔtɛ kɛ bɛ̀ kpɑnnɛ̀.
12Ti yóó nintɛmu Dɑfiti bɑ́ kòò dɔ́ wèe sɔri kɛ̀ tí ò do timɑɑ̀ntì ɔ̃ɔ̃ domɛ̀ kɛtenkɛ̀, wenwe nɛ̀ o kɔbɛ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ cootɛ́.
13Kòò sɔ̀ri dihɛì mɑrì miɛkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bo wɑɑ́ nyiwɛ̃ĩ kɛ̀ ti dì dɛ̀tɛ kɛ́tɑnnɛ́ kukó mmiɛkɛ bɑ́ ti bɑ́ɑ́ súɔ́ nditɑ̃́rì mɑrì.
14Abusɑdɔmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì Usɑɑii kó itié nkɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Usɑii kó itié nwenninɛ̀ Aitofɛɛdi kpɛyi. Aitofɛɛdi kó itié nyii do tú isɑ̀ɑ̀yì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ndɔ́ ì bɑ́ɑ́ di, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ kùu tɑnnɛ́ Abusɑdɔmmu mɛyɛi mmiɛkɛ.
15Kɛ̀ Usɑii yĩ́ mɛmmɛ kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ Aitofɛɛdi duɔ́ nyìì tié Abusɑdɔmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ wenwe nɛ́ yɛ̃ mmù.
16Ò dèè mɛmmɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti kòò bɑ́ɑ́ duɔ́ Suditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku borɛ̀, wèe yetoo kɛ́ kù séntɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ kùɔ wenwe nɛ̀ o kɔbɛ.
17Abiɑtɑɑ birɛ Yonɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑdɔki birɛ Ayimɑsi kɛ̀ bɛ̀ bo Ã-Dokɛdi kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nko onitipòkù mɔù kòò bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti. Bɛ̀ do í dò nkɛ́tɑ dihɛì bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ yɑ̀.
18Nɛ̀ mɛmmɛ kòo dɑpɑ̀ɑ̀ mmɔùu bɛ̀ yɑ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Abusɑdɔmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́tɑ onìtì mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Bɑudimmu ɛì, kɛ̀ tɛbintɛ mɑtɛ̀ bo dɛ yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ tɛ miɛkɛ kɛ́sɔri.

19Kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo nitipòkùu túótɛ́ diyɑɑ̀kɔ̃̀nnì kɛ́pitɛ́ dɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yennɛ́ tidiitì bɑ́ bɛ̀ í mbɑntɛ́ kɛ dò mbɛnìtìbɛ̀ bo dɛ miɛkɛ.
20Kɛ̀ Abusɑdɔmmu tɔ̃rɛ̀ɛ tuɔkoo dɛ kóo nitipòkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Yé Ayimɑsi nɛ̀ Yonɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ borɛ̀? Kòo nitipòkù dɔ̀: Bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tɑ mɛniɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́ kɛ́kò nSedisɑdɛmmu.
21Bɛ̀ ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì, Ayimɑsi nɛ̀ Yonɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní tɛbintɛ miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti Aitofɛɛdi nɑ̀kɛ́ tì bɛnìtìbɛ̀, kɛ́deè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́sentɛ́ Suditɛ̃ɛ̃.
22Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ pɑ́íí kɛ́séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃, kɛ̀ dɛ̀ nyóó wentɛ́ bɑ́ òmɔù í kpɑɑ́ wèè í sèńtɛ́.
23Kɛ̀ Aitofɛɛdii bɑntɛ́ bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́boú o nɛntì o sɑ̃mmɑrímú kɛ́kò nho ɛì kɛ́nɑ́kɛ́ o kɔbɛ o kpɛti, kɛ́deè kɛ́núnnɛ́ omɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o cicɛ kó kufɔ̃ti.
24Abusɑdɔmmu nɛ̀ o kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿpɛ̃nkɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ sɔ̃́ nDɑfiti tùɔ̀kɛ Mɑɑnɑimmu.
25Abusɑdɔmmu do tɑ̃ɑ̃tɛ́ Amɑsɑ nwe kòò mbɑkɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, weè do cɔutɛ́ Soɑbu fɔ̃̀tìrì. Amɑsɑ cicɛ do tú Itirɑ nwe, kɛ̀ bɛ̀ ò tu Isidɑyɛɛri, kòo puokɛ Abikɑyɛɛdi. Abikɑyɛɛdi cicɛ tu Nɑɑsi, kòo kóo kótì tu Seduyɑ tɑ̃ũ̀ Soɑbu yɔ̃.
26Abusɑdɔmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́tɛ́ Kɑdɑɑdi ɛì.
27Dɑfiti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Mɑɑnɑimmu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɔo yɛdúɔ̀ nɛ̀ tipecìtì kó tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ yɛbɔ nɛ̀ tidiitì nɛ̀ muyuo nnɛ̀ tidiitì tìì cìe nnɛ̀ itũ nɛ̀ itũ bɛ̀ tu ì Soyɑɑ nɛ̀ mɛcekùɔ̀ nnɛ̀ yɛnɑɑkɑ̃ɑ̃̀. Nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ tú dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bo nhɔ̀unɛ̀ dikònnì nɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ. Bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ mbɛ̀ tɔo bɛɛ̀ yètɛ̀ tú: Sobii Nɑɑsi birɛ Adɑbɑ Amɔniibɛ ɛì diɛrì kou, nɛ̀ Mɑkiiri Amiyɛɛdi birɛ Dodɑbɑɑ ɛì kou nɛ̀ Bɑdisidɑii Dokɛdimu ɛì kou kòò bonní Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ.