Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuel ena hereva na Israel taudia iboudiai ediai e kau. Bena Israel taudia na e raka lasi, Filistia taudia bae tuari henidia eto. Idia na Ebenesere ai e taruha; a Filistia taudia na Afek ai e taruha.
2Bena Filistia taudia na e raka lasi, e gini ere, Israel ituari-henina totona, bena idia eseIsrael taudia e hadareredia, bona edia tuari taudia daha hani sisivana e aladia mase una gabu ai.
3Tuari taudia na taruha ai ma e kau, bena Israel tau-badadia na e henanadai heheni, eto, Dahaka dainai hari dina ai Iehova ese vada e hadarereda, Filistia taudia vairadiai? Mani Iehova ena taravatu mauana aita ha-abia, Silo amo baita mailaia iniseni ai, bena ia na ita bogaragidai bainema, bona inaida edia siahu amo baine hamaurida.
4Taunabunai, orea taudia na e hesiai lao Silo ai, unu amo Iehova Sabaota, kerubi daediai e helaimu Diravana, ena taravatu mauana e laohaia; Eli natuna raruosi, Hofni bona Fineha, danu Dirava ena taravatu mauana ida ela.
5Iehova ena taravatu mauana na taruha ai e kau negana ai, Israel taudia iboudiai e lolo badabada, edia lolo reḡena ai tano danu e hatarurea.
6Filistia taudia ese una lolo reḡena e kamonai, bena e henanadai heheni, eto, Una lolo reḡena badana Heberu taudia edia taruha ai anina be dahaka? Bena vada e diba, Iehova ena maua helaḡana na taruha ai vada e kau.
7Bena Filistia taudia na kudoudia e hetaha; badina be idia eto, Dirava na taruha ai vada e kau. Ma eto, Madi, ihabaida! Kara inihetomana na nega hata se vara.
8Madi ihabaida! Daika ese ini siahu diravadia edia amo baine hamaurida? Tano ḡaḡaena ai Aigupto taudia na hahehisi idau-idau amoe hahisidia diravadia ḡaudia bini.
9Filistia taumui e, ba goada, ba boga auka tau heḡereḡerena: Heberu taudia ese edia hesiai taudia ai bae halaomui na garina, umui ese emui hesiai taudia ai o halaodia na heto. Ba boga auka tau heḡereḡerena, bona ba tuari.
10Taunabunai, Filistia taudia ese e tuari henidia. Bena Israel na e darere, e heau karoho, ta ta ena ruma ena ruma ela. Ala-ala danu vada e bada herea; Israel edia tuari taudia gerebu toi e mase.
11Bona Dirava ena maua helaḡana na e dadia; bona Eli natuna raruosi, Hofni bona Fineha na e aladia mase.
12Beniamina tauna ta na tuari gabuna amo e heau ela, una dina ai Silo ai e kau; ena dabua vada e hedare, bona tano ḡahuna na kwarana ai.
13E kau negana ai, Eli na ena helai ḡauna ai e helaiva, dala isena ai, e hegimava, badina be kudouna e hetahava, Dirava ena maua helaḡana dainai. Hari tau be hanua ai e kau, e hari piu; bena hanua taudia iboudiai e tai lolololo.
14Eli ese edia taitai reḡena e kamonai, bena eto, Una heloḡo-heloḡo be dahaka? Bena hari tau e heau ela, Eli e hamaorolaia.
15Eli ena mauri laḡanidia na taurahani-ta-ahui taurahani, matana vada e valahu-valahu, gau ta se itaiava.
16Hari tau ese Eli e hamaoroa, eto, Lau binai tuari amo vada nama; hari ina dina ai lau na tuari gabuna amo vada na heau mai. Eli eto, Natugu e, edeheto?
17Bena una hari e mailaia tauna na e haere, eto, Israel na Filistia taudia vairadia amo vada e heau; hutuma bada vada e aladia mase; oi natumu raruosi danu, Hofni bona Fineha, vada e mase; bona Dirava ena maua helaḡana vada e dadia.
18Dirava ena maua helaḡana e herevalaia negana ai, Eli na ena helai ḡauna amo e hegedu hanai tano ai, ikoukou badibadinai. Bena aiona e helou kwaidu bona e mase, badina be ia na tau buruka, bona mai metauna. Laḡani hari-ahui ia ese Israel taudiae hahemaoro henidia.

19Eli ravana, Fineha adavana, na vada e rogorogo, ena mara negana vada e kahikahi. Harina e kamonai, Dirava ena maua helaḡana vada e dadia bona adavana vada e mase, bena e igo diho, bona e mara; badina be ena hekamonai hisidia vada e kau.
20Ena mase vada e kahira-kahira, benahegwaroto hahinedia ese e hamaoroa, eto, Asio gari, natumu maruanena ta vada e vara. A ia na se haere, bona se marere.
21Bena ia ese mero ladana e hatoa Ikabod; eto, Israel hairaina vada e puki. Unu e gwau toma, Dirava ena maua helaḡana vada e dadia dainai, bona ravana bona adavana daidiai.
22Ia na eto, Israel hairaina vada e puki, badina be Dirava ena maua helaḡana vada e dadia.