Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Axitofeli naxa a fala Abisalomi bɛ, «A lu n xa mixi wulu fu nun firin mayegeti, n xa siga Dawuda fɔxɔ ra to kɔɛ ra yati.
2N a lima naa, a taganxi, limaniya yo mu na a bɛ, fo gaaxui. Na kui ɲama e gima nɛ, n fa mangɛ faxa a keren.
3Na tɛmui n ɲama birin malanma, e xa gbilen i ma. Na fatanma Dawuda xa faxɛ nan na. Ɲama fama lude bɔɲɛsa kui na ki nɛ.»
4Na masenyi naxa rafan Abisalomi nun Isirayila kuntigie birin ma.
5Abisalomi naxa a fala, «Wo Xusa Arika xili. Won xa na fan xui ramɛ.»
6Xusa to fa, Abisalomi naxa a fala a bɛ, «Axitofeli xa marasi nan ya. I tan a toma di? A lanma ka a mu lanma?»
7Xusa naxa a yaabi, «Yi biyaasi, Axitofeli xa marasi mu fan.
8I i baba kolon, i a xa sɔɔrie kolon. Gbangbalanyie nan e ra, e xaaɲɛ alɔ yɛtɛ naxan xa die baxi a yi. I baba gere kolon. A mu xima ɲama ya ma.
9A lima yakɔsi a ɲan bara a nɔxun geya yire nde. I xa mixi nde na faxa na gere kui, ɲama fama nɛ a falade, ‹Abisalomi xa mixie bara sɔntɔ a ɲaaxi ra!›
10Limaniya fama nɛ bade mixie yi ra, hali sɔɔri xɔrɔxɔɛe. Isirayila i baba kolon sɔɔri ra, e a xa mixie kolon gbangbalanyie ra.»
11«N ma marasi nan ya. I xa Isirayila birin malan kelife Dana ma han Beriseeba. I xa mixie na wuya alɔ mɛyɛnyi naxan na baa dɛ ra, i tan yati fama e rasode gere kui.
12A na dɛdɛ, won fama a tode, won fama nɛ gorode a ma, alɔ xini goroma bɔxi ma ki naxɛ. Mixi keren mu luma e ya ma, muxu fama Dawuda nun a xa sɔɔri birin faxade.
13Xa a sa a nɔxun taa nde kui, Isirayilakae fama na taa tɛtɛ gɛmɛe bɛndunde luutie ra han tɛtɛ birin ba naa.»
14Abisalomi nun Isirayila kuntigie naxa a fala, «Xusa Arika xa marasi nan fan dangi Axitofeli xa marasi ra.» Alatala nu bara Axitofeli xa marasi kɔɔtaxi xun nakana, alako Abisalomi xa tɔɔrɔ.
15Xusa naxa a fala Sadɔki nun Abiyatari sɛrɛxɛdubɛe bɛ, «Axitofeli bara Abisalomi nun Isirayila forie rasi marasi nde ra, kɔnɔ n tan bara e rasi fe gbɛtɛ ra.
16Yakɔsi wo xa xɛɛraya iba Dawuda bɛ keren na, a falafe ra, ‹I naxa lu fiili ma gbengberenyi sɛɛti ma to kɔɛ ra de. I xa dangi naa ra pon, alako mangɛ nun a xa mixie naxa sɔntɔ.›»
17Yonatan nun Aximaasi nu na En Rogeli. Konyi ginɛ nde naxa siga Xusa xa masenyi falade e bɛ, alako e fan xa siga na xɛɛraya ibade Dawuda bɛ. E nu na En Rogeli nɛ barima e mu nu suusama lude Darisalamu taa kui.
18Kɔnɔ fonike nde naxa e to, a sa na fe dɛntɛgɛ Abisalomi bɛ. Yonatan nun Aximaasi naxa e xulun, e sa so Baxurimi taa kui mixi nde xɔnyi. E naxa goro na mixi xa kɔlɔnyi kui, naxan nu na a xa fɔxɔɛ ra.

19Ginɛ nde naxa dugi sa na kɔlɔnyi dɛ ra, a fa sansi xɔri dinxi sa na dugi fari, alako mixi naxa sogi fe nde ma.
20Abisalomi xa sɔɔrie naxa so na ginɛ xa banxi kui, e naxa a maxɔrin, «Aximaasi nun Yonatan na minden?» Ginɛ naxa e yaabi, «E bara xure igiri.» Abisalomi xa sɔɔrie naxa e fen, kɔnɔ e mu e to. Na tɛmui e naxa gbilen Darisalamu.
21E to gbilen, Aximaasi nun Yonatan naxa te kɔlɔnyi ra, e siga a fala Dawuda bɛ, «Wo xa xure igiri mafurenyi ra. Axitofeli bara yi marasi fi Abisalomi ma wo xili ma.»
22Na kui Dawuda nun a xa ɲama naxa Yurudɛn igiri subaxɛ ma, e mu mixi keren lu e xanbi ra.
23Axitofeli to a to a Abisalomi mu a xa marasi suxuxi, a naxa baki a xa sofale fari, a gbilen a bari taa kui. A naxa a xa fee yailan, a fa a yɛtɛ gbaku. A faxa na ki nɛ. E naxa sa a ragata a baba xa gaburi sɛɛti ma.
24Dawuda naxa so Maxanayimi. Abisalomi nun a xa sɔɔrie naxa Yurudɛn xure igiri.
25Abisalomi naxa Amasa ti a xa sɔɔrie yarerati ra, Yowaba ɲɔxɔɛ ra. Amasa findi Yeteri xa di nan na, naxan Naxasa xa di ginɛ Abigayili dɔxɔ. Abigayili findi Yowaba nga Seruya xunya nan na.
26Abisalomi nun a xa ɲama naxa yonkin Galadi bɔxi ma.
27Dawuda to so Maxanayimi taa kui, Naxasa xa di Soobi, naxan kelixi Raba taa kui Amonikae xa bɔxi ma, a nun Amiyɛli xa di Makiri, naxan kelixi Lodebara, a nun Barasilayi, naxan kelixi Rogelimi taa kui Galadi bɔxi ma,
28nee naxa fa yi se birin na Dawuda xa mixie bɛ: sadee, piletie, fɛɲɛe, fundenyi maniyɛ, mɛngi maniyɛ, farin, sansi xɔri ganxie, toge mɔɔli firin,
29kumi, yɛxɛɛ nun ninge xiɲɛ. E naxa fa na birin na Dawuda nun a xa ɲama xɔn ma, alako e xa e dɛge, barima e nu yi nan falama, «Yi ɲama bara tagan. Kaamɛ nun ye xɔli nan e suxuxi gbengberenyi ma yi ki.»