Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai Pilistia taudia idia haboua, Israela taudia do idia tuari henia totona. Israela taudia danu be tuari totona idia karaia hegaegae. Edia kamepa be Ebenesera dekenai idia karaia, to Pilistia taudia be Apeka dekenai idia kamepa.
2Vadaeni Pilistia taudia be idia raka mai, idia ese Israela taudia idia tuari henia. Vadaeni tuari be auka herea, to Pilistia taudia idia kwalimu. Israela taudia idia lusi, bona edia tuari taudia 4000 bamona idia mase unai gabu dekenai.
3Israela tuari taudia be kamepa dekenai idia ginidae neganai Israela taubadadia ese idia dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Dahaka dainai hari dina dekenai Lohiabada ese ita ia durua lasi, vadaeni Pilistia taudia idia kwalimu? Namona be Lohiabada ena Taravatu Maua do ita abia, Silo dekena amo do ita mailaia iniseni. Vadaeni ia be ita huana dekenai do ia mai, bona ita idia tuari henia taudia dekena amo ia ese ita do ia hamauria.”
4Unai dainai Israela taudia ese hesiai taudia idia siaia lao Silo dekenai. Unai gabu dekena amo Lohiabada ena Taravatu Maua idia abia lao. Eli ena natuna ruaosi Hopini bona Pineha danu be Dirava ena Taravatu Maua danu idia lao.
5Lohiabada ena Taravatu Maua be kamepa dekenai ia ginidae neganai, Israela taudia ibounai idia boiboi bada herea. Edia boiboi ena regena ese tano ia hamarerea.
6Pilistia taudia ese unai boiboi idia kamonai, vadaeni idia ta ta dekenai idia henanadaia, idia gwau, “Unai boiboi badana Heberu taudia edia kamepa dekenai ena anina be dahaka?” Gabeai idia kamonai, Lohiabada ena Taravatu Maua be Israela taudia edia kamepa dekenai ia ginidae vadaeni.
7Vadaeni Pilistia taudia idia gari bada, badina be idia gwau, “Dirava ta ese edia kamepa dekenai ia ginidae!” Ma idia gwau, “Madi, ita be dika! Inai bamona kara be nega ta ita dekenai ia vara lasi!
8Dika do ita davaria! Daika ese inai siahu ena Dirava dekena amo ita do ia hamauria? Inai Dirava ese taunimanima lasi gabuna dekenai Aigupito taudia idia hisihisi henidia. Hisihisi idauidau momo dekena amo idia hisihisi henidia!
9Pilistia taudia e, do umui goada, do umui boga auka, tau hegeregerena, Heberu taudia ese edia hesiai taudia umui do idia halaoa garina, umui ese hesiai taudia idia umui halaoa bamona. Do umui boga auka, tau hegeregere, bona do umui tuari mai goada danu.”
10Unai dainai Pilistia taudia ese idia tuari auka. Vadaeni Israela taudia idia lusi, idia ta ta idia heau lao edia ruma ta ta dekenai. Momo herea idia mase, Israela taudia ibounai 30,000 idia mase.
11Bona Pilistia taudia ese Dirava ena Taravatu Maua idia henaoa, idia abia lao. Bona Eli ena natuna ruaosi Hopini bona Pineha be idia alaia mase.
12Beniamina iduhu tauna ta be tuari gabuna dekena amo ia heau lao, bona unai dina dekenai Silo dekenai ia ginidae. Iena dabua be idia darea, bona tano ena kahu be iena kwarana dekenai.
13Eli be iena helai gauna dekenai ia helai, dala ena badibadinai. Ia naria noho mai laloa momo danu, Dirava ena Taravatu Maua dainai. Unai Beniamina tauna ia ginidae, bona tuari ena sivarai ia gwauraia. Vadaeni Silo hanua taudia ibounai idia taitai mai boiboi danu.
14Eli ese unai taitai ia kamonai, vadaeni ia gwau, “Unai taitai ena anina be dahaka?” Unai Beniamina tauna be Eli dekenai ia raka lao haraga, tuari ena sivarai ia hamaoroa gwauraia.
15Eli ena mauri lagani be 98, bona iena matana be diburadibura, gau ta ia itaia namonamo lasi.
16Beniamina tauna ese Eli ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be hari dina sibona tuari gabuna dekena amo lau heau mai.” Eli ese ia nanadaia, ia gwau, “Natugu e, dahaka ia vara?”
17Vadaeni unai tuari sivarai ia mailaia tauna ia haere, ia gwau, “Israela taudia be Pilistia taudia edia vairana dekena amo idia heau vadaeni, idia lusi bada herea, momo herea idia mase, bona oiemu natuna ruaosi danu, Hopini bona Pineha, idia mase vadaeni. Bona Dirava ena Taravatu Maua be Pilistia taudia idia abia lao vadaeni.”
18Dirava ena Taravatu Maua ia herevalaia neganai, Eli be iena helai gauna dekena amo ia moru diho tano dekenai, ikoukou ena badibadinai. Vadaeni iena aiona ia makohia, bona ia mase, badina ia be tau buruka, bona metau herea. Ia ese Israela ia gunalaia vadaeni lagani 40 lalonai.

19Eli ena ravana, Pineha ena adavana, be ia rogorogo vadaeni, bona iena mara negana be kahirakahira. Ia ese sivarai ia kamonai, Dirava ena Taravatu Maua idia abia lao, bona iena adavana ia mase, vadaeni karaharaga mara ena hisihisi ia abia, bona ia mara. To iena mara ena hisihisi be bada herea. Unai dainai iena goada ibounai ia ore.
20To ia be kahirakahira ia mase neganai, mara durua hahine ia gwau, “Do oi gari lasi, oiemu natuna mero be ia vara vadaeni.” To hahine be ia haere lasi, bona ia marere lasi.
21Ia do mase lasi neganai, hahine ese mero maragina ena ladana ia atoa, Ikaboda, badina be ia gwau, “Dirava ena hairaina ese Israela ia rakatania vadaeni.” Unai bamona ia hereva, badina Dirava ena Taravatu Maua be idia henaoa dainai, bona iena ravana bona adavana idia mase dainai.
22Ia gwau, “Israela ena hairaina be ia ore vadaeni, badina be Dirava ena Taravatu Maua be idia henaoa vadaeni.”