Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 2

Samuelnê 2 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go Ahitopel kêsôm gêdêŋ Absalom gebe “Tajaliŋ lau 12,000 sa ma aê jandi ma jandaŋguc Dawid êndêŋ êmbac tonec.
2Aê oc jandac eŋ êndêŋ taŋ eŋ têkwa êmbac ma têtac ŋatutuc ma jatakê eŋ to lau samob, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ sêc sêna. Aê oc janac kiŋ taugeŋ
3ma jakôc lau samob sêmu dêdêŋ aôm sêmêŋ amboac awê teŋ gêmu gêdêŋ nê akweŋ gêmêŋ. Aôm gobe ônac ŋac tageŋgeŋ ma lau samob sêmoa tobiŋmalôgeŋ.”
4Ma biŋ tau kêmoasiŋ Absalom to Israel nêŋ lauŋanô samob.
5Go Absalom kêsôm gebe “Amôêc ŋac Ark Husai amboac tonaŋgeŋ ma taŋô biŋ, taŋ eŋ taê gêjam naŋ.”
6Ma gêdêŋ taŋ Husai mêŋgêô lasê gêdêŋ Absalom naŋ, Absalom kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ahitopel kêsôm amboac tonaŋ. Aêac daŋgôm êtôm eŋ kêsôm me masi. Embe masi, go ôwa biŋ tau sa.”
7Go Husai kêsôm gêdêŋ Absalom gebe “Biŋ taŋ Ahitopel kêsôm gêdêŋ aôm gebe daŋgômŋa naŋ, ŋajam atom.”
8Ma Husai kêsôm gêwiŋ gebe “Aôm kôjala gebe tamam to ŋacwaga, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, lau ŋactêkwa ma êsêac têntac ŋandaŋ sec amboac bôclai têna teŋ, taŋ gêmoa saleŋ ma sêjaŋgo ŋalatu su aŋga ênê naŋ. Ma biŋ teŋ Aôm tamam eŋ siŋsêlêc laŋgwa ma kêjala siŋ ŋagôliŋ. Eŋ oc êkêŋ nê lau sêlêwaŋ tauŋ êndêŋ êmbêc atom.
9Taêm ênam, Dawid galocgeŋ oc kêsiŋ tau ôkwi aŋga pocgêsuŋ me gamêŋ teŋ. Ma embe siŋ êsa ma sênac nêm lau ŋagêdô êndu, go lau taŋ sêŋô ŋawae naŋ, oc sêsôm gebe ‘Lau taêsam taŋ têdaguc Absalom naŋ sêjaŋa.’
10Go ŋac têtac kêpa suŋa, taŋ nê ŋalêlôm amboac lewe nê naŋ, oc êtu palê ma êtêc tau ŋanôgeŋ. Gebe Israel samucgeŋ sêjala gebe aôm tamam eŋ ŋac siŋsêlêc to êsêac, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, lau toŋaclaigeŋ.
11Mago biŋ taŋ aê taê gajam gebe daŋgôm naŋ, tonec gebe Israel samucgeŋ aŋga Dan e êndêŋ Berseba sêkac tauŋ sa sêpi tageŋ dêndêŋ aôm. Êsêac lau taêsam ŋanô lasê amboac gaŋac gwêcŋa ma aôm taômgeŋ ôwê êsêac sênac siŋ.
12Aêac embe tatap Dawid sa aŋga nê ŋasawa teŋ, go aêac takôm eŋ auc amboac maniŋ kêsêlô kêsêp nom ma eŋ tonê lau, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, nêŋ teŋ oc êwê sa atom.
13Eŋ embe êtaiŋ tau su naêlamu malac totuŋbôm teŋ, go Israel samucgeŋ sêkôc lêpoa sêna malac tonaŋ ma sê malac tau êsêp gaboaŋ to senseŋ su ênaŋa e têtap ŋapoc tageŋgeŋ sa êtiam atom.”
14Ma Absalom to Israelnêŋ ŋacwaga samob sêsôm gebe “Ŋac Ark Husai nê biŋ ŋajam kêlêlêc Ahitopelnê su.” Apômtau gebe enseŋ Absalom su, tec kêkêŋ êsêac sêwi Ahitopelnê biŋ ŋajam siŋ gêcŋa.
15Go Husai gêjac miŋ biŋ, taŋ Ahitopel kêsôm gêdêŋ Absalom to lau Israelnêŋ kasêga ma biŋ, taŋ eŋ tau kasôm gêdêŋ êsêac naŋ, gedeŋ dabuŋwagaagêc Sadok agêc Abiatar.
16Ma kêsôm biŋ tonec gêwiŋ gebe “Asakiŋ biŋ ŋagaôgeŋ êna ma asôm endeŋ Dawid gebe êmoa buseleŋ gamêŋ sawaŋa êndêŋ êmbêc atom. Selom bu sêna ŋamakeŋ gebe gêŋwapac êtap kiŋ to lau samob, taŋ semoa sêwiŋ eŋ naŋ sa atom.”
17Jonatan agêc Ahimas sêsaê sêmoa bumata Enrogel. Sakiŋwagao teŋ gêja ma kêsôm biŋ gêdêŋ êsêagêc gebe êsêagêc nasêsôm ŋawae êndêŋ kiŋ Dawid. Êsêagêc tauŋ têtôm gebe sêsa malac tau sêna e lau sêlic êsêagêc nec atom.
18Mago ŋapalê teŋ gêlic êsêagêc, tec jagêjac miŋ gêdêŋ Absalom. Amboac tonaŋ agêc sêwi gamêŋ tonaŋ siŋ ŋagaôgeŋ ma jasêô lasê ŋac teŋ aŋga malac Bahurim nê andu. Ênê sê buŋa teŋ gêc nê malacluŋ, tec êsêagêc sêsêp sê tau ŋalêlôm sêja.

19Ma ŋac tau nê awê jakêgadê sê awa auc ma kêta mopolom ŋanô gêsac gadê ŋaô e gêŋ teŋ gêc awê atom.
20Gêdêŋ taŋ Absalom nê sakiŋwaga jasêô lasê dêdêŋ awê tau aŋga andu tonaŋ naŋ, êsêac têtu kênac gebe “Ahimas agêc Jonatan semoa ondoc.” Awê tau gêjô êsêac aweŋ gebe “Êsêagêc selom bu sêja.” Ma êsêac sesom elêmê, mago têtap êsêagêc sa atom. Tec sêmu sêja Jerusalem kêtiam.
21Sêc sêja su acgom, go êsêagêc sêpi aŋga sê sêmêŋ kêtiam ma sêja sêkêŋ ŋawae gêdêŋ kiŋ Dawid tau. Êsêagêc sêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Ôndi ma sebeŋ olom bu ŋamakeŋ ôna.” Go sêjac miŋ biŋ, taŋ Ahitopel kêsôm kêtu eŋŋa naŋ.
22Tec Dawid to lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, dêdi selom bu Jordan su sêwi nêŋ ŋac teŋ siŋ gêmoa ŋamakeŋ ônêŋa atom.
23Ahitopel gêlic gebe sêgôm ênê biŋ samob ŋanô kêsa atom, tec kêmasaŋ nê doŋki ma gêc gêja taunê malacmôkê. Eŋ kêmasaŋ nê biŋ to gêŋ samob gêbacnê ma jagêbic tau êndu ma sêsuŋ eŋ aŋga tamanê sêô.
24Go Dawid jagêô lasê Mahanaim ma Absalom to lau Israel nêŋ ŋacwaga samob selom bu Jordan sêja.
25Absalom kêkêŋ Amasa kêtu siŋwaganêŋ ŋamata gêjô Joab su. Amasa tonaŋ eŋ ŋac Ismael Itra latu. Itra tau gêjam Nahas latuo Abigail. Eŋ Joab têna Seruia lasio.
26Absalom to lau Israel sê nêŋ becobo sêmoa gamêŋ Gilead.
27Gêdêŋ taŋ Dawid gêô lasê Mahanaim naŋ, Nahas latu Sobi aŋga Amon nêŋ malac Raba agêc Amiel latu Makir aŋga Lodebar ma ŋac Gileadŋa Barsilai aŋga Rogelim,
28sêkôc mê to laclu ma ku to mopolom tokaiŋ-tokaiŋ ma polom sigob to gabab ma gêŋgaga ŋagêdô.
29Êsêac sêkôc lêp to ŋalêsi ma su gêjac anô sêmêŋ gebe Dawid to lau siŋŋa, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ sêniŋ. Êsêac sêsôm gebe “Lau sêmoa gamêŋ sawa e mo to bu gêjô êsêac ma tekweŋ gêbac.”