Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eelati Pilisxxeematuura olettanau kiyidosona; Israa7eelati Eben77eezeran shiiqin, Pilisxxeemati Afeeqan shiiqidosona.
2Pilisxxeemati citan citan gididi, Israa7eelatuura olettanau denddidosona; olai suullin, oiddu sha7u Israa7eelata worida Pilisxxeematun Israa7eelati xoonettidosona.
3Olanchchati galchchidosaa simmido wode, Israa7eela cimati, “Hachchi GODAI nuna Pilisxxeematun aissi xoonissidee? Nunaara baanaadaaninne nuna nu morkketu kushiyaappe ashshanaadan GODAA Maachchaa Taabootaa Seeloppe ane ehoos” yaagidosona.
4Hegaa gishshau, asai Seelo kiittin, kiruubetu gidduwan araatan uttiya Ubbaappe Wolqqaama GODAA Maachchaa Taabootaa ehiidosona. Eela naati naa77ati Hofiniininne Piinihaasi Xoossaa Maachchaa Taabootaara yan de7oosona.
5GODAA Maachchaa Taabootai galchchidosaa gakkido wode, Israa7eelati ubbai biittai qaaxxana gakkanaashin bantta qaalaa xoqqu oottidi, “GODAA Maachchaa Taabootai gakkiis” yaagidosona.
6Israa7eelatu wocamaa Pilisxxeemati siyidi, “Hagee Ibraaweti galchchidosan siyettiya, wolqqaama wocamai aibee?” yaagidosona. GODAA Taabootai eti galchchidosaa yiidoogaa Pilisxxeemati eridi yayyidosona.
7Yayyidi hagaadan yaagidosona; “Xoossai eti galchchidosaa yiis. Aayye7ana nunoo! Hagaa malabi hagaappe kase hani erenna.
8Aayye7ana nunoo! Ha wolqqaama xoossatu kushiyaappe nuna ashshanai oonee? Ha xoossati Gibxxeta bazzon bosha ubban shocidaageeta.
9Inttenoo Pilisxxeematoo, minnite! Asadan olettite! Hinna xayikko, intte eta kase ailletettan haaridoogaadan, etikka inttena haarana. Hegaa gishshau, asadan olettite!” yaagidosona.
10Pilisxxeemati olettidi, Israa7eelata xoonidosona; xoonin Israa7eelati bantta dunkkaaniyau baqatidosona. He olan daro asai goora7ettiis; Israa7eela olanchchatuppe hasttamu sha7ai haiqqiis.
11Xoossaa Taabootai omoodettiis; Eela naati naa77ai, Hofiniininne Piinihaasi haiqqidosona.
12Biniyaama zare gidiya issi bitanee olaa dembbaappe woxxidi, he gallassi Seelo gakkiis; gakkidi kayyuwaa erissanau i ba maayuwaa pooshshidi, ba huuphiyankka biittaa qoliis.
13He bitanee gakkiyo wode, Eeli ba wozanan Xoossaa Taabootaabaa hirggido gishshau, naagiiddi ogiyaa doonan de7iya ba oidiyan uttiis. Bitanee katamaa gelidi, hanidabaa yootin, katamai ubbai waasuwaa xulluusiis.
14Eelikka he waasuwaa siyidi, “Hagee aiba waasoo?” yaagiis. Bitanee eesuwan yiidi, Eelassi yootiis;
15Eeli uddufun tammanne hosppun laitta cima gidida, aifeekka xeelaa aggidi galjjido asa.
16Bitanee Eelassi, “Olaa dembbaappe yiidaagee tana; taani hachchi yaappe baqataas” yaagiis. Yaagin Eeli, “Ta na7au, yaatin waanidee?” yaagidi oichchiis.
17Oichchin oduwaa ehiida bitanee, “Israa7eelati Pilisxxeematu sinttaappe baqatidosona; daro asai wuriis; ne naati naa77ai Hofiniininne Piinihaasi haiqqidosona; Xoossaa Taabootaikka omoodettiis” yaagiis.
18Bitanee Xoossaa Taabootaabaa yootido wode, penggiyaa matan de7iya ba oidiyaappe Eeli guyye kunddiis; kunddidi garbballee meqqin haiqqiis; aissi giikko, i ceeganne ordde. Eeli Israa7eela biittan oitamu laittaa daannatiis.

19Eela na7aa Piinihaasa maccaasiyaa yelanau wodee wurido ixeta. Xoossaa Taabootai omoodettoogaanne ba bolloinne ba keettaawai haiqqidoogaa a siyido wode, qoppennan maaretai o oiqqin yelaasu.
20A haiquwau matattido wode, yelissiyaageeti, “Neeni attuma na7aa yelido gishshau yayyoppa” yaagidosona; shin etayyo a ainne zaarabeikku; eti giyoobaakka ezggabeikku.
21A ba na7aa Ikaabooda sunttaasu; Xoossaa Taabootai omoodettido gishshaunne ba bolloinne ba keettaawai haiqqido gishshau, “Bonchchoi Israa7eelatuppe shaahettiis” yaagaasu.
22A, “Bonchchoi Israa7eelatuppe shaahettiis; aissi giikko, Xoossaa Taabootai omoodettiis” yaagaasu.