Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ bↄ̀tɛ ò gɛ̀ɛ Filisitininↄa kũ zĩ̀io. Ò bùraa kàtɛ Ɛbɛnɛza, Filisitininↄ sↄ̃, Afɛki.
2Filisitininↄ zĩ̀'ↄ pòro ò gɛ̀ɛo Isarailanↄa. Kũ zĩ̀ gbãna kũ̀, akũ Filisitininↄ Isarailanↄ blè ò ń dɛdɛ zĩ̀lan gwe lán gbɛ̃nↄn wàa baro taka bà.
3Kũ Isarailanↄ sù ń bùran, ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ pì: Bↄ́yãi Dikiri tò Filisitininↄ ó blé kũ zĩ̀io gbãraa? Ò gɛ́ ò Dikiri bàka kunna kũoo àkpati sɛ́ Silo ò suo àgↄ̃ kú kũoo, de àgↄ̃ ó bo ó ibɛrɛnↄ ↄĩ.
4Akũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ Silo ò gɛ̀ɛ ò Dikiri bàka kunna kũńwo àkpatii sɛ̀ ò sùo. Àkũmɛ Dikiri Zĩ̀karide kíblegba ũ kɛrubunↄ dagura. Ɛli nɛ́ gbɛ̃nↄn planↄ Ɔfini kũ Finɛasio kú kũ àkpatii pìio gwe.
5Kũ ò kao Isarailanↄ bùran, ò fùtɛ kũ pↄnna wikio ń pínki ari zĩtɛ yĩ̀gã.
6Kũ Filisitininↄ wiki pìi mà, ò pì: Bↄ́ wiki gbãna mɛ́ à dↄ Eberunↄ bùran lɛɛ? Kũ ò dↄ̃̀ Dikiri àkpati mɛ́ à kìpa ń bùran,
7vĩna ń kũ ò pì: Tãna ke kìpa ń bùrammɛ. Yã gì kũoo sà! Yã dí taka dí kɛ zikiro.
8Yã gì kũoo! Dí mɛ́ ani ó bo tãna gbãnade pìnↄ ↄĩi? Tãna pìnↄ mɛ́ ò yã gàtɛ Misilanↄnɛ gbárannan.
9Ókↄ̃nↄ Filisitininↄ ò swɛ̃̀ ditɛ ò gↄ̃gbɛ̃kɛ kɛ. Tó ódi kɛ lɛro, óni zↄ̀ ble Eberunↄnɛ lákũ òtɛn blewɛrɛ nà. Ò gↄ̃gbɛ̃kɛ kɛ ò zĩ̀ ká kũńwo.
10Akũ Filisitininↄ fùtɛ Isarailanↄa kũ zĩ̀io ò ń fu, akũ ń baadi bàa lɛ̀ ò tà bɛ, zaakũ ń dɛdɛnaa kɛ̀ dasi. Filisitininↄ ń gbɛ̃ kũ ò tɛ́ gɛ̀sɛnↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn dúbu baraakuri.
11Ò Luda àkpatii sì, akũ ò Ɛli nɛ́ gbɛ̃nↄn planↄ Ɔfini kũ Finɛasioo dɛ̀dɛ.
12Biliaminu buri gbɛ̃ke bò zĩ̀lan à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ Silo zĩ pìia. À a pↄ́kasanↄ gà à kɛ̃̀kɛ̃ à bùsuu kù a mìia.
13Kũ à kà, à Ɛli lè vutɛna gbàaa zɛ́ sarɛ, àtɛn gu dãkpã, zaakũ a laakari kpatɛnaro Luda àkpati yãi. Kũ gbɛ̃ pìi gɛ̃̀ wɛ̃tɛn, à baaruu kpà wɛ̃tɛdenↄnɛ, akũ òtɛn ↄ́ↄ dↄ ń pínki.
14Kũ Ɛli wiki pìi mà à pì: Zuka dí bò máa? Akũ gbɛ̃ pìi kɛ̀ likalika à gɛ́ onɛ.
15Ɛli zĩ kũ̀ à kà wɛ̃̀ basↄↄro plansari, a wɛ́ gↄ̃̀ dãadãa, adi gu e doro.
16Akũ gbɛ̃ pìi pìnɛ: Teran ma bo zĩ̀lan, ma bo zaa gwe kũ bàao gbãramɛ. Akũ Ɛli a là à pì: Bↄ́ mɛ́ à kɛ̀ gwee, ma gbɛ̃?
17Baarukparii pìi wèa à pì: Isarailanↄ bàa lɛ̀ Filisitininↄnɛ, akũ Filisitininↄ ń dɛdɛ dasidasi. N nɛ́ gbɛ̃nↄn planↄ Ɔfini kũ Finɛasio gà dↄ. Ò Luda àkpatii sìḿma dↄ.
18Kũ à Luda àkpati yã ò, Ɛli bò a gbàaa à lɛ̀tɛ kpɛdangara wɛ̃tɛ bĩnilɛ sarɛ, akũ a wakaa ɛ̀ à gà, zaakũ à zĩ kũ̀, akũsↄ̃ gbɛ̃ kãnamɛ. À dò Isarailanↄnɛ arɛ ari wɛ̃̀ bupla.

19Ɛli nɛ́ Finɛasi nanↄ nↄ̀sina, à kà nɛ́'ina. Kũ à Luda àkpati sina baaruu mà kũ a zã de ganaao kũ a zã ganaao, akũ à kùtɛ à nɛ́ ì, zaakũ nↄ̀wãwã fùtɛa.
20Kũ àtɛn gbãsĩ lɛ́, gbɛ̃ kũ ò a kũkũnanↄ pìnɛ: Ǹsun tó vĩna n kũro, zaakũ n nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ. Ama adi weḿmaro, adi ń yã daro.
21Akũ à tↄ́ kpà nɛ́ pìinɛ Ikabodu à pì: Isarailanↄ gakuri kↄ̀ↄ ɛ̀. Zaakũ ò Luda àkpatii sìḿma, akũsↄ̃ a zã de kũ a zão gàga dↄ.
22À pì: Isarailanↄ gakuri kↄ̀ↄ ɛ̀, zaakũ ò Luda àkpatii sìḿma.