Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ Filitɛ̃ↄwa zĩu. Aa bòokpà Ɛbɛnɛzɛɛ, Filitɛ̃ↄ sↄ̃ Afɛki.
2Filitɛ̃ↄ zĩ'ↄpòo aa gɛ̀ò Isailiↄwa. Kɛ́ zĩ gbãakũ̀, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ Isailiↄ blè, aa ń dɛdɛ zĩlau we gbɛ̃ↄn ↄ̀aa bao (4.000) taawa.
3Kɛ́ Isailiↄ sù ń bòou, an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ̀: Bↄ́yãi Dii tò Filitɛ̃ↄ wá blé gbãi? Wà gɛ Dii bàakuawanↄ kpagolo sɛ́ Silo wà suò àↄ kúwanↄ, kɛ́ aàli wá bↄ wá ibɛɛↄ ↄzĩ.
4Ɔ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Silo aa gɛ̀ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛ̀ sùò. Ɔ̃mɛ Dii Zĩgↄ̃de kiblekĩi ũ malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo. Ɛli nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ Ɔfini ń Finɛasio kú ń kpagolopio we.
5Kɛ́ wà kàò Isailiↄ bòou, aa kã̀a wiiwa ḿpii e tↄↄlɛ dèe.
6Kɛ́ Filitɛ̃ↄ wiipi mà, aa mɛ̀: Bↄ́ wii gbãa mɛ́ dↄ Ɛbɛluↄ bòoui? Kɛ́ aa dↄ̃̀ Dii kpagolo mɛ́ pìla ń bòou,
7vĩa ń kṹ aa mɛ̀: Diie pìla ń bòouɛ. Yã́ gìwáɛ sa! Yã́ bee taa i kɛ yãao.
8Yã́ gìwáɛ! Démɛ a wá bↄ dii gbãapi ↄzĩi? Diipi mɛ́ yãmↄ̀ Egipiↄnɛ guwaiwaiu.
9Wá Filitɛ̃ↄ wà sↄ̃dilɛ wà gↄ̃ɛkɛkɛ. Tó wi kɛ màao, wá zↄble Ɛbɛluↄnɛ lá aalɛ blewɛ̃ɛwaɛ. Wà gↄ̃ɛkɛkɛ, wí zĩkańnↄ.
10Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ fɛ̀lɛ Isailiↄwa ń zĩo aa ń fú, ↄ̃ an baade bàalɛ̀ tà a bɛ, an dɛdɛa kɛ̀ zài. Filitɛ̃ↄ ń kɛ̀sɛdeↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000).
11Aa Lua kpagolo sì mɛ́ Ɛli nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ Ɔfini ń Finɛasio gàga.
12Bɛ̃yãmɛɛ bui gbɛ̃e bↄ̀ zĩlau, à bàalɛ̀ gɛ̀ Silo zĩbeezĩ. À a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀kɛ̃, à bùsukà a miu.
13Kɛ́ à kà, à Ɛli lè zↄ̃lɛa kìlau zɛ́ saɛ, àlɛ gudã, asa aà sↄ̃ daa doũo Lua kpagolo yã́i. Kɛ́ gbɛ̃́pi gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu, à baokpà wɛ̃́lɛdeↄnɛ, ↄ̃ aalɛ ↄ́ↄlↄ ḿpii.
14Kɛ́ Ɛli wiipi mà à mɛ̀: Búbua bee bↄ̀ máɛ? Ɔ̃ gbɛ̃́pi kɛ̀ kpakpa à gɛ oɛ̀.
15Ɛli zi kà wɛ̃̀ basↄo plasai, aà wɛ́ gↄ̃̀ sùii, àlɛ gu'e lↄo.
16Ɔ̃ gbɛ̃́pi òɛ̀: Tia ma bↄ zĩlau, ma bↄ za we ń bao gbãɛ. Ɔ̃ Ɛli aà là à mɛ̀: Bↄ́mɛ kɛ̀ wei ma gbɛ̃́?
17Baokpanapi wèwà à mɛ̀: Isailiↄ bàalɛ̀ Filitɛ̃ↄnɛ, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ ń dɛdɛ dasidasi. N nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ Ɔfini ń Finɛasio gàga lↄ. Filitɛ̃piↄ Lua kpagolo sìmá lↄ.
18Kɛ́ à Lua kpagolo yã'ò, Ɛli bↄ̀ a kìlau à lɛ̀lɛ kpaanla wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛ saɛ, ↄ̃ aà waa gbòo à gà, asa à zikũ̀ mɛ́ gbɛ̃́ kã́aɛ. À dↄ̀aa Isailiↄnɛ e wɛ̃̀ blaɛ.

19Ɛli nɛ́ Finɛasi na nↄsia, à kà nɛ'ia. Kɛ́ à Lua kpagolo sia bao mà ń a zãde gaao ń a zã́ gaao, ↄ̃ à kùlɛ à nɛ'ì, asa nↄwãwã mↄ̀wàɛ.
20Kɛ́ àlɛ kãsãnkɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa aà kṹkũaↄ òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo, n nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. Ãma i wemáo, i ń yãdao.
21Ɔ̃ à tↄkpà nɛ́piɛ Ikabodu à mɛ̀: Isailiↄ gawi kↄ'ɛ̀, asa wà Lua kpagolo sìmáɛ, mɛ́ aà zãde ń aà zã́o gàga lↄ.
22À mɛ̀: Isailiↄ gawi kↄ'ɛ̀, asa wà Lua kpagolo sìmáɛ.