Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ntuonko Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀ɑ́ ntì. Diyiè mɑrì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dintɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mudoò kɛ́bɑ́tɛ́ Ɛbɛnni-Ɛsɛɛ, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɑ́tɛ́ Afɛki.
2Kɛ̀ mudoò bintɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ ɑutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) dɛ kó mudoò miɛkɛ.
3Bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́konní bɛ̀ do bɑ̀tɛ́ dɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ti ɑutɛ́ miɛ mbotí? Tí kɔtɛnɛ̀ Sidoo kɛ́túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ dì mbo ti borɛ̀ kɛ́ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kɑri dɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ sɑ̀ku. Kɛ̀ Edii bí idɛ́ Ɔfinii nɛ̀ Findee kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ bo.
5Bɛ̀ tùɔ̀kɛnɛ̀ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Isidɑyɛɛribɛ kɑrì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ iitɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀.
6Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ keè bɛ̀ iitɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ bɛ̀ ìítí Ebedeebɛ kɑrì? Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu tùɔ̀kɛní bɛ borɛ̀,
7kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tùɔ̀kɛní bɛ kɑrì, ti pɑ̀kɛ́mu! Kù do í bɛ̀ bonɛ̀, bɑ̀mbɑ̀ nkɛ tùɔ̀kɛní.
8Dɛ̀ ti dimu, we nyóó ti dɛɛtɛ́nɛ̀ Kuyie nkperíkù kùù do potɛ́ Esibiti kɔbɛ tiyɛ̃ĩti tibotí tibotí dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀.
9Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ yetɛnko kɛ̀ ti bɛ̀ bɑ̀ɑo nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ti yóó nɑɑ́ mbɛ kó tidɑɑtì nti kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀ do túmɛ̀ ti kó tidɑɑtì. Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti bɛ̀ bɑ̀ɑo nɛ̀ muwɛ̃rímú.
10Mɛm̀mɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tɑmɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mudoò kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000),
11kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. Edii bí idɛ́ Ɔfinii nɛ̀ Findee kɛ̀ bɛ̀ɛ kú.
12Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɑɑ̀mùnkù kou mɔùu kɛ̃rí o yɑ̀ɑ̀tì, kɛ́pũ nho yuu mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́cokɛ́ kɛ́tuɔkɛ Sidoo dɛ kó diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
13Kɛ sɔ̃́ nkɛ̀ Edii kɑ̀ri o kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kucɛ nùù kɛ pɑkɛ́ kɛ yɛ̃́ o kɔ̃m̀bùɔ̀tì duòmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kpɛ́í. Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi nɑ́kɛ́ tìì bɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu kuɔ́nko.
14Kɛ̀ Edii keè yɛdɑbùò nkɛ́bekɛ mùù dɔ̀ɔ̀ri, kɛ̀ weè nìtìi cokóo mɛcɑ̃ɑ̃ nkóò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
15Dɛ̀ do sɔ̃́ nhEdii mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀ni ndi, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í wúó mbɑ́ sɑ́m̀pɔ́.
16Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M boní mudoò borɛ̀ ndɛ yíe nkɛ cokɛ́ní. Kɛ̀ Edii dɔ̀: N kóo dɑpɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ dònnímɛ?
17Kòò dɔ̀: Ti dootitɔbɛ̀ ti bɛ̀timu kɛ ti ɑutɛ́, dɛ̀ɛ̀ nɛ́ dɔkɛ yóù dɛɛ̀ tu ɑ bí idɛ́ Ɔfinii nɛ̀ Findee bɛ̀ kumɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ tùótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.
18Dɛ kóo nìtì yu dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kó diyètìrì, kɛ sɔ̃́ nhEdii kɑ̀ri o kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀, kɛ́donní diyɑ̀nyɑ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ntou borɛ̀ kɛ kèétɛ́ o fɔ̃̀níí kɛ́kú. Ò do kòtɛ́mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ncɛ̃́ɛ̃̀. Ò do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi.

19Edii cɔ̀kù, o birɛ Findee pokù do púómmu kɛ duúnnɛ̀ ò bo pɛitɛ́mɛ̀. Ò kèè dìì mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tùótɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kòo cɔ̀kù nɛ̀ o dɔù kɛ̀ bɛ̀ kú kɛ̀ kuyonkuu ò ɑutɛ́ kòo kũũ kɛ́pɛitɛ́,
20kɛ́mmɑùnɛ̀ mukṹṹ, bɛ̀ɛ̀ ò teénnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù! A pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ ndɛ. Ò í mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. Ò ketɛ́ kɛ í ndɑkɛ bɛ tɛrɛ̀ kpɛ́í.
21Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í bonɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́ yú o birɛ kɛ dɔ̀ Ikɑbɔdi. Dɛ kó diyètìrì do tukúnɛ̀ bɛ̀ tùótɛ́ mɛ̀mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ o cɔ̀kù Edii kó mukṹṹ nnɛ̀ o dɔù kɔ̃mu.
22Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ pɑ̀ɑ̀mu muwɛ̃rímú kɛ yɛ̃́ bɛ dootitɔbɛ̀ tùótɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu.