Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miingon si Ahitofel kang Absalom, “Karon tugoti ako sa pagpili ug 12, 000 ka mga kalalakin-an, ug mobarog ako aron gukdon si David karong gabhiona.
2Moabot ako kaniya samtang gikapoy siya ug luya unya kuraton ko siya sa kahadlok. Ang mga tawo nga uban kaniya magakalagiw, ug ang hari lamang ang akong sulungon.
3Dalhon ko pagbalik ang tanang katawhan kanimo, sama sa pangasaw-onon nga moadto sa iyang bana, ug ang tanang tawo magmalinawon ubos kanimo.”
4Nakapahimuot kang Absalom ug sa tanan nga kadagkoan sa Israel ang gisulti ni Ahitofel.
5Unya miingon si Absalom, “Karon tawga si Husai nga Arkitihanon, ug atong paminawon ang iyang isulti.”
6Sa dihang miadto si Husai kang Absalom, gipasabot ni Absalom kaniya kung unsa ang gisulti ni Ahitofel unya gipangutana si Husai, “Buhaton ba nato ang gisulti ni Ahitofel? Kung dili, sultihi kami kung unsa ang imong matambag.”
7Busa miingon si Husai kang Absalom, “Dili maayo ang tambag nga gihatag ni Ahitofel karon nga panahon.”
8Midugang pa gayod si Husai, “Nasayod ka nga kusgan ug lig-on nga manggugubat ang imong amahan ug ang iyang mga kasundalohan, ug nasakitan kaayo sila, sama sila sa oso nga giilogan sa iyang mga anak didto sa uma. Hanas sa panggubatan ang imong amahan; dili siya matulog uban ang iyang mga kasundalohan karong gabii.
9Tan-awa, tingali ug nagtago siya karon sa bung-aw o sa laing mga dapit. Mahitabo kini nga sa unang pagsulong mangamatay ang pipila sa imong mga tawo, ug ang si bisan kinsa nga makadungog niini makaingon, 'Gipamatay ang mga kasundalohan ni Absalom.'
10Unya bisan ang labing isog nga mga sundalo, nga adunay mga kasingkasing nga sama sa liyon, mangahadlok tungod kay nasayod ang tibuok Israel nga ang imong amahan usa ka kusgang tawo, ug ang mga tawo nga uban kaniya hilabihan ka kusgan.
11Busa tambagan ko ikaw nga kinahanglan nga managtigom ang tibuok Israel kanimo, gikan sa Dan hangtod sa Beerseba, sama kadaghan sa mga balas nga anaa daplin sa dagat, ug nga moadto ka mismo sa panggubatan.
12Unya moadto kita kaniya kung diin nato siya makaplagan, ug tabonan nato siya sama sa pagkahulog sa yamog sa yuta. Dili kita magbilin ug bisan usa nga buhi sa iyang mga kasundalohan, o bisan siya.
13Kung moatras siya ngadto sa usa ka siyudad, magadala ang tibuok Israel ug mga pisi sa siyudad ug ato kining birahon ngadto sa suba, hangtod nga walay makaplagan bisan gamay nga bato didto.”
14Unya miingon si Absalom ug ang iyang mga kasundalohan sa Israel, “Mas maayo ang tambag ni Husai nga Arkihanon kaysa kang Ahitofel.” Gitakda na ni Yahweh ang pagsalikway sa maayong tambag ni Ahitofel aron mahimo kining hinungdan sa pagkalaglag ni Absalom.
15Unya miingon si Husai kang Sadok ug kang Abiatar nga mga pari, “Nagtambag si Ahitofel kang Absalom ug sa mga katigulangan sa Israel ug usa ka pamaagi, apan nagtambag ako ug laing pamaagi.
16Karon, pagdalig lakaw ug suginli si David; sulitihi siya, 'Ayaw pagkampo karong gabii sa sapa sa Araba, apan sa bisan unsang paagi panabok kamo, kung dili lamoyon ang hari lakip ang tanang tawo nga uban kaniya.'”
17Karon nagpuyo si Jonatan ug Ahimas sa tubod sa En Rogel. Adunay sulugoon nga babaye ang kanunay nagasulti kanila kung unsa ang kinahanglan nilang masayran, tungod kay dili sila mahimong moadto sa siyudad. Sa dihang miabot ang mensahe, moadto dayon sila aron suginlan si Haring David.
18Apan nianang panahona, usa ka batan-ong lalaki ang nakakita kanila ug misumbong kang Absalom. Busa midali paglakaw si Jonatan ug si Ahimas paingon sa balay sa tawo nga ginganlan ug Bahurim, nga adunay atabay sa iyang hawanan, diin sila mikanaog.

19Nikuha ug pangtabon sa atabay ang asawa sa tawo ug gibuklad kini sa baba sa atabay, ug gipangbutangan niya kini ug trigo, aron walay masayod nga atua didto sa atabay si Jonatan ug si Ahimas.
20Miadto ang mga kasundalohan nga sakop ni Absalom sa balay sa maong babaye ug miingon, “Diin man si Ahimas ug Jonatan?” Miingon ang babaye kanila, “Mitabok sila sa suba.” Busa human sa ilang pagpangita ug wala nila sila mahikaplagi, mibalik sila sa Jerusalem.
21Nahitabo kini sa dihang nakalakaw na sila, migawas si Jonatan ug si Ahimas sa atabay. Ug milakaw sila aron sa pagsumbong ngadto kang Haring David; miingon sila kaniya, “Tindog ug pagtabok dayon sa tubig tungod kay naghatag si Ahitofel ug usa ka tambag mahitungod kanimo.”
22Unya mitindog si David ug ang tanang tawo nga uban kaniya, ug nanabok sila sa Jordan. Sa pagkabanagbanag na walay bisan usa kanila ang wala nakatabok sa Jordan.
23Sa dihang nakita ni Ahitofel nga wala gisunod ang iyang tambag, gihampiloan niya ang iyang asno ug mibiya. Mipauli siya sa iyang siyudad, gihan-ay niya ang iyang mga buluhaton, ug gibitay ang iyang kaugalingon. Niini nga paagi namatay siya ug gilubong sa lubnganan sa iyang amahan.
24Unya miadto si David sa Mahanaim. Samtang si Absalom, nagtabok siya sa Jordan, siya ug ang tanan nga kasundalohan sa Israel uban kaniya.
25Gipili ni Absalom si Amasa nga mahimong labaw sa kasundalohan imbis nga si Joab. Si Amasa anak nga lalaki ni Jeter nga Ismaelita, nga nakigdulog kang Abigail, nga anak nga babaye ni Nahas ug igsoon nga babaye ni Seruia, ang inahan ni Joab.
26Unya nagkampo sa yuta sa Gilead ang katawhan sa Israel ug si Absalom.
27Nahitabo kini sa dihang miabot si David sa Mahanaim, nga si Sobi anak nga lalaki ni Nahas nga gikan sa Raba sa Ammonihanon, ug si Makir nga anak nga lalaki ni Ammiel nga gikan sa Lo Debar, ug si Barzillai nga Gileadihanon nga gikan sa Rogelim,
28nagdala ug mga banig nga katulgan ug mga habol, mga panaksan ug mga kulon, ug trigo, sebada nga harina, sinanglag nga trigo, mga liso,
29dugos, mantikilya, karnero, ug usa ka matang sa gatas, aron nga makakaon si David ug ang mga katawhan uban kaniya. Kini nga mga kasundalohan miingon, “Gipanggutom ang mga katawhan, gikapoy, ug giuhaw diha sa kamingawan.”