Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ra Samuelba jũma israelerãa jarabadjia. Maʌ̃ ewarid̶e pilisteorãra israelerã ume djõni carea Apec purud̶e ãbaa dji jʌresid̶aa. Maʌ̃ bẽrã israelerãra ãdjirãmaa djõne wãnaped̶a Ebenezer caita duanesid̶aa.
2Djõsid̶ad̶e pilisteorãba israelerãra mil quĩmãrẽ quenanaped̶a poyasid̶aa.
3Israeld̶ebema sordaorã jẽda zebʌda unusid̶ad̶e dji bororãba ãdjiza iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã id̶i Ãcõrẽba pilisteorãa idu poyabisi? Ãcõrẽ baurudera Silod̶e edad̶e wãna dadjirã tãẽna b̶amãrẽã. Mãwã Ãcõrẽba dadjirãra dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌya.–
4Maʌ̃ carea sordaorãba ʌ̃cʌrʌ Silod̶aa diabuesid̶aa Ãcõrẽ baurude enenamãrẽã. Maʌ̃ baurude ʌ̃rʌ̃ Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌra bajãnebema nezocarã zaca i bara panʌ ẽsi b̶abadjia. Eli warrarã Opnira, Piné sid̶a Ãcõrẽ baurude enebʌdarã ume zesid̶aa.
5Ãcõrẽ baurude israelerã sordaorã duanʌma jũẽbisid̶ad̶e jũmarãda b̶ʌsrid̶a jĩgua b̶iasid̶aa. Maʌ̃ba egorora uresia.
6Maʌ̃ b̶ʌga duanʌra pilisteorãba ũrĩnaped̶a ãdjiza iwid̶isid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã hebreorãra jãcua b̶ʌga duanʌ?– Maʌ̃ne cawasid̶aa Ãcõrẽ baurudera israelerã duanʌmaa enesid̶ada.
7Maʌ̃ carea bio ne waya panʌneba jarasid̶aa: –¡Ãdji Ãcõrẽra ãdjirã duanʌma jũẽsia! ¡Ay, dadjirãra mĩã djuburi panʌa! Wad̶ibid̶a ni ab̶aʌba ãdji ãcõrẽra dadjirã ume djõne enenaca basía.
8¡Ay, dadjirãra mĩã djuburi panʌa! ¿Caiba dadjirãra jãʌ̃ ãcõrẽ ʌb̶ʌa b̶ea jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌi? Ara maʌ̃ ãcõrẽ b̶eaba egiptorãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e ne quĩrãtanoaneba quinibisid̶aa.
9Maʌ̃ carea ¡dadjirãra sozarra b̶ead̶adrʌ! ¡Mẽsrã djõnadrʌ hebreorã jʌwaed̶a b̶aed̶a amaaba, ãdjirãra dadjirã jʌwaed̶a panana quĩrãca!–
10Maʌ̃be pilisteorãra waya djõne wãnaped̶a israelerãra poyasid̶aa. Mãwã poyabʌda carea israelerãra ãdji ded̶aa mĩrũ wãbʌrʌsid̶aa. Pilisteorãba zocãrã quenasid̶aa. Israeld̶ebema sordaorã jĩrũba djõne wãbadara treinta mil quenasid̶aa.
11Maʌ̃be pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera edasid̶aa. Maʌ̃ awara Eli warrarã Opnira, Piné sid̶a beasid̶aa.
12Benjamiʌ̃neba yõnada ab̶a ãdji djõ duanʌmaʌba pira wãped̶a ab̶ari ewarid̶e Silod̶e jũẽne wãsia. Sopuaba idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra jũma cõãcuaped̶a egoro sid̶a idji boro ʌ̃rʌ̃ cua erob̶asia.
13Maʌ̃ne Elira idji bugued̶e óare chũmasia quĩrãcuita b̶ai carea. Idjira 98 poa b̶ʌ bẽrã dau towa b̶asia. Baribʌrʌ Ãcõrẽ baurude carea jũmawãyã crĩcha b̶ʌ bẽrã mãwã quĩrãcuita b̶asia. Maʌ̃ne dji ẽberã mĩrũ wãnara purud̶e jũẽped̶a israelerã sordaorã sãwãped̶ad̶ada jũma nẽbʌrʌsia. Maʌ̃ ũrĩnaped̶a sopuaba purura b̶ʌga duanesia. Mãwã b̶ʌga duanʌ ũrĩbʌrʌd̶e Eliba iwid̶isia: –¿Cãrẽ cãrẽã ẽberãrãra jãcua b̶ʌga duanʌ?– Maʌ̃ne dji ẽberã mĩrũ wãnaba israelerã sordaorã sãwãped̶ad̶ada Elia jarad̶e wãsia.
16Idjia Elia nãwã jarasia: –Dadji israelerã djõ duanʌmaʌba mʌ̃ra mĩrũ zesia.– Eliba iwid̶isia: –Warra ¿sãwãsi?–
17Dji jarad̶e zed̶a ẽberãba nãwã panusia: –Pilisteorãba poyabʌda carea dadji israelerãra mĩrũsid̶aa. Ãdjirãba zocãrã quenasid̶aa. Bʌ warrarã Opnira, Piné sid̶a beasid̶aa. Maʌ̃ awara Ãcõrẽ baurudera pilisteorãba edasid̶aa.–
18Ãcõrẽ bauruded̶ebema ũrĩbʌrʌd̶e Elira purud̶e ed̶a wãbada orrocawa jẽdaa b̶aesia. Idjira drõãda b̶ʌ bẽrã idjab̶a bio boreguea b̶ʌ bẽrã, b̶aebʌrʌd̶e idji ʌ̃rʌ̃mʌsira b̶ʌaped̶a beusia. Elira cuarenta poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.
19Maʌ̃ ewarid̶e Eli ãĩguda b̶iogoa b̶asia, warra toi carea b̶asia. Idjira Piné quima basía. Maʌ̃ne idjia ũrĩsia pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera edasid̶ada, idji quimara beasid̶ada, idjab̶a dji zãwãrẽ sid̶a jaid̶asida. Maʌ̃ ũrĩbʌrʌba cawaẽ́ne warra puaped̶a tosia. Baribʌrʌ warra puara droaẽ́ basía.
20Beubʌrʌd̶e idji carebabʌda wẽrãrãba idjía nãwã jarasid̶aa: –Necai b̶adua. Bʌa umaquĩrã warrada tosia.– Mãwã jaraped̶ad̶amĩna idjira quĩrã cawaẽ́ nũmʌ bẽrã ni cãrẽ sid̶a panuẽ́ basía.

21Ãtebʌrʌ nãwã jarasia: –Ãcõrẽra dadji israelerã tãẽna b̶ad̶ada neẽ́a, idji baurudera dewaraba edaped̶ad̶a bẽrã.– Mãwã jarasia idji zãwãrẽ Elida, dji quima Piné sid̶a beuped̶ad̶a bẽrã idjab̶a Ãcõrẽ baurudera dewaraba edaped̶ad̶a bẽrã. Ãcõrẽra dadji israelerã tãẽna b̶ad̶ada neẽ́ana ad̶a bẽrã idji warrara trʌ̃ b̶ʌsia Icabod.–