Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypita Absalonta Ahitofel niran: «Noga acrashaj chunca ishcay waranga (12,000) runacunata mas allinllanta. Canan chacay Davidta gatir aywashaj.
2Pay uticasha caycaptin illajpita yaycapaycushaj. Manchachishaj. Chaura llapan runacunami gueshpir aywaconga. Ray japallantami wañuchishäga.
3Chaynöpami Davidwan aywaycaj runacunata mana wañuchishänachu, sinöga yarpashayquino David japallantami. Chaynöpami llapanpis maquiquicho cashpan jaucana cawanga.»
4Chayno yarpashan alli caran Absalonpaj, Israel mandajcunapaj.
5Chaypis Absalonga Arac runa Husaita gayachiran yarpashanta willananpaj.
6Chayaptin Absalonga Husaita niran: «Ahitofel yarpashanga ¿allichu u manachu? ¿Pay nishanta rurashwanchu u manachu? Gamga ¿imatataj yarpanqui?»
7Niptin Husai niran: «Cananga Ahitofel yarpashan manami sumaj allichu.
8Gamga musyanquimi papäniqui, yan'guincuna pillyay yachaj cashanta. Cananga wawan guechusha ösu-japuypis fiyupa rabyashami caycanga. Jinachöpis papäniquega pillyay yachacashami. Chaymi waquinwan iwalga mana puñongachu.
9Canan örami pacaraycanga machaycho carpis juc-lächo carpis. Gallaycunallanchöna juc ishcay suldäruyquicunata wañurachiptenga willapa mashtacanga ‹Absalonpa suldäruncunata binsishana› nir.
10Chayno wañuchiptenga liyunno may-jina fiyu carpis suldäruyquicuna mananami pillyayta munanganachu. Llapan runacunami musyan taytayquipis y suldäruncunapis mana manchaypa pillyaj cashanta.
11«Nogapitaga alli canman Dan partipita Beersebacama llapan Israelcunata shuntachiptiquimi. Israelcunaga lamar cantuncho agushnörämi aypalla. Paycunataga pillyaman quiquiqui pushay.
12Chaura papäniquita maychöpis tarishanchïcho wañuchishun. Payta tamyano usharishun. Juctapis manami cawaycajta cachaycushunchu.
13May siudäman pacacuptinpis llapanchi aywashun wascanchïwan-cama. Chay siudäta illgächir rumincunatapis ushajpaj apashun yacu aywaj ragraman. Chauraga ni juc rumillapis manami quëdangapächu.»
14Husai yarpashanga mas alli caran Ahitofel yarpashanpitaga. Chaymi Absalonpis llapan Israelcunapis alli chasquiran. (Ahitofel yarpashantaga Tayta Diosmi pirdichiran Absalón wañunanpaj.)
15Chaypita Husaiga willaran cüra Sadoctawan cüra Abiatarta imano Ahitofel Absalonta llapan Israel auquincunata willapashanta, quiquin Husai imano willapashantapis.
16Niran «Davidta apurä willay. Canan chacayga chunyaj pampacho ama puñuchunchu. Jinan öra Jordanpa chimpanman aywacuchun. Chauraga paytapis ni yan'guincunatapis mana wañuchengachu.»
17Jonatanwan Ahimaas carcaycaran En-rogel particho. Paycunaga pacarpaycaran siudächo tiyajcuna mana ricananpaj. Chaymanmi juc uyway warmi aywaran willaj. Chaura paycunaga jinan öra aywaran Davidta willaj.
18Chayno pacayllapa aywaycashanta juc mösu ricaycurmi Absalonta willaran. Gatipänanpaj cashanta malisyarmi Jonatanwan Ahimaas apurä aywar Bahurim marcaman chayaran. Chayaycurmi juc runapa wasi puncuncho wallcalla yacuyoj pösu caycajman ishcan pacacuycuran.

19Wasiyoj runapa warminna chaparcuran. Jananmanna ërasha rïguta majaran. Chaytaga manami pipis ricaranchu.
20Absalonpa yanapajnincuna chayar warmita tapuran: «¿Maytaj Ahimaaswan Jonatán?» nir. Warmina niran: «Caypami päsacusha mayuman.» Chaura Absalonpa gatirajnincunaga ashej aywaran. Mana tariycärerga Jerusalenman cuticuran.
21Chay runacuna cuticuriptenga Ahimaaswan Jonatán pösupita llojshirir cörriyllapa aywaran ray Davidta willaj. Willaran «jinan öra mayuta päsarir aywacuy. Ahitofelmi wañuchishunayquipaj willapasha» nir.
22Chaura Davidga yan'guincunawan jinan öra apurä mayuta päsarir aywacuran. Pacha wararcuptinnaga manana pipis carannachu. Mayuta llapanna päsasha caran.
23Ahitofelga yarpashan mana camacaptin bürrunta sillacurcur yurishan marcanman aywacuran. Incargacurir quiquin maticuriran. Chaynöpami wañuran. Papänin pampacushallanman pampaycäriran.
24Chaypitanami Davidga chayaran Mahanaim siudäman. Chaycho caycaptinmi Absalón y llapan Israel runacuna Davidta gatipar Jordán mayuta päsaran.
25Absalonga Joabpa ruquin suldäruncunapa mandajnin cananpaj churaran Amasata. Payga caran Ismael casta Itrapa wamran. Itraga Nahaspa wamran Sarviapa ñañan Abigailwan cacuran. Abigailnami caran Joabpa mamanpa ñañan.
26Absalonga Israelcunawan chayar pachacuran Galaad partiman.
27David Mahanaimman chayaptinna tariparan Nahaspa wamran Sobi. Payga caran Amoncho caj Rabäpita, Amielpa wamran Maquir. Chayga caran Lo-debar partipita. Barzilaipis shamuran. Payga caran Galaadcho caycaj Rogelimpita.
28Paycunaga apaparan allpa mancacunata, angaracunata, cämata, rïguta, sebädata, jarinata, camchata, äbasta, landrïjasta,
29mishquita, wäcapa uyshapa lëchinpita quësuta, David yan'guincunawan micunanpaj. Paycunaga aparan «chunyajpita aywaycämorga fiyupa uticashachari, yargaypitachari, yacunaypitachari caycan» nir yarpashpan.